Grzegorz Ciesielski

ur. 07 września 1956
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zdjęć: 1

Pochodzenie

Grzegorz Ciesielski urodził się 7 września 1946 roku w Grzymiszewie (gmina Tuliszków, powiat turecki, województwo wielkopolskie). Od 1993 roku mieszka w Wielopolu.

Edukacja

Edukację rozpoczął w szkole podstawowej w Grzymiszewie w roku 1963. Następnie uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Turku, którą ukończył w 1974 roku. W latach 1974–1977 uczył się w Technikum Mechaniczno–Elektrycznym w Turku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Studiował w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Poznaniu. W latach 2011-2012 podjął studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Organizacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Praca zawodowa

Początek pracy zawodowej to rok 1979. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, został skierowany do pracy w Zakładowej Straży Pożarnej w KWB „Adamów”. Od grudnia 1992 roku pracował w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Turku, a w niecały rok później został powołany na stanowisko Z-cy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Służbę zakończył w roku 1998 przechodząc na emeryturę.

Etapy działalności w samorządze gminnym

Grzegorz Ciesielski w samorządzie gminnym działa od 1994 roku. Początkowo był członkiem Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Pełnił wówczas funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Został również wybrany jako przedstawiciel mieszkańców gminy Tuliszków do Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. Jako delegat aktywnie działał na rzecz rozwoju regionu. Był członkiem Komisji Infrastruktury Technicznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także członkiem Rady Gospodarczej. Jego praca dla dobra miasta i gminy została zauważona przez mieszkańców, dlatego też w kolejnych wyborach Pan Grzegorz Ciesielski uzyskał mandat radnego. Po zmianie zarządu 17 lipca 2001 roku został powołany na funkcję Z-cy Burmistrza. W roku 2002 w wyborach powszechnych został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Tuliszków. Funkcję tą pełni trzecią kadencję.

Jest znany ze swoich prospołecznych działań. Szczególnie ważne są dla niego problemy dotyczące bezrobocia, ekologii, oświaty, kultury i rozwoju gospodarczo–społecznego gminy. Od 2005 roku jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Turku. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie”. Powstało ono w ramach unijnego programu Leader, a jego celem jest poprawa jakości życia na wsi i podniesienie wartości lokalnych produktów. Burmistrz Ciesielski stara się również o to, aby w gminie panował ład i porządek, dlatego też, jako Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto–Czysta Gmina”, podejmuje wiele działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W swojej pracy w sposób szczególny popiera działalność spółdzielczą. W 2013 roku został uhonorowany wyróżnieniem w ramach konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca” przeprowadzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą i redakcję magazynu „Tęcza Polska”.

Grzegorz Ciesielski jest również organizatorem życia publicznego. Angażuje się w realizację imprez sportowych i kulturalnych, szczególnie tych, których celem jest kultywowanie tradycji, utrwalanie historii gminy i integracja mieszkańców. Chętnie uczestniczy w każdych ważnych dla gminy uroczystościach.

Zainteresowania

Życie Grzegorza Ciesielskiego od zawsze było związane ze strażą pożarną. Pasję tę zaszczepił w nim ojciec, który również był strażakiem. Stąd jego wykształcenie i praca zawodowa związane były z pożarnictwem. Po przejściu na emeryturę nie poprzestał na wypełnianiu zadań powierzonych z racji sprawowanego przez niego urzędu Burmistrza. Swoje zainteresowania rozwija do tej pory. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku i członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu. Drugą jego pasją życiową jest motoryzacja, a szczególnie dział związany z motocyklami. Interesuje się również turystyką. Co roku stara się wygospodarować wolny czas na wędrówki po polskich górach.

Znaczenie postaci

Grzegorz Ciesielski jest społecznikiem. Sprawując urząd burmistrza jest bliżej ludzi i ich spraw i to właśnie jest wartość, którą szczególnie sobie ceni. Jest pracowity i konsekwentny w działaniu, a przy tym posiada umiejętności zachęcania współpracowników i mieszkańców do działania na rzecz gminy. Dzięki temu na jej terenie zrealizowano wiele inwestycji, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia lokalnej społeczności. Do takich inwestycji należy budowa nowych dróg i modernizacja starych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji, budowa obiektów rekreacyjno–sportowych, placów zabaw, odnawianie zabytków na terenie gminy. Grzegorz Ciesielski jest człowiekiem pełnym optymizmu oraz wiary, w to, że ważne i konieczne dla mieszkańców gminy Tuliszków przedsięwzięcia, pomimo występujących trudności, uda się zrealizować. Jego otwartość i wola współpracy przejawia się na każdym kroku. Jest partnerem w dialogu dla wszystkich, również dzieci.

Źródło

1. „Miasto, które warto kochać”. Jubileusz Tuliszkowa 1458-2008, Wydawca Gmina i Miasto Tuliszków 2008.

2. Wywiad z Burmistrzem Grzegorzem Ciesielskim.

3. http://g.ciesielski.prv.pl/kilka.html

4. www.tuliszków.pl

5. http://www.turek.net.pl/powiat/8718-w-warszawie-nagrodzili-burmistrza-ciesielskiego

Kalendarium:

  • 1963 ― Szkoła Podstawowa w G...
  • 1971 ― Zasadnicza Szkoła Zaw...
  • 1974 ― Technikum Mechaniczno...
  • 1977 ― Szkoła Chorążych Poża...
  • 2011 ― Studia podyplomowe w ...
  • Ukoń ― Szkoły Głównej Służby...
  • 1956 ― Narodziny bohatera
  • 2002 ― Objęcie urzędu Burmis...
  • 2013 ― uhonorowany wyróżnien...

Zobacz też:

  • > Ochotnicza Straż Pożar...