Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Pomagaj ludziom będącym w potrzebie.”

Antoni Sędłak

ur. 13 czerwca 1951
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu

Antoni Sędłak – prezentacja
Wywiad z Antonim Sędłakiem
Wywiad z Danutą Rybacką, współpracownicą Antoniego Sędłaka
Akt chrztu
Akt chrztu
Oświadczenie o celowości założenia Spółdzielni w Pakosławiu
Protokół z pierwszego posiedzenia założycieli Gminnej Spółdzielni „SCh” w Pakosławiu
Zdjęć: 10
Filmów: 3
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Antoni Sędłak urodził się 13 czerwca 1951 r. we wsi Chojno – powiat rawicki.

Syn Franciszka Sędłaka i Stanisławy Sędłak z domu Szyszka. Ojciec Franciszek posiadał wykształcenie zawodowe. Pochodził z rodziny chłopskiej z Rozstępniewa. Po założenia rodziny w 1947r. zamieszkał w Chojnie. Pracował w młynie w Pakosławiu. Od 1949r. do 1956r. był zatrudniony w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu jako pracownik fizyczny. W latach 1956-1981 pracował na poczcie w Chojnie jako doręczyciel. Od 1982r. przebywał na emeryturze. Zmarł w 1986r. Matka Stanisława posiadała wykształcenie niepełne podstawowe. Pochodziła z rodziny chłopskiej ze Sworowa. Okres okupacji spędziła na pracach przymusowych w majątkach ziemskich u Niemców. Wyszła za mąż w 1947r. i zamieszkała w Chojnie. Urodziła dwoje dzieci – córkę Marię i syna Antoniego. Zajmowała się gospodarstwem domowym, wychowaniem dzieci, dorywczo pracowała w rolnictwie.

Dzieciństwo

Antoni Sędłak dzieciństwo spędził w Chojnie. Naukę rozpoczął w 1958r. w siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Chojnie, którą ukończył w 1965r. Był dobrym i spokojnym uczniem, zaangażowanym w działalność sportową. Należał do Szkolnego Koła Sportowego i Ligi Ochrony Przyrody. Szczególnie lubił grę w piłkę siatkową, piłkę nożną, piłkę ręczną oraz tenis stołowy. Nadano mu przezwisko „Dziwak”. Należał też do Związku Harcerstwa Polskiego. Z tego okresu miło wspomina letni obóz harcerski w Cichowie. Przez wiele lat był ministrantem.
Wolny czas spędzał na pomaganiu rodzicom i uprawianiu sportu.

Edukacja

W Rawiczu edukował się w zakresie ogólnokształcącym. Interesowały go przedmioty ścisłe tj.: fizyka i chemia oraz sport. W tym czasie należał do Ludowych Zespołów Sportowych w Chojnie i Szkolnego Koła Sportowego w Rawiczu. Zdobył mistrzostwo w tenisie stołowym. Wśród rówieśników wyróżniał się zdyscyplinowaniem, pilnością i sumiennością. W Liceum Ogólnokształcącym w 1969r. zdał maturę z języka polskiego, matematyki, języka rosyjskiego i fizyki. Marzył, aby zostać nauczycielem. Tego samego roku w lipcu zdał egzaminy wstępne do Wyższego Studium Nauczycielskiego w Poznaniu na kierunek fizyka i chemia. Został przyjęty i w październiku 1969 r. rozpoczął studia. Ze względu na sytuację materialną był zmuszony przerwać naukę. W czasie edukacji ogólnokształcącej każde wakacje spędzał na dorywczej pracy w Stadninie Koni w Golejewku jako pracownik fizyczny i w Urzędzie Pocztowym w Chojnie jako doręczyciel. W ten sposób chciał finansowo pomóc rodzicom.

