Doradcy metodyczni w Projekcie

Głównym zadaniem doradcy metodycznego jest udzielanie wsparcia nauczycielom -opiekunom grup projektowych w szkołach objętych opieką. W tym ujęciu roli ważne jest towarzyszenie nauczycielowi w realizacji projektu, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych. Doradca wspólnie z nauczycielem opracowuje indywidualny plan współpracy ze szkołą oparty na rozpoznaniu potrzeb metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych. Bogaty warsztat doradcy i nauczyciela dzięki wspólnemu działaniu jest bardziej racjonalnie wykorzystany w realizacji założonego celu, rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności, a także wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w pracy nad szkolnymi projektami. Polem do działania i doskonalenia kompetencji nauczycieli i uczniów jest wykorzystanie technologii cyfrowej.

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych mają bieżący dostęp do poszczególnych doradców. Dane kontaktowe do doradców znajdują się w zakładce Kontakt.

Zadania doradcy metodycznego

1. Diagnozowanie potrzeb  nauczycieli objętych wsparciem i planowanie na tej podstawie własnej pracy. Doradca:

 • rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i doskonalenia z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • planuje pracę w oparciu o wyniki diagnozy.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami. Doradca:

 • prezentuje własne rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • prowadzi konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli w zakresie przygotowania i korzystania z technologii cyfrowych,
 • gromadzi i przekazuje nauczycielom informacje niezbędne do pracy nauczycieli,
 • obserwuje zajęcia nauczycieli oraz udziela informacji zwrotnej efektywnego korzystania z różnych narzędzi cyfrowych,
 • bierze udział w tworzeniu materiałów metodycznych do wykorzystania przez nauczycieli,
 • pomaga nauczycielom w wykorzystywaniu w pracy technologii informacyjno – komunikacyjnych.

3. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych z zastosowaniem TIK. Doradca:

 • wspiera nauczycieli w wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych w procesie edukacyjnym,
 • prezentuje nauczycielom sposoby monitorowania efektów pracy,
 • przedstawia przykłady dobrych praktyk stosowania różnorodnych narzędzi w pracy z uczniami.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Doradca:

 • ustawicznie doskonali swój warsztat w obszarze przedmiotowym Projektu, uczestnicząc w ofercie zaplanowanych szkoleń,
 • angażuje się do prac zespołu doradców,
 • współpracuje z pracodawcą,
 • doskonali swoje posługiwania się technologia cyfrową umiejętności poprzez samokształcenie.

5. Współpraca ze szkołami objętymi doradztwem. Doradca:

 • tworzy system komunikacji z nauczycielami szkół objętych wsparciem,
 • systematycznie kontaktuje się z wyznaczonymi do opieki szkołami,
 • realizuje opracowany przez siebie harmonogram spotkań z nauczycielami szkół,
 • udziela wsparcia w rozwiązywaniu doraźnych problemów.