Jerzy Tarkowski

ur. 1946
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stróżewie

pierwszy wywiad w szkole
Zdjęć: 22
Filmów: 1

Dzieciństwo

Urodził się 15 sierpnia 1946 roku w Czarnkowie nad Notecią.Jego rodzinnym miasteczkiem był Czarnków. Mama pana Jerzego miała na imię Elżbieta i pracowała w handlu,natomiast tata miał na imię Witold i był prawnikiem. Ma trzech braci: Mikołaja,Marka i Piotra.

Edukacja

Szkołę Podstawową rozpoczął w Czarnkowie a po śmierci mamy 1956 roku kontynuował naukę w Hucie koło Czarkowa, którą ukończył w Rosku (gmina Wieleń). W Szkołach Podstawowych do których uczęszczał należał do harcerstwa. Interesował się przyrodą i leśnictwem a także aktywnie uczestniczył w rozgrywkach sportowych. Maturę zdał w Technikum Leśnym w Goraju, która mieściła się w Zamku Hodberga. W Technikum działał w Samorządzie Szkolnym jako przewodniczący, a w internacie w którym mieszkał był komendantem internatu. Kontynuował naukę na Akademii Rolniczej w Poznaniu wydział leśny (obecnie to Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), którą ukończył z tytułem inżyniera leśnika.

Rodzina

W1966 roku ożenił się z Elżbietą z dom Kostyk z którą ma dwóch synów – starszy Przemysław ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, jest żonaty ma dwie córki Annę i Martę. Młodszy Jacek skończył Akademię Ekologiczną na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, ma żonę i córkę Barbarę.

Praca zawodowa

Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1965 roku w Nadleśnictwie Wyszyny(obecnie Nadleśnictwo Sarbia), jako podleśniczy, leśniczy, adiunkt następnie zastępca nadleśniczego, gdzie pracował do 1978 roku. Od 1978 roku pracował jako nadleśniczy w Durowie (dawny powiat wągrowiecki), skąd w 1979 roku został przeniesiony do Nadleśnictwa Podanin, gdzie pełnił funkcję Nadleśniczego do roku 2008. W latach 2008 do 2011 pracował w Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych jako główny specjalista ds. urządzania lasów. W 2011 roku po 46 latach pracy przeszedł na emeryturę. Obecnie przebywając na emeryturze pisze kolejne książki, działa w organizacjach i spełnia swoje marzenia.

Działalność społeczna

Od lat działa społecznie w Polskim Związku Łowieckim, oraz w Kole Łowieckim „ Daniel” w Podaninie, którego jest prezesem od ponad 20 lat. Koło to min. współpracuje z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Stróżewie. Od 1989 roku należy do Stowarzyszenia Miłośników Tradycji „ Mazurka Dąbrowskiego” w Margoninie oddział powiatowy chodzieski, którego był prezesem przez 24 lata, a od 2013 roku jest jego członkiem honorowym. Jest również działaczem Polskiego Towarzystwa Leśnego, a także członkiem bractwa strzeleckiego w Chodzieży. Posiada liczne podziękowania za swoją pracę m.in. za przewodnictwo Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, za pracę na rzecz lokalnego środowiska, za współpracę z Zespołem Szkół Licealnych w Ratajach. Był radnym Rady Powiatu Chodzież w latach 1998 do 2002, oraz pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 2001 roku założył Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski, któremu do dzisiejszego dnia przewodniczy. Jest również członkiem komitetu redakcyjnego „ Pieśni Skrzydlatej”, jedynego na świecie czasopisma utworu Hymnu Narodowego nie tylko Polski, ale całej Europy.

Odznaczenia

W 1984 roku otrzymał medal za zasługi dla Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej w Poznaniu. 16 czerwca 2000 roku za zasługi dla Leśnictwa został odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego „ ZŁOM”- jest to najwyższe odznaczenie łowieckie oraz złotym, srebrnym i brązowym medalem Zasługi Łowieckiej. W 2004 roku otrzymał pamiątkowy medal z okazji 80-lecia Lasów Państwowych. 25 lipca 2007 został odznaczony medalem za zasługi dla Policji.

Dzieła

Jest autorem „Kroniki Myśliwskiej ziemi Chodzieskiej”, która została wydana w 1993 roku. W 2007 roku wydał i napisał książkę „ Wspomnienie dawnych lat”. W 2009 roku opublikował książkę „ Krótka historia Koła Łowieckiego Daniel w Podaninie nr 29”,kolejną książką, którą wydał w 2010 roku jest to „ Kronika Absolwentów Goraj 65”. Następne książki które wydał w 2012 roku nosiły tytuły „ Huta i okolice w Gminie Czarnków” oraz „Spotkanie łowieckie Leśnicy – Lekarzom w lasach pilskich”. Jest autorem licznych artykułów do miejscowej prasy (Chodzieżanin, Tygodnik Chodzieski) oraz do prasy fachowej (Przegląd Leśniczy i Zachodni Poradnik Łowiecki).

Kalendarium:

  • 1946 ― Narodziny bohatera
  • 1965 ― pierwsza praca
  • 1966 ― Ślub bohatera
  • 2011 ― emerytura

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...