Etapy pracy i działalności społecznej

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu

Pracę zawodową w Spółdzielni rozpoczął 15 grudnia 1969 r. na stanowisku stażysty referenta transportu. Po pół roku pracy skrócono staż, awansował na stanowisko referenta transportu i pracował na tym stanowisku do momentu powołania do zasadniczej służby wojskowej. W tym czasie został członkiem Ligi Obrony Kraju. Zasadniczą służbę wojskową odbywał od 21 kwietnia 1971 r. do 13 kwietnia 1973 r. Należał do Koła Młodzieży Wojskowej. Za wzorową służbę otrzymał awans na stopień starszego szeregowca oraz odznakę Wzorowy Żołnierz.
Po powrocie z wojska 3 maja 1973 r. wrócił do pracy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu i powierzono mu stanowisko referenta ds. kadr i szkolenia. W tym samym roku rozpoczął kurs Organizacji służb pracowniczych w Poznaniu i ukończył go w 1974r. 28 grudnia 1973 r. Rada Nadzorcza powołała Antoniego Sędłaka na stanowisko wiceprezesa ds. handlu i produkcji. Na tym stanowisku pracował do chwili połączenia Gminnej Spółdzielni „SCh” w Pakosławiu z Gminną Spółdzielnią „SCh” w Miejskiej Górce jako spółdzielnią przejmującą. Zarząd spółdzielni powierzył mu stanowisko kierownika bazy obrotu rolnego na terenie Pakosławia.
Od 24 kwietnia 1976 r. jest mężem Małgorzaty Wiesławy z domu Nagła i zamieszkał w Sowach. Jest ojcem dwóch synów: Mariusza i Bartosza oraz córki Anny.
Chcąc podwyższyć kwalifikacje w zakresie rolnictwa rozpoczął zaocznie naukę w Technikum Rolniczym w Bojanowie, którą ukończył w 1979 r. uzyskując tytuł technika rolnika.
Od 15 czerwca 1977 r. Rada Nadzorcza GS w Miejskiej Górce mianowała go wiceprezesem handlu i gastronomii. Na tym stanowisku pracował przez 5 lat.
Antoni Sędłak wraz z aktywną grupą działaczy dostrzegając zahamowanie rozwoju terenu byłej Gminy Pakosław zdecydowali się na podjęcie działań, aby reaktywować Gminę Pakosław oraz jednostki gospodarcze tj. Gminna Spółdzielnia, Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Wystosowano pismo – petycję do władz gminnych, wojewódzkich i centralnych. W tym czasie sytuacja polityczna sprzyjała reaktywowaniu gminy. W wyniku rozpatrzenia pisma zapadła decyzja o reaktywowaniu Gminy Pakosław i wszystkich jednostek gospodarczych. W wyniku wprowadzenia stanu wojennego termin reaktywacji przesunięto na dzień 1 października 1982 r., a jednostek gospodarczych na 1 stycznia 1983 r.
15 grudnia 1982 r. Rada Nadzorcza na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu powołała Antoniego Sędłaka, które objął 1 stycznia 1983 r. Tę funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. Widząc potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 1985 r. podjął naukę na Akademii Rolniczej im.H.Kołłątaja w Krakowie – Filia w Rzeszowie, na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego. W 1990 r. ukończył studia zdobywając tytuł magistra inżyniera ekonomiki produkcji i obrotu rolnego. Za swoją pracę jest doceniany – otrzymał wiele wyróżnień, dyplomów, podziękowań, nagród. Dla pana Antoniego najwyższym odznaczeniem jest Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Radę Państwa w 1985r.

Rada Gminy

Antoni Sędłak w 1984 r. został wybrany na radnego Rady Gminy w Pakosławiu.
W roku 1988 został wybrany radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie. Od 1994 r. był radnym Rady Gminy w Pakosławiu, a w latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Pakosławiu. W wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. został wybrany do Rady Powiatu Rawickiego.
Antoni Sędłak będąc radnym cieszył się dużym zaufaniem społeczeństwa i swoich wyborców. Reprezentował ich interesy, służył dobrą radą, zaangażowaniem, obiektywizmem, praworządnością i doświadczeniem. W wielu przypadkach pomagał ludziom i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ich problemów.

Liga Obrony Kraju

Antoni Sędłak członkiem zakładowego Koła Ligi Obrony Kraju, działającego przy GS w Pakosławiu, został z chwilą podjęcia pracy zawodowej. Po powrocie z wojska wybrano go do Zarządu Gminnego Ligi Obrony Kraju w Pakosławiu. Pełnił różne funkcje od Prezesa Zarządu Gminnego, a po zmianach organizacyjnych został Prezesem Koła Ligi Obrony Kraju w Pakosławiu. Był również w latach dziewięćdziesiątych członkiem Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lesznie oraz członkiem Zarządu Rejonowego w Rawiczu. Przyczynił się do odbudowania strzelnicy sportowej w Pakosławiu, jest organizatorem imprez strzeleckich, które odbywają się systematycznie trzy razy do roku. Za tę działalność był doceniany oraz wielokrotnie wyróżniany i odznaczany medalami. Otrzymał złoty medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Ochotnicza Straż Pożarna

Antoni Sędłak nigdy nie był czynnym strażakiem gaszącym pożary. Jednak poprzez swoją postawę i zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy w trudnych sytuacjach ówczesne władze OSP Gminy Pakosław doceniły jego osobę i wybrały go do Zarządu Gminnego Związku OSP. Od 1983 r. jest członkiem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Ostatnio pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pakosławiu. Jest także członkiem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rawiczu. Na Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka wybrano go delegatem, który wszedł w skład Sądu Honorowego ZOSP RP w Poznaniu. Przez swoją działalność w tej dziedzinie reprezentuje interesy jednostek OSP z terenu Gminy Pakosław. Dąży do tego, aby były one należycie wyposażone, ochotnicy wyszkoleni i wyposażeni w sprzęt służący do likwidacji różnych zdarzeń losowych w tym pożarów, wypadków i klęsk żywiołowych. Za swoją działalność był wyróżniany i nagradzany. Otrzymał wiele medali wśród nich złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Medale i odznaczenia

Odznaka Zasłużonego Dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” (2012r.), Brązowy Krzyż Zasługi (1985r.), Odznaka Zasłużonego Pracownika Handlu i Usług (1985r.), Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Rolnictwa (2014r.), Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Leszczyńskiego (1983r.), Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (2001r.), brązowy, srebrny, złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa (1986r.,1987r.,1997r.), Odznaka Za Zasługi We Współzawodnictwie Przeciwpożarowym (1987r.), Medal 40-Lecia Polski Ludowej (1984r.), Medal 65-Lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi” (2009r.), Medal 60-Lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi” (2004r.), brązowy, srebrny, złoty Medal Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju (1987r.,1992r., 1998r.), Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” (1985r.), Odznaka Honorowa Za Wybitne Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju (2010r.), Medal 70-Lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi” (2014r.), Medal 45 lat Patriotyczno-Obronnej Działalności Ligi Obrony Kraju (1989r.)

Znaczenie postaci

Antoni Sędłak w życiu osobistym, pracy zawodowej i działalności społecznej kieruje się zawsze zasadami praworządności, uczciwości, rzetelności, rozsądku oraz dialogu. Widzi drugiego człowieka w życiu codziennym i służy mu pomocą na ile jest to możliwe. To jedna z postaci, która przyczyniła się do tego, że Pakosław jest samodzielną gminą, która może się rozwijać w wytyczonym przez siebie kierunku. Nie byłoby dzisiejszych osiągnięć bez Jego zaangażowania i pracy. Długoletnia praca Pana Antoniego Sędłaka w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, działalność w Radzie Gminy Pakosław, w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Lidze Obrony Kraju, uświadamia nam, że warto słuchać drugiego człowieka, traktować innych w sposób podmiotowy i pracować dla dobra ogółu. Z ogromnym poświęceniem pracuje na rzecz społeczności lokalnej i z zapałem oddaje się pracy społecznej.


Źródła

Wywiad z Antonim Sędłakiem

Wywiad z Danutą Rybacką

Wyciąg z księgi USC w Pakosławiu

Księgi parafialne Parafii pw. Wszystkich Świętych w Golejewku

Stanisław Jędraś. Gmina Pakosław zielona kraina nad Orlą. Urząd Gminy Pakosław 2006

„Pakosław i okolice” czasopismo gminy Pakosław

„Obserwator” czasopismo

„Życie Rawicza” tygodnik
Kalendarium:

 • 1951 ― Narodziny bohatera
 • 1969 ― Praca w Gminnej Spółd...
 • 1976 ― Data ślubu
 • 1983 ― Stanowisko Prezesa GS...
 • 1984 ― Radny Gminy Pakosław
 • 1985 ― Brązowy Krzyż Zasługi...
 • 1988 ― Radny Rady Wojewódzki...
 • 1990 ― Obrona pracy magister...
 • 2000 ― Prezes Koła LOK w Pak...
 • 2014 ― Radny Powiatu Rawicki...

Cytaty:

 • „Pomagaj ludziom będący...”

Źródła:

 • Akademia Rolnicza w Kr...
 • Gmina Pakosław
 • Gminna Spółdzielnia &#...
 • Liceum Ogólnokształcąc...
 • Liga Obrony Kraju
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Powiat Rawicki
 • Szkoła Podstawowa w Ch...
 • Związek Ochotniczych S...

Zobacz też: