Franciszek Siwiński

ur. 03 lipca 1902
zm.
Zespół Szkół w Przedczu

Lista odznaczonych “Medalem 10-lecia Polski Ludowej”  Monitor Polski nr 7, 1955
Zdjęć: 4
Dokumentów: 1

Franciszek Siwiński

Franciszek Siwiński urodzony 3 lipca 1902 roku w miejscowości Dziwie, gmina Przedecz. Syn Andrzeja i Marianny z domu Gawrysiak.

Ożenił się 26 grudnia 1929 roku ze Stanisławą Janiak.

Dzieci:

Lech Siwiński urodził się w 1930 roku w Przedczu. Zmarł w 1945 roku.

Wiesław Siwiński prof. dr hab. Urodzony 25 lipca 1934 roku w Przedczu.Obecnie jest pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego – Katedra Rekreacji oraz Kierownikiem Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu .


Franciszek Siwiński Szkołę powszechną gminną we wsi Dziwie ukończył w roku 1919.

„Przez całą bytność w szkole sprawował się bez zarzutu, był pilnym i chętnym do nauki i dlatego też Szkoła wydała mu świadectwo z oceną w naukach bardzo dobrą”. Otrzymał również w nagrodę książkę Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz, którą przechowywał przez wiele lat i podarował synowi na pamiątkę.

W latach 1919 do 1924 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego we Włocławku. Uzyskał kwalifikacje nauczyciela i pracował w szkołach podstawowych na terenie gminy Przedecz.

Następnie podjął pracę w Urzędzie Pocztowo – Telekomunikacyjnym we Włocławku.

Franciszek Siwiński pracował w resorcie pocztowym od 1 grudnia 1936 roku do 31 maja 1968 roku z przerwą na czas okupacji niemieckiej od 1 września 1939 roku. 12 kwietnia 1945 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Przedczu. Potem pracował na stanowisku kontrolera p.o. kierownika Kadr w Powiatowym Zarządzie Łączności we Włocławku i z dniem 20 lipca 1954 roku został przeniesiony na stanowisko Naczelnika Urzędu Pocztowo – Telekomunikacyjnego w Przedczu. W stan emerytalny został przeniesiony z dniem 31 maja 1968 roku.

Oprócz wielkiego zaangażowania w pracę zawodową, Franciszek Siwiński brał aktywny udział w życiu społecznym Przedcza.

Organizował naukę w tutejszej szkole po opuszczeniu miasta przez Niemców. W lutym 1945 roku Franciszek Siwiński i A. Nowacki ogłosili zapisy do odtworzonej szkoły polskiej.

Był radnym miejskim przez wiele kadencji, należał do rad nadzorczych banku i gminnej spółdzielni, działał w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kole PTTK i Komitecie Ochrony Zabytków.

Pod koniec życia przeprowadził się do swojego syna Wiesława do Poznania. Tęsknił jednak za Przedczem i z przyjemnością powracał na krótkie wizyty u rodziny i przyjaciół.

Zmarł 19 czerwca 1991 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu Junikowo w grobie rodziny Siwińskich.

Odznaczenia:

„Medal 10 – lecia Polski Ludowej” Uchwałą Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. nr 0/1438 – na wniosek Ministra Łączności – (Monitor polski Nr 7)

Odznaka 1000 – lecia Państwa Polskiego za działalność Społeczną przez Przewodniczącego Okręgowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. 1966

Odznaka „400 lat Poczty Polskiej” – Uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 12.09.1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz.421)

Odznaka „Przodownika Socjalistycznej Pracy” na podstawie decyzji Zarządu Okręgowego Związków Zawodowych Pracowników Łączności i Dyrektora Okręgowego Zjednoczenia Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku z dnia 25.04.1967 r.

Dyplom „ Przodownika Socjalistycznej Pracy” na podstawie Uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 25 lutego 1966 r. w uznaniu zasług za osiągnięcia w pracy.

Dyplom uznania za ofiarną i aktywną pracę w kampanii wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych na podstawie uchwały Miejskiego i Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (lipiec 1965 r.)

Dyplom uznania za udział w przeprowadzeniu spisu powszechnego 1960 r. od Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.01.1961r.

W 1986 roku otrzymał tytuł „Naczelnika urzędu w stanie spoczynku” od Dyrektora Urzędu Pocztowego w Koninie.

Funkcje społeczne:

Radny Miejskiej Rady Narodowej w Przedczu w wielu kadencjach poczynając od roku 1945;

Członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przedczu;

Prezes Komitetu Ochrony Zabytków Historyczno – Kulturalnych na terenie miasta Przedcza;

Opiekun Społeczny PTTK nad zabytkami architektonicznymi miasta Przedcza

Przewodniczący Rady Społecznej Ogniska Kulturalno – Oświatowego

Członek Zarządu Banku – Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa (SOP);

Członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu;

Członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”;

Prezes Koła Przeciwalkoholowego;

Członek Rady Świetlicowej;

Członek Ligi Przyjaciół Żołnierza.


.

Zobacz też: