Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. W życiu kierowałem się zasadą: to, co ro...”

Jan Kulpiński

ur. 25 września 1951
zm.
Zespół Szkół Publicznych w Żydowie

Zdjęć: 15

Jan Kulpiński urodził się 25 września 1951 roku w Bogatyni (woj. dolnośląskie).
Leon Kulpiński (dziadek Jana) urodził się 16 czerwca 1895 roku w miejscowości Padniewko (gmina Mogilno). 25 września 1921 roku pojął za żonę Franciszkę Wysocką, urodzoną 16 listopada 1895 roku w Jankówku. Ślub odbył się w Trzemesznie. Leon Kulpiński służył w 71 Pułku Piechoty. W roku 1925 ukończył Szkołę Podoficerów Zawodowych Piechoty. Poległ podczas walk w tzw. przewrocie majowym na peryferiach Warszawy, prawdopodobnie 14 maja 1926 roku. Pochowany jest na Powązkach w Warszawie.
Edmund Kulpiński (ojciec Jana) był jedynakiem. Urodził się w 1923 roku w Trzemesznie, natomiast matka Helena urodziła się w 1929 roku w Ostrowie Nowym koło Powidza.
Jan Kulpiński ma troje rodzeństwa: starszą siostrę Halinę (ur. 1949 r.) oraz młodszych braci: Marka (ur. 1954 r.) i Piotra (ur. 1961 r.).
Żona Jana Kulpińskiego Danuta (ur. 1950 r.), z zawodu pielęgniarka, przez 45 lat pracowała w Ośrodku Zdrowia, a następnie w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Żydowie. Obecnie na emeryturze. Ma jedną córkę – Hannę (ur. 1975 r.), nauczycielkę muzyki i sztuki w gimnazjum w Kiszkowie. Natomiast zięć jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz trenerem siatkówki – również w kiszkowskim gimnazjum.
Ma dwoje wnuków: szesnastoletnią Katarzynę i dziewiętnastoletniego Filipa.
W latach 1958 – 1965 Jan Kulpiński uczęszczał do szkoły podstawowej w Powidzu. Lata 1965 – 1970 to czas nauki w Liceum Pedagogicznym w Trzciance. Po ukończeniu liceum i zdobyciu matury kontynuuje naukę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych – specjalność nauczycielska (lata 1977-1980). Studiów nie ukończył, ponieważ złożyło się na to wiele czynników natury osobistej.
Praca zawodowa:
Od 1.09.1970 r. – wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Czerniejewie.
Od 15.02.1977 r. – p.o. Kierownik Państwowego Domu Dziecka, aż do rozwiązania tej placówki tj. do 31.09.1977 r.
Od 1.10.1977 r. – Komendant Gminny Związku Drużyn ZHP w Gminie Czerniejewo.
Od 1.09.1978 r. – nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie.
Od 1.09.1980 r. – nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej w Czerniejewie.
Od 1.09.1989 r. – Kierownik świetlicy szkolnej, aż do przejścia na emeryturę 1.01.2001 r.
Od XI.1998 – XI. 2002 r. – Nieetatowy z-ca burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.
27.11.2002 r. do 5.12.2006 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.
Od 01.12.2014 r. – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
Praca społeczna:
Nieodłącznym elementem działalności Jana Kulpińskiego w życiu jest praca społeczna. Działał w różnych organizacjach, prowadząc wieloraką działalność na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Będąc w wojsku, wstąpił do Koła Młodzieży Wojskowej. Bardzo szybko – z racji pełnionych funkcji w sztabie i klubie żołnierskim (J.W. 1295) – został wybrany na przewodniczącego KMW w jednostce. Była to specyficzna działalność ze względu na miejsce i czas (od października 1971 r. do kwietnia 1973 r.).
Praca zawodowa w Państwowym Domu Dziecka posiadała charakter całodobowy, jednak pomimo tego po godzinach pracy organizował różne zajęcia sportowe i rekreacyjne. Na inną działalność społeczną nie pozostawało mu już zbyt wiele czasu. Jednocześnie był społecznym kuratorem sądowym dla niektórych wychowanków.
Etatowe zatrudnienie na stanowisku komendanta drużyn ZHP nie dawało mu wielkiej satysfakcji, toteż bez żalu zrezygnował z tej funkcji.
W 1979 roku został radnym Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Był nim bez przerwy do wyborów samorządowych 27 maja 1990 roku. W kadencji niepełnej 1988-1990 był zastępcą przewodniczącego Rady.
W 1994 roku ponownie otrzymuje mandat radnego. W Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo przebywa do 2002 roku. W latach 1998-2002 jest także członkiem zarządu i jednocześnie nieetatowym zastępcą burmistrza Wojciecha Kulczyńskiego, po którego tragicznej śmierci – decyzją radnych – zostaje burmistrzem na kadencję 2002-2006.
Po ośmiu latach przerwy znów pełni funkcję radnego i pełni obowiązki przewodniczącego Rady podczas kadencji 2014-2018.
Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego wstąpił 1.09.1970 r. W 1978 roku został członkiem Zarządu Ogniska ZNP w Czerniejewie, a na Zjeździe Gminnym wybrano go prezesem Oddziału Gminnego. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie (nie licząc stanu wojennego) do 1998 roku.
W roku 1995 – po dość dziwnym spotkaniu z władzami gminy Czerniejewo i Hufca Gniezno -podjął się reaktywowania działalności 29 Drużyny ZHP w Czerniejewie. Praca ta dawała mu wiele satysfakcji. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w zajęciach. Ukoronowaniem codziennej działalności były obozy i zimowiska. W latach 1986 – 1988 współorganizował obozy oraz zimowiska w Gdańsku i Gdyni. W 1989 roku, w porozumieniu z komendantem Chorągwi Poznańskiej, podjął się pełnić obowiązki oboźnego na Międzynarodowym Obozie Harcerskim z udziałem grup zagranicznych z Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Finlandii oraz reprezentacji Polski (Drużna ZHP z Czerniejewa i Kiszkowa). W 1991 roku przekazał kierowanie drużyną ZHP młodszym instruktorom.
W latach 1992-2000 wspólnie z nauczycielami z Kiszkowa organizował wypoczynek letni w Jeziercach, w Kotlinie Kłodzkiej w Trzebieszowicach oraz w Gdańsku – Morenie, gdzie w 1997 roku podczas powodzi przebywały dzieci z gminy Oborniki Śląskie.
W latach 1991-1998 pomagał młodzieży jako kwatermistrz i współorganizator pieszych pielgrzymek Promienistych z Czerniejewa na Jasną Górę. Należy dodać, że pierwsza związana była ze Światowymi Dniami Młodzieży w Częstochowie.
Po śmierci burmistrza Wojciecha Kulczyńskiego nastąpił wakat na stanowisku prezesa Miejsko-Gminnego OSP RP w Czerniejewie. Jan Kulpiński wstępuje więc w szeregi OSP. Od lutego 2003 roku pełni obowiązki prezesa. W lipcu 2010 roku zostaje wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie. Funkcje tę pełni do dzisiaj.
Organizował pomoc dla powodzian z gminy Gorzyce w latach 1997, 2001 i 2010. Jak sam mawia: „to tylko realizacja zadań, jako nauczyciel, samorządowiec czy strażak-ochotnik, jako człowiek”.
Nagrody i wyróżnienia:
Złota Odznaka KMW / St. Szer. (1972 r.)
Medal 40 – lecia Polski Ludowej
Honorowa Odznaka „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1987 r.)
Złota Odznaka „Za Zasługi dla Poznańskiej Chorągwi ZHP” (1989 r.)
Złoty Krzyż Zasługi (1995 r.)
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (2002 r.)
Honorowa Złota Odznaka TKKF (2003 r.)
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2007 r.)
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2011 r.)
Medal 1000 – lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego (2012 r.)
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2012 r.)
Honorowa Odznaka Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK (2013 r.)
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” (2014 r.)


Cytaty:

  • „Nie czyń drugiemu, co ...”

Zobacz też: