Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to wyprawa w cyberprzestrzeń, która pomoże uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród nich talenty i liderów. Podprojekt ukierunkowany jest na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Celem projektu jest również upowszechnianie, promocja i popularyzacji przykładów dobrej praktyki i wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia. ULI to ciekawe zajęcia z informatyki inspirujące do algorytmicznego myślenia i programowania ściśle związanego z wszystkimi dziedzinami życia.

Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie w zależności od wieku oraz możliwości uczniów. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projekt.

Cele podprojektu

  • Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informatycznych
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości wykorzystywania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)
  • Dostarczanie inspiracji i nabywanie umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji problemowych
    z wykorzystaniem TIK
  • Kreowanie postaw samodzielności i krytycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Upowszechnienie i popularyzacja przykładów dobrej praktyki wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Nabycie umiejętności pracy w grupie
  • Nabycie umiejętności prezentacji i publikacji wyników pracy

Opiekunowie podprojektu

Roman Dwulit

mgr inż.

Nauczyciel. konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, absolwent Wydziału Elektroniki i Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest egzaminatorem OKE w Poznaniu i certyfikowanym trenerem m.in. Microsoft Innovative Educator (MIE) Teacher Academy i Cisco Networking Academy. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w edukacji. Uczestnik wielu projektów międzynarodowych i krajowych z zakresu technologii informacyjnych.

Zbigniew Nowak

mgr

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studium Informatyki szkolnej i Studium Technologii Informacyjnej. Współpracownik Wydawnictwa Szkolnego PWN  w charakterze konsultanta i edukatora informatyki (2001-2004), recenzent podręczników do informatyki dla gimnazjum. Nauczyciel przedmiotów informatycznych i mechatronicznych w szkole średniej (od 1997 do obecnie), informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej (2006-2012). Współpracownik Wyższej Szkoły Bankowej w obszarze nauczania przedmiotów informatycznych, Instruktor akademii CISCO.