Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

Projekt CMDW obejmuje sfery świata realnego, w którym żyją i działają uczniowie, takie jak: środowisko przyrodnicze, środowisko antropogeniczne oraz fenomen „małej ojczyzny”. Będą one obserwowane, analizowane oraz obrazowane przez uczniów w ramach projektów cząstkowych. Każdy z nich posiada listę celów szczegółowych (operacyjnych) uwidocznionych poniżej. Efektem tych działań będzie powstanie przestrzennych baz danych dla poszczególnych grup uczniowskich składających się na zintegrowaną bazę danych dla całej Wielkopolski.

Zobacz Cyfrową Mapę Dorzecza Warty

Opis projektu

Projekt CMDW jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne i matematykę i sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni.

W ramach CMDW planowane jest wykonywanie głównie w terenie, obserwacji, pomiarów i eksperymentów oraz wykorzystywanie komputerów do:
- przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników,
- zestawiania wyników grup uczniowskich z jednej szkoły z pomiarami wykonywanymi w innych szkołach dzięki serwerowi mapowemu (geoserwerowi) i internetowej bazie danych.

Problematyka, którą obejmują scenariusze zajęć realizowanych w ramach CMDW, dotyczy zjawisk pogodowych i klimatu, hałasu, odpadów i innych form zanieczyszczenia środowiska, emisji CO2 z gospodarstw domowych oraz cen produktów spożywczych.

Efektem końcowym podprojektu będą także kompetencje, umiejętności i wzrost rozumienia przez uczniów podstawowych związków pomiędzy przyrodą, a różnorodną działalnością współczesnych społeczeństw.

Nazwa podprojektu wynika z faktu, że projekt CSW@2020 obejmuje swoim zasięgiem województwo wielkopolskie, a 87% jego powierzchni znajduje się w granicach dorzecza Warty.

Cele podprojektu

  • Nauczenie uczniów sposobów rozumienia otaczającego świata.
  • Zrozumienie funkcjonowania podstawowych komponentów przyrodniczego środowiska życia człowieka, ich wzajemnych związków oraz wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.
  • Rozwój umiejętności identyfikacji, opisu i analizy wybranych charakterystyk środowiska.
  • Rozwój umiejętności opisu głównych cech własnych miejsc zamieszkania.

Kierownicy projektu

Waldemar Ratajczak

prof. dr hab.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego specjalnością są zagadnienia metodologiczne z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej. Jest autorem i współautorem metod stosowanych obecnie nauce światowej – nie tylko z dziedziny nauk przestrzennych, ale także fizyki teoretycznej, chemii, archeologii, ekonomii i transportu. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prowadził wykłady kursowe na University of Gainesville, w USA oraz wykłady na Göteborgs Universitet w Szwecji oraz Algarve University w Portugalii.

Alfred Stach

prof. UAM dr hab.

Pracownik Instytutu Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Geograf fizyczny specjalizujący się w zastosowaniach statystyki, modelowania matematycznego i Geograficznych Systemów Informacyjnych do analiz i prognozowania zmian środowiska przyrodniczego w Polsce i w Arktyce. Wypromował 3 doktorów oraz ponad 25 magistrantów i absolwentów studiów podyplomowych. Uczestnik 5 wypraw badawczych na Spitsbergen oraz kierownik lub uczestnik w 10 zespołowych projektach badawczych. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, a w tym 4 monografii książkowych.