Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Największą umiejętnością życia-i najrzadszą- jest uznanie tego, kim jesteśmy,...”

Czesław Bisikiewicz

ur. 20 lipca 1956
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie

Wizyta w Izbie Maszyn i Eksponatów Szewskich w warsztacie mistrzów szewskich Czesława i Daniela Bisikiewiczów.
Z wizytą u szewca Czesława Bisikiewicza.
130 lat tradycji szewskich w rodzinie Bisikiewiczów.
Drzewo genealogiczne rodziny Bisikiewiczów.
Dyplom mistrzowski Czesława Bisikiewicza.
Dyplom mistrzowski Daniela Bisikiewicz, syna Czesława.
Dyplom mistrzowski Kazimierza Bisikiewicza, ojca Czesława.
Podziękowanie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.
Podziękowanie władz samorządowych Miasta i Gminy Trzemeszno.
Szewc Walenty Bisikiewicz Honorowym Obywatelem gminy Trzemeszno.
Uchwała Rady Miejskiej w Trzemesznie o nadaniu honorowego obywatelstwa gminy Trzemeszna Walentemu Bisikiewiczowi.
Świadectwo czeladnicze Czesława Bisikiewicza.
Świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego Czesława Bisikiewicza.
Zdjęć: 29
Filmów: 2
Dokumentów: 11

Pochodzenie

Czesław Bisikiewicz urodził się 20 lipca 1956 roku w Trzemesznie. Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny rzemieślniczej, reprezentującej rzemiosło szewskie. Jest synem Kazimierza i Marianny, z domu Niewiadomskiej. Rodzice Czesława zawarli związek małżeński 1 lipca 1945 roku w parafii św. Mikołaja w Witkowie. Czesław Bisikiewicz ma pięcioro rodzeństwa: brata Ryszarda oraz cztery siostry – Henrykę, Marię, Krystynę i Irenę.

Przodkowie

Czesław Bisikiewicz jest mistrzem szewskim, kontynuatorem rodzinnej tradycji szewskiej w czwartym pokoleniu, właścicielem najstarszego w Polsce warsztatu szewskiego założonego przez jego przodka mistrza Walentego Bisikiewicza.
Walenty Bisikiewicz urodził się 24 stycznia 1854 roku w Trzemesznie. W 1882 roku założył warsztat szewski. Zakład specjalizował się głównie w ręcznym szyciu skórzanych butów na miarę. Cieszył się bardzo dobrą renomą. Swojego fachu Walenty Bisikiewicz uczył trzech synów: Jana, Antoniego i Stanisława. Zdobywając tytuły mistrzów szewskich, bracia otworzyli własne warsztaty, Stanisław przejął warsztat szewski po ojcu. W latach 1895-1898 w Trzemesznie istniały trzy warsztaty szewskie braci Bisikiewiczów: Jana – przy ul. Kościuszki, Antoniego – przy ul. Mickiewicza i Stanisława – przy ul. Dąbrowskiego. W 1900 roku Stanisław Bisikiewicz wyjechał do Hamburga , gdzie kupił produkowane tam na licencji amerykańskiej maszyny cholewkarskie marki SINGER. Sprowadzenie maszyn i wprowadzenie przez Stanisława szpilkowanej metody łączenia spodów krupowanych (skórzanych) znacznie ułatwiła pracę i pozwoliła na szybsze powstawanie butów na miarę. Przed I wojną światową rodzina Bisikiewiczów zatrudniała ponad 50 osób. Po wojnie, Stanisław Bisikiewicz podtrzymując tradycję zaczął uczyć szewskiego rzemiosła trzech swoich synów: Kazimierza, Henryka i Tadeusza. Jednak najstarszy, Tadeusz, zdecydował, że będzie krawcem. Natomiast Henryk i Kazimierz założyli swoje warsztaty szewskie. Po zakończeniu II wojny światowej Henryk i Kazimierz nadal prowadzili warsztaty szewskie, a w latach 70. przekazali je swoim synom Czesławowi i Wojciechowi – kontynuatorom rodzinnej tradycji szewskiej w czwartym pokoleniu.

Edukacja

Czesław Bisikiewicz w latach 1963-1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. W latach 1971-74 był uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących w Trzemesznie, w zawodzie szewc-obuwnik i jednocześnie odbywał praktykę w zakładzie szewskim swego ojca – mistrza szewskiego – Kazimierza Bisikiewicza. Po trzech latach nauki zawodu szewskiego zdał egzamin czeladniczy w Wojewódzkiej Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy. Jako czeladnik nadal pracował w warsztacie szewskim ojca. Uczęszczał do Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Radomiu. W 1992 roku zdał egzamin mistrzowski w Wojewódzkiej Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy. Zdobył również kwalifikacje pedagogiczne jako wykładowca i instruktor praktycznej nauki zawodu. Od 1983 do 2000 roku był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Mogilnie.

Rodzina

Czesław Bisikiewicz ożenił się 15 listopada 1986 roku z Mariolą z domu Sobczak. Ślub odbył się w Trzemesznie w Bazylice Najświętszej Marii Panny. Ma dwóch synów: Daniela i Dawida. Syn Daniel jest kontynuatorem rodzinnej tradycji szewskiej już w piątym pokoleniu. Odbył sześcioletnią praktykę w warsztacie szewskim swego ojca. 30 listopada 2011 roku zdobył tytuł mistrza obuwnika w rzemiośle szewskim o specjalności technologii chemicznej obuwia. Zdał państwowe egzaminy w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku z wynikiem celującym.

Działalność społeczna

Czesław Bisikiewicz, kontynuator rodzinnej tradycji w czwartym pokoleniu, gromadzi pamiątki dotyczące rzemiosła szewskiego.Dba i konserwuje odziedziczone po swoich przodkach maszyny cholewkarskie marki Singer, które dziadek Czesława, Stanisław, nabył w 1900 roku w Hamburgu. Posiadając tak cenne pamiątki założył Izbę Maszyn i Eksponatów Szewskich. Czesława Bisikiewicza odwiedzają szkolne wycieczki. Szewc przekazuje uczniom wiadomości dotyczące pracy i jego usług świadczonych dla społeczeństwa miasta i okolic.Opowiada dzieciom o swoich przodkach, ich życiu i działalności.Uczniowie zwiedzają również Izbę Maszyn i Eksponatów Szewskich.Czesław Bisikiewicz prowadzi działalność na rzecz popularyzowania i upamiętniania wśród mieszkańców Trzemeszna i okolic postaci Jana Kilińskiego. Gromadzi zbiory dokumentów i pamiątek,stanowiących nieocenioną, żywą lekcję historii życia i dokonań najsłynniejszego szewca polskiej historii.


Zainteresowania

Pasją Czesława Bisikiewicza jest wędkarstwo, któremu oddaje się w każdej wolnej chwili. Od 2001 do 2005 roku był wiceprezesem Polskiego Związku Wędkarskiego Koła w Trzemesznie. Współorganizował coroczne konkursy wędkarskie nad Jeziorem Popielewskim. Zasiadał w komisjach Zarządu Wędkarskiego i przyjmował nowych członków.

Znaczenie postaci

Czesław Bisikiewicz kultywuje zanikający dziś zawód szewski. Swoją pasję przekazał synowi Danielowi, który zdobył tytuł mistrza szewskiego. Czesław Bisikiewicz podtrzymuje rodzinną tradycję, gromadzi pamiątki dotyczące rzemiosła szewskiego. Swoją wiedzą dzieli się z uczniami szkół podstawowych. Popularyzuje i upamiętnia postać Jana Kilińskiego. Warsztat szewski rodziny Bisikiewiczów to jeden z najstarszych w Polsce.
W 2012 roku władze Miasta i Gminy Trzemeszno uhonorowały mistrzów szewskich Czesława Bisikiewicza i jego syna Daniela z okazji 130-lecia istnienia warsztatu szewskiego im. Walentego Bisikiewicza.

Źródła:

– Wywiad z Czesławem Bisikiewiczem-bohaterem biogramu
– Wywiad z synem Danielem Bisikiewiczem
– Pamiątki rodzinne
– Gazeta ” Pałuki i Ziemia Mogileńska ” z 2014 roku

Kalendarium:

 • 1963 ― Edukacja
 • 1971 ― Edukacja
 • 1973 ― Edukacja.
 • 1956 ― Narodziny bohatera
 • 1975 ― Edukacja
 • 1986 ― Ślub
 • 1992 ― Egzamin mistrzowski.
 • 2001 ― Zainteresowania Czesł...

Cytaty:

 • „Gdy terminowałem na pr...”
 • „Największą umiejętnośc...”

Źródła:

 • Jan Kiliński, mistrz s...
 • Walenty Bisikiewicz- H...

Zobacz też: