O projekcie

Małgorzata Jagiełłowicz

Dyrektor Projektu

Agnieszka Kalisz

Kierownik Projektu

O projekcie

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5 040 nauczycieli/nauczycielek i 13 280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Zadania realizowane w Projekcie

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie są ze sobą powiązane i tworzą logiczną całość. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, w ramach zadania I – Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podczas szkoleń podnoszą swoje kompetencje informatyczne oraz merytoryczne związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach zadania III – Zajęcia dodatkowe dla uczniów. Podczas szkoleń nauczyciele nabywają umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK, które w ramach projektu dostarczane są w ramach zadania II – Wyposażenie szkół w sprzęt TIK oraz w ramach zadania IV – Narzędzia informatyczne dla szkół. 

Tematyka szkoleń dla nauczycieli jest ściśle powiązania z treściami kształcenia przekazywanymi uczniom  podczas zajęć pozalekcyjnych i odnosi się do specyfiki tematycznej podprojektów edukacyjnych. Zajęcia praktyczne podczas szkoleń dla nauczycieli polegają na pracy z wykorzystaniem sprzętu informatycznego dedykowanego każdemu z podprojektów edukacyjnych, realizowanych przez uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

związane z infrastrukturą IT:

 • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
 • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
 • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
 • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
 • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
 • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych 

związane w działaniami merytorycznymi

 • Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie
 • Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów ds. wdrażania technologii IT w szkole
 • Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu
 • Materiały biurowe dla zespołów uczniowskich
 • Refundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole projektowym