Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka 1 Poznań

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.csw2020.com.pl

Data publikacji strony internetowej:2019-06-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji::2019-06-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Stolpe-Pilarska adres e-mail: admin@csw2020.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 85 84 765. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Góreckiej. Oba wejścia są z poziomu ulicy. Możliwy jest wjazd zarówno wózkiem jak i wejście w towarzystwie psa przewodnika.

Przed budynkiem i na parterze znajduje się na tablicy informacyjnej informacja o usytuowaniu Ośrodka w budynku. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli usytuowany jest na II piętrze budynku. Z parteru można przedostać się do Ośrodka windą lub wejść klatką schodową.

Cała powierzchnia Ośrodka jest na jednym poziomie bez barier architektonicznych i umożliwia poruszanie się na wózku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze budynku także na II piętrze i jest oznaczona informacją zewnętrzną.

Recepcja Ośrodka znajduje się na wprost wejścia, a obsługa recepcji udziela wszelkich niezbędnych informacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W przypadku zgłoszenia potrzeby komunikacji w języku migowym Ośrodek zapewni nieodpłatnie możliwość skorzystania z tłumacza.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.
W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad recepcją znajduje się podświetlany ekran informujący o realizowanych zajęciach i wyznaczonych salach. Sale zajęciowe oznaczone są w sposób widoczny powiększonym drukiem na prostopadłych do ściany tabliczkach.

Ośrodek zapewnia na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikację z Ośrodkiem w formie określonej we wniosku.

Dostępność cyfrowa

Ośrodek prowadzi rozeznanie cenowe w sprawie kosztów dostosowania strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. Dz. U. 2019 poz. 848.