Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

Podprojekt edukacyjny Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski ma wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. Podczas każdej z czterech edycji podprojektu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami ich gminy, regionu i Wielkopolski. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami. Kluczową wartością podprojektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości oraz wyrównywanie szans poprzez naukę.

Opis podprojektu

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Zadaniem każdej grupy projektowej będzie wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu. Praca uczniów będzie polegała na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu).

Jednocześnie uczniowie będą gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe będą wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach Projektu będzie encyklopedia dostępna w Internecie.

Cele podprojektu

  • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej
  • Kształcenie umiejętności kluczowych, w tym rozwój kompetencji cyfrowych
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego i krytycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Współpraca szkół na poziomie gminy i województwa oraz stworzenie wspólnej publikacji

Kierownicy projektu

Anna Chudzińska

dr

Historyk, doktor nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej długoletnia nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i liceum. Menedżer oświaty i edukatorka, autorka wielu publikacji naukowych i metodycznych dla nauczycieli i uczniów oraz uczestniczka wielu europejskich grantów. Badaczka historii kobiet, dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku.