ks. Andrzej Latoń

ur. 13 października 1962
zm.
Zespół Szkół w Woli Droszewskiej - Szkoła Podstawowa

Zdjęć: 4

Ks. dr Andrzej LATOŃ

Urodził się 13 października 1962 roku w Kaliszu, syn Józefy i Stefana. Rodzeństwo – 2 braci: Jan i Józef. Dom rodzinny: Kakawa Nowa 33.
WYKSZTAŁCENIE
1969-1977 – Szkoła Podstawowa w Kakawie Starej.
1977-1981 – Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu Matura 1981.
1981-1987 – Studia filozoficzno-teologiczne: Wyższe Seminarium Duchownym we Włocławku / Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1987 – Magisterium z teologii na KUL-u. Temat pracy: Idea wolności chrześcijańskiej w świetle J 8, 31-32.
1989-1995 – Studia specjalistyczne z filozofii w Paryżu (Francja). Doktorat z filozofii (1995) na podstawie tezy: Le témoignage dans la philosophie de Gabriel Marcel (Świadectwo w filozofii Gabriela Marcela).
1995-1996 – Studia w Goethe-Institut w Iserlohn – Niemcy (język niemiecki).
PEŁNIONE FUNKCJE
1987-1989 – Wikariusz w parafii św. Mikołaja w Warcie koło Sieradza (Diecezja Włocławska)
1996 – Powrót do Polski. Praca duszpasterska w Diecezji Kaliskiej.
1998 – 2005 – Przełożony w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu
1999 – 2010 – Adiunkt w WT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej.
Od 2001 – Prezes Polskiego Studium Józefologicznego.
Od 2009 – Dyrektor Centrum Józefologicznego w Kaliszu.
Od września 2012 – Wikariusz Generalny Diecezji Kaliskiej
Od kwietnia 2015 – Administrator parafii św. Gotarda w Kaliszu.
Wykładowca akademicki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Instytucie Teologicznym Diecezji Kaliskiej przy Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Wstęp do filozofii
Filozofia Boga
Antropologia filozoficzna
PUBLIKACJE
Książki:
1. A. Latoń (red.), Idźcie do Józefa, Kalisz 2006.
2. A. Latoń, J. Plota, Le Sanctuaire de Saint Joseph à Kalisz, Wrocław 2007.
3. A. Latoń, Święty Józef – Patron na nasze czasy, Kalisz 2009.
4. A. Latoń (red.), Saint Joseph – Patron for our Times. Proceedings of the Tenth International Josephological Congress, Kalisz 2010.
ARTYKUŁY NAUKOWE
1. Wiara i rozum: konflikt czy harmonia? Refleksje filozoficzno-teologiczne w kontekście encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, w: T. Hanelt, W. Szczerbiński (red.), Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. A. Siemianowskiemu w 70. Rocznicę urodzin, Gniezno 2001, s. 289-306.
2. Homo viator – homo testis. Gabriel Marcel jako filozof świadectwa, w: Józef Baniak (red.), Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, Poznań, 2002, s. 111-127.
3. Fenomenologia i metafizyka nadziei w świetle myśli filozoficznej Gabriela Marcela, w: „Kaliskie Studia Teologiczne”, 1(2002), s. 79-91.
4. Św. Józef w internecie, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 1(2002), s. 393-395.
5. Uznanie własnej grzeszności, w: AA. VV., „Przyjdź światłości sumień”. Materiały pomocnicze do Programu duszpasterskiego, Kalisz 2002, s. 23-29.
6. Egzystencja człowieka jako odpowiedź na wezwanie z zewnątrz: J.-L. Mariona próba przezwyciężenia podmiotu, w: Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu (red. J. Baniak), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, t. 1, 2003, str. 61-72.
7. Inter-subiektywność osoby, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 2(2003), str. 161-180.
8. Kierunki we współczesnej józefologii, w: M. Chmielewski (red.), Duchowość św. Józefa z Nazaretu, seria: „Homo meditans”, t. XXIV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 303-330.
9. Bibliografia józefologiczna, w: M. Chmielewski (red.), Duchowość św. Józefa z Nazaretu, seria Homo Meditans, t. XXIV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 339-366.
10. „Rozbity świat” według Gabriela Marcela, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 3 (2004), str. 201-212.
11. Osoba jako byt relacyjny w ujęciu G. Marcela, „Filozofia Chrześcijańska”, 1(2004), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, red. M. Jędraszewski, str. 107-130.
12. Relacyjność osoby w ujęciu Paula Ricoeura, Filozofia Chrześcijańska, „Filozofia Chrześcijańska”, 1(2004), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, red. M. Jędraszewski, str. 199-209.
13. Wiara i filozofia w poszukiwaniu Mądrości, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 4(2005), str. 225-236.
14. Ut vitam habeant – przyczynek do hermeneutyki i fenomenologii Daru Eucharystii, w: D. Kwiatkowski (red.), Ut vitam habeant. Księga Jubileuszowa z okazji 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej Księdza Biskupa Stanisława Napierały, Kalisz 2005, str. 271-285.
15. Osoba i pragnienie uznania według Paula Ricoeura i Axela Honnetha, „Filozofia Chrześcijańska”, 2(2005), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, red. M. Jędraszewski, str. 129-141.
16. Levinas i fenomenologia francuska, „Filozofia Chrześcijańska”, 3(2006), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, red. M. Jędraszewski, str. 67-83.
17. Świadectwo jako kategoria filozoficzna u Heideggera i Levinasa, „Filozofia Chrześcijańska”, 3(2006), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, red. M. Jędraszewski, str. 157-174.
18. Chrystus i fenomenologia w myśli Michela Henry’ego, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 5(2006), str. 227-240.
19. Misja Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego według Jana Pawła II, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 6(2007), str. 147-157.
20. Ciało żyjące w świetle prawdy bycia i prawdy życia. Martin Heidegger i Michel Henry, „Filozofia Chrześcijańska”, 5(2008), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, red. K. Stachewicz, str. 81-108.
21. Ewangeliczna filozofia wolności człowieka, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 7(2008), str. 125-140.
22. St. Joseph – Patron for our Times. The message of John Paul II in Kalisz, w: A. Latoń (red.), Saint Joseph – Patron for our Times. Proceedings of the Tenth International Josephological Congress, Kalisz 2010.
23. Święty Józef jako patron Nowej Ewangelizacji, w: Aby mieli życie, Kalisz 2011.
24. L’annonce de l’Evangile par le témoignage de vie dans nos sociétés sécularisées, w : La place de Saint Joseph dans la nouvelle évangélisation, Paryż 2012.
WYGŁOSZONE REFERATY
na sympozjach w Kaliszu, Warszawie, Toruniu, Legnicy.
Reprezentowanie Polskiego Studium Józefologicznego na Kongresach Międzynarodowych w:
San Salvador (Salwador) – w 2001 roku;
Kevelaer (Niemcy) – w 2005 roku. Wygłoszony referat po niemiecku: Kerygmatische Interpretation der Rolle des Heiligen Josef in der Heilgeschichte (Kerygmatyczna interpretacja roli św. Józefa w Historii Zbawienia);
Puimisson (Francja) – w 2011 roku. Wygłoszony referat po francusku : L’annonce de l’Evangile par le témoignage de vie dans nos sociétés sécularisées (Głoszenie Ewangelii poprzez świadectwo życia w zsekularyzowanych społeczeństwach);
Diec. Strasburg (Francja) – w 2012 roku. Wygłoszony referat po francusku: Saint Joseph de Kalisz (Pologne) et la joséphologie contemporaine (Święty Józef Kaliski i józefologia współczesna) ;
Ciudad de Guzmàn (Meksyk) – w 2013 roku. Wygłoszony referat po hiszpańsku: San José – Testigo del misterio de Vida y Amor. Reflexiones filosófico-teológicas (Święty Józef – świadek tajemnicy Życia i Miłości. Refleksje filozoficzno-teologiczne).
PRZEKŁADY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Książka: D. Foucher, Józef – nasz ojciec, Kalisz 2007,
oraz wiele artykułów.
PRACA REDAKTORSKA
Redaktor serii „Biblioteka Opiekuna” – 6 tomów.
Redaktor serii „Józefologia” – 2 tomy.
Redaktor działu „Studia Józefologiczne” w „Kaliskich Studiach Teologicznych” – 8 vol.
PRACA ORGANIZACYJNA
Organizator X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego w Kaliszu, 29. 09 – 4. 10. 2009.
Od 2001 roku organizator corocznych Ogólnopolskich Sympozjów Józefologicnych w Kaliszu.
TEMATY BADAWCZE
Poszukiwania badawcze koncentrują się wokół kwestii „świadectwa” jako nowej kategorii filozoficznej w tzw. „fenomenologii francuskiej”. W polu zainteresowań są następujący filozofowie: Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Michel Henry, Jean-Luc Marion i Jean-Louis Chrétien.
Poza tym, publikacje dotyczące „filozofii osoby” w ramach szerszego projektu Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W dziedzinie teologii: publikacje dotyczące józefologii (teologiczna refleksja na temat osoby i roli św. Józefa w historii zbawienia).

Zobacz też: