Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań; adres e-mail: odn@odnpoznan.pl, tel./fax 61 85-84-700.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych ODN w Poznaniu, adres email: iod@odnpoznan.pl, adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2018.0.996.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  •  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  •  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mówią inaczej.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kontakt do inspektora ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Adres email: iod@odnpoznan.pl

Adres pocztowy:
Roman Dwulit
Inspektor Ochrony Danych
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań