Zdjęć: 22

Edward Grabski 8.07.1883-8.03.1951

Edward Zenon Grabski herbu Wczele urodził się 8 lipca 1883 roku w Kruszy Podlotowej koło Inowrocławia, jako syn Mariana Grabskiego herbu Wczele i Heleny z Broniszów herbu Wieniawa, córki właściciela Bieganowa – Stanisława Bronisza.

Młodość

Wczesne lata swego dzieciństwa spędził w Kruszy Podlotowej. Kształcił się w Szkole Elementarnej w Inowrocławiu, a następnie w Gimnazjum dla chłopców w Inowrocławiu. Jako 14 – letni chłopak został półsierotą – stracił matkę. Po zdaniu matury w królewskim Gimnazjum Realnym, wstąpił do pruskiego wojska w charakterze ochotnika.

Majątek w Bieganowie

W roku 1906 przejął zarządzanie majątkiem w Bieganowie, gdzie założył Kółko Rolnicze, by wzajemnie pomagać sobie w utrzymaniu ziemi. Zajął się modernizacją infrastruktury wsi, budując mieszkania dla pracowników majątku – tzw. czworaki.
W 1908 roku rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Lipsku. Trzy lata później, 21.02.1911r. pojął za żonę Janinę Nepomucenę Ludwikę Sewerynę Annę Prądzyńską herbu Księżyc. Mieli ośmioro dzieci: Helenę, Marię, Jana, Leona, Edwarda, Barbarę, Bolesława, Teresę. Rok 1914 to rozpoczęcie budowy pałacu w Bieganowie.

I wojna światowa i Powstanie Wielkopolskie

W 1914 r. został zmobilizowany do pruskiego 46 Pułku Piechoty, jako zastępca oficera. Walczył na froncie francuskim, gdzie został mianowany podporucznikiem, niestety został ranny, co przerwało jego służbę na froncie. W latach 1915 – 1918 był dowódcą szwadronu i adiutantem w 5 Oddziale Trenów w Poznaniu. W 1918 r. przedstawił mjr Stanisławowi Taczakowi pomysł sformowania szwadronu Kawalerii Wrzesińskiej. Od stycznia 1919 r. prowadził w Gnieźnie nabór do szwadronu jazdy, którego został pierwszym dowódcą. Zrezygnował jednak z tej funkcji, aby zająć się organizacją dwóch kolejnych szwadronów. Po awansowaniu w 1919 r. do rangi porucznika został przeniesiony do rezerwy. W marcu 1924 r. awansowano go na stopień rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego.

Zarządzanie majątkami

Po odejściu z wojska zajął się sprawami gospodarczymi. Odziedziczył po ojcu oraz wuju Leonie: majątek Bieganowo wraz z folwarkami Gozdowo Młyn i Bieczewo, Krusza Podlotowa, Kustodia pod Gnieznem oraz niemiecki majątek Nieder – Leschen (dziś Leszno Dolne), współwłasność cukrowni w Gnieźnie, Mątwach i we Wrześni, garbarnię skór w Gnieźnie.
Grabski osobiście zajmował się majątkiem w Bieganowie, w pozostałych posiadłościach pracowali zarządcy.
Dla usprawnienia transportu została wybudowana kolejka wąskotorowa łącząca Bieganowo z Zielińcem.
W swej małej ojczyźnie – powiecie i województwie pełnił wiele funkcji: był prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, Towarzystwa Urzędników Gospodarczych, Towarzystwa Pomocy Naukowej im.Karola Marcinkowskiego, Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gnieźnie, Wrzesińskiego Koła Wielkopolskiego Związku Ziemian, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokolnikach. oraz piastował wiele innych stanowisk państwowych. W 1920 roku z jego inicjatywy powołano we Wrześni Bank Kupiecko-Przemysłowy, którego był pierwszym prezesem. Pełnił również funkcję kuratora Szkoły Rolniczej we Wrześni oraz zasiadał w Komisji Szkolnictwa Rolniczego Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Działalność charytatywna

Jako dowódca 3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich (sformowany w 1919 r. jako 3 Pułk Ułanów Wielkopolskich, a sierpniu 1919 r. przemianowany na 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich) wyposażył żołnierzy w instrumenty dla orkiestry pułkowej oraz konie z własnej stadniny. Pierwszy żołd wypłacony został również ze środków Grabskiego. Mając na względzie wykształcenie młodych ludzi wsparł Gimnazjum Żeńskie im. bł. Jolenty w Gnieźnie (dziś II LIceum Ogólnokształcące). W cukrowni w Gnieźnie zatrudniał bezrobotnych ułanów, finansował wiele akcji społecznych.
Szkołę w Bieganowie wspierał zarówno duchowo, jak i finansowo; wyposażył szkołę w pomoce naukowe, finansował remont szkoły. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły. Popierał pomysł budowy nowej szkoły, oferując wsparcie finansowe. Wspierał materialnie dzieci z najuboższych rodzin oraz włączał się w różnorodne akcje charytatywne na najbliższym terenie.

Współpraca z Kościołem katolickim

W 1911r. Edward Grabski przejął po ojcu tytuł patrona kościoła w Bieganowie. Od tego momentu stał się fundatorem dwóch nowych dzwonów oraz kapitalnego remontu kościoła. Na blaszanym hełmie wieży widnieją herby dobrodziejów kościoła. Dzięki Edwardowi Grabskiemu przy drogach wylotowych z Bieganowa powstały przydrożne krzyże. Postawił most na Wrześnicy z figurą św. Jan Nepomucena. Finansował również budowę Domu Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w warszawie oraz remont katedry gnieźnieńskiej. Wszystko to sprawiło, że Papież Pius XI nadał Edwardowi Grabskiemu dnia 13 sierpnia 1929r. honorowy tytuł szambelana papieskiego.

Budowa Pałacu w Bieganowie

Eklektyczny pałac z elementami neoklasycystycznymi powstał w Bieganowie w latach 1914 – 1916 według projektu inż. arch. Stefana Cybichowskiego. Pałac ten pełnił rolę nie tylko siedziby rodowej, ale przede wszystkim był ośrodkiem życia kulturalnego. Gośćmi w pałacu byli: Prezydent RP Ignacy Mościcki, Prymasowie Polski: kard. Edmund Dalbor i kard.August Hlond, bp Antoni Laubitz, premier Władysław Grabski, ministrowie, generałowie, artyści, architekci, wynalazcy. W Pałacu odbywały się zjazdy rodziny Grabskich, spotykali się tu duchowni i oficerowie 17 Pułku Ułanów. Pałac to miejsce zgromadzenia różnorodnych dóbr kultury: kolekcja obrazów, pokaźny księgozbiór, zbiór broni i inne.

II wojna światowa

Edward Grabski zgłosił się do wojska i został skierowany do oddziałów zapasowych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Wrócił jeszcze do Bieganowa, ale majątkiem zarządzał już Niemiec. Jeszcze w 1939r. Grabski został wysiedlony do Gniezna, a później do Warszawy. Pracował w niemieckim urzędzie, a jednocześnie działał w konspiracji. Później wraz z rodziną został przeniesiony do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie z żoną i dwiema córkami na roboty przymusowe do Niemiec; najpierw do Ludwigsburga, a później do Furtwangen w Badenii. Tu z wycieńczenia zmarła najmłodsza córka Teresa. Leon i Edward (syn) Grabscy działali od 1940 roku w Warszawie w konspiracyjnych Narodowych Siłach Zbrojnych. Leon Grabski „Blaszka” był plutonowym podchorążym, a Edward jr kapralem podchorążym. Uczestniczyli w powstaniu warszawskim i obaj zginęli w 1944r. podczas działań bojowych.

Powrót do Polski

9.01.1946 r. Edward Grabski wraz z żoną wrócił do Polski. Władze Polski Ludowej nie zezwoliły Grabskiemu na powrót do rodzinnego majątku w Bieganowie. Zamieszkali więc w Krakowie, a następnie w Tarnowie. Był poszukiwany przez UB. Dopiero w 1950r. mógł zamieszkać w Poznaniu. Żył w niedostatku. Zmarł na zawał serca 8.03.1951r. i został przez najbliższych pochowany na Cmentarzu Górczyńskim.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości i Orderem Odrodzenia Polski IV klasy. 21.05.1939 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi; „odznaczenie wręczone tuż przed wybuchem II wojny światowej, stąd też ma to odznaczenie poniekąd wymiar symboliczny – można je odczytać jako swego rodzaju ukoronowanie wszystkich zasług (…) położonych na różnych polach działalności w okresie II Rzeczypospolitej.” – podsumowuje Marek Błaszczyk.

Zapomniany – powraca

• 20 czerwca 2012 roku podczas XXIV Sesji Rady Miasta Gniezna radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu jednej z ulic Gniezna imienia Edwarda Grabskiego.
http://prawomiejscowe.pl/institution/19721/legalact/160517/19721/htmlpreview
Symboliczne przecięcie wstęgi miało miejsce w sobotę 30 czerwca 2012 roku, a dokonali tego wspólnie: Jacek Kowalski (Prezydent Gniezna), Maria Kocoń (Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna), Beata Tarczyńska (radna Rady Miasta Gniezna), Robert Gaweł (prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Gniezno), Zuzanna Białkiewicz (wnuczka Edwarda Grabskiego) i Wiktor Gałkowski (praprawnuk Edwarda Grabskiego).
• 30 czerwca 2012 roku w Gnieźnie na budynku Dyrekcji Cukrowni odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Edwardowi Grabskiemu. Jej odsłonięcia dokonali: abp Józef Kowalczyk (Prymas Polski), Jacek Kowalski (Prezydent Gniezna), Janina Białkiewicz-Gałkowska, Joanna Białkiewicz (prawnuczki Edwarda Grabskiego) oraz Wiktor Gałkowski (praprawnuk Edwarda Grabskiego).
• W dniach 20.06-15.07.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie (pow. wrzesiński) przygotowano wystawę pt. Edward Grabski. Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie. Na wystawie zaprezentowano ok. 100 reprodukcji archiwalnych fotografii dokumentujących działalność publiczną i życie prywatne Edwarda Grabskiego i pamiątki po nim (m. in. oryginalne odznaczenia). 1 lipca 2012 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie odbyła się konferencja zorganizowana pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, w której ze swoim wykładem pt. Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy wystąpiła dr Agnieszka Łuczak – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Poznaniu. Inicjatorem wystawy był Marek Błaszczyk, który w czasie konferencji wygłosił prelekcję pt. Edward Grabski – człowiek publiczny, człowiek prywatny. Całość przedsięwzięcia możliwa była dzięki wspólnemu zaangażowaniu GOK-u w Kołaczkowie, IPN Oddział w Poznaniu, Szkoły Podstawowej w Bieganowie, sołectwa wsi Bieganowo oraz parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Bieganowie.
• 26 października 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Bieganowie otwarto ścieżkę edukacyjną „Z Biegana ta wieś się wywodzi…”. Fragment tej ścieżki poświęcony jest osobie Edwarda Grabskiego oraz jego rodzinie.

Bibliografia:

„Edward Grabski. Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie”, Joanna Jadwiga Białkiewicz, Marek Błaszczyk, Bieganowo – Kraków 2012
„Wrzesiński Słownik Biograficzny” pod redakcją Romana Nowaczyka (Stańczyk), Września 2011
http://wrzesnia.info.pl/g/ko%C5%82aczkowo/item/787, z dnia 13.07.2012
http://www.piastowskakorona.pl/news.php?readmore=317, z dnia 30.06.2012
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Grabski, z dnia 27.03.2015

Tekst recenzowali:

Zuzanna Maria Białkiewicz – wnuczka Edwarda Grabskiego
Joanna Jadwiga Białkiewicz – prawnuczka Edwarda Grabskiego
Marek Błaszczyk – autor publikacji „Edward Grabski. Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie”

Źródła:

  • Uchwała Rady Miasta Gn...

Zobacz też: