Jerzy Wesołowski

ur. 04 kwietnia 1950
zm.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen.Mieczysława Smorawińskiego w Turku

Wypowiedź p. Anny Musialskiej.
Wywiad z J. Wesołowskim.
Wywiad z Jerzym Wesołowskim.
Wywiad z Jerzym Wesołowskim.
Zdjęć: 41
Filmów: 4

Pochodzenie

Jerzy Wesołowski urodził się 04.04.1950 r. w Turku jako syn Kazimierza Wesołowskiego i Elżbiety z domu Michalkiewicz. Pochodzi z rodziny rzemieślniczej, ojciec był właścicielem zakładu stolarskiego (pogrzebowego), matka zajmowała się wychowywaniem dzieci.

Młodość

W roku 1957 rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku. Wtedy rozpoczęła się jego przygoda z harcerstwem. Należał do 18 Lotniczej Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury, w której pełnił funkcję przybocznego, drużynowego. Następnie został szczepowym Szczepu Harcerskiego w szkole. W roku 1966 został kierownikiem referatu drużyn młodszoharcerskich Komendy Hufca ZHP w Turku. Dwa lata później uzyskał stopień instruktorski – przewodnika. Dalszą naukę szkolną kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym nr 56 w Turku. Po zdaniu matury latach 1970-1972 odbywał służbę wojskową początkowo w Szkole Podoficerskiej w Dęblinie, następnie w 3 Warszawskim Pułku Pontonowym we Włocławku. W roku 1975 zawarł związek małżeński z Marią Chrzanowską i został ojcem dwóch córek. Studia rozpoczął w 1976 r. na Politechnice Gdańskiej, na wydziale instytutu okrętowego, które ukończył w 1981 r. z tytułem inżyniera mechanika.

Etapy działalności

Kariera zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1973 w Stoczni „Wisła” w Gdańsku, początkowo na stanowisku elektromontera okrętowego, następnie technologa branży elektronicznej. Brał udział w strajkach na wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Tam rozpoczęła się jego działalność związkowa, gdyż uczestniczył w spółtworzeniu NSZZ „Solidarność” w Stoczni „Wisła”, będąc przewodniczącym Solidarności na Wydziale konstrukcyjno-technologicznym. Jako jej aktywny członek w 1989 r. wszedł w skład Komitetu Wyborczego „Solidarność”, przynależał również do Komitetu Obywatelskiego związku przy Lechu Wałęsie, który dwukrotnie gościł w Turku. Będąc członkiem Rady Miasta podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa L. Wałęsie jak również Janowi Pawłowi II i Henrykowi Glicensteinowi.

W przełomowym dla Polski roku 1989 wszedł w skład Komisji Wyborczej „Solidarność”, a rok później kandydował w wyborach samorządowych do Rady Miasta w Turku z listy Komitetu Wyborczego „Komitet Obywatelski” uzyskując mandat radnego. Obecnie jest przewodniczącym Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Samorządowych działającym przy Starostwie Powiatowym w Turku.

W roku 1981 przeniósł się wraz z rodziną do Turku, gdzie podjął pracę w zakładzie rzemieślniczo -stolarskim swojego ojca przechodząc wszystkie etapy rzemiosła aż do uzyskania tytułu mistrzowskiego. W roku 1987 J. Wesołowski przejął po ojcu prowadzenie rodzinnej firmy, którą kierował do 1996 r.

W roku 1994 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie PKS Odział Ciężarowy w Turku na stanowisku Zarządcy Komisarycznego, którą sprawował do roku 1995. Po prawie rocznym okresie bezrobocia został zatrudniony w ZOZ w dziale zaopatrzenia jako inspektor do spraw zamówień publicznych. Wygrywając konkurs został zastępcą kierownika Urzędu Rejonowego, a po przeksztalceniu urzędów w powiaty naczelnikiem wydziału społeczno – gospodarczego. Od 1990 jak już wcześniej było wspomniane został pracownikiem Urzędu Rejonowego w Turku jako zastępca kierownika w urzędzie.

Jako członek Rady Miasta Turku silnie zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej podejmując w tym celu szereg inicjatyw. Wszedł w skład komisji Rady Miasta do spraw zmiany nazw niektórych ulic w Turku oraz komisji do spraw ustanowienia Oznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta Turku” i opracowania regulaminu nadawania tej oznaki. W latach 1989-2010 brał udział w pracach wszystkich komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich, do parlamentu RP oraz do samorządu miasta i powiatu. Stanowisko radnego piastował przez cztery kadencje (1990-2006). Obecnie jest przewodniczącym Klubu Radnych AWS-UW „Razem”, Klubu Radnych , a w okresie 2002-2006 przewodniczył Radzie Miejskiej. Od 2011 r. sprawuje stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Turku.

Działalność społeczna

Jerzy Wesołowski wywodzi się z rodziny, w której pielęgnowane są wartości patriotyczne. Jego stryj brał udział w wojnach o niepodległość Rzeczpospolitej, był więźniem obozu w Dachau. Silnie zakorzeniony patriotyzm ma swoje przełożenie w jego działalności, której celem jest upamiętnienie ofiar zasłużonych dla Ojczyzny i regionu. Był inicjatorem powstania wielu tablic pamięci i pomników znajdujących się na terenie miasta. Współzałożyciel i przewodniczący społecznego komitetu upamiętnienia ofiar Katynia w postaci Tablicy Katyńskiej, którą sam zaprojektował. Odsłonięcie i poświęcenie jej nastąpiło w kwietniu 1990 r., w pięćdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej. W tym samym roku nastąpiło odsłonięcie Tablicy Sybiraków, gdzie również był członkiem społecznego komitetu pracującego nad wykonaniem jej projektu. Wchodził również w skład społecznych komitetów, z których inicjatywy na murze Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku wmurowane zostały: Tablica Pmięci Ofiar Obozów i Więźień Hitlerowskich (1993 r.), Tablica Ofiar Walk o Niepodległość Polski w l. 1914 – 1920 (1998 r.), Tablica Pamięci księży zamordowanych w obozach hitlerowskich, Tablica Pamięci Ofiar Września 1939 r., Tablica Pamięci Księdza Jana Katarzyńskiego (2005 r.), Tablica Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (2009 r.). W 1993 r. sukcesem zakończyły się starania społecznego komitetu budowy Pomnika Żołnierzom Oddziału Partyzanckiego „Groźny”, w skład którego wchodził pan Wesołowski. W lesie w miejscowości Małoszyna koło Turku nastąpiła ekschumacja zwłok 6 żołnierzy zastrzelonych przez funkcjonariuszy UB oraz uroczysty pogrzeb z udziałem kampanii honorowej Wojska Polskiego. Był to hołd pamięci zamordowanych partyzantów.

W roku 1992 Jerzy Wesołowski wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego, który pracował nad nadaniem Szkole Podstawowej nr 4 w Turku im gen. Mieczysława Smorawińskiego, turkowianina, który zginął w czasie II wojny światowej bestialsko zamordowany w lesie katyńskim w 1940 r. Prace komitetu zawięczone zostały sukcesem, już rok później placówka mogła świętować uroczystość nadania imienia Smorawińskiego. Pan Wesołowski był również pomysłodawcą projektu sztandaru dla szkoły, na którym widnieje obraz Matki Boskiej Katyńskiej. Jego dziełem był również projekt sztandaru dla pracowników Służby Zdrowia SP ZOZ w Turku. Przyczynił się i zaangażował w przywrócenie krzyża przy Skole Podstawowej nr 1, który został zniszczony w czasie wojny. Dzięk jego zaangażowaniu w prace komitetu, którego był członkiem, miasto wzbogaciło się w 2004 r. o pomnik Orła Białego, a rok później o pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, duchownego zamordowanego przez władze komunistyczne. W roku 2006 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika gen. Felicjana Składkowskiego, premiera II RP związanego z Turkiem więzami rodzinnymi. Za swoją działalność na gruncie krzewienia myśli patritycznej i pamięci poległych za wolność kraju został uchonorowany w 1997 r. złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.

Jerzy Wesołowski w swojej pracy zabiegał również o promocję miasta, pielęgnowanie dorobku i spóścizny kultury. Potwierdzeniem tego był jego udział w pracach komitetu, który zawiązał się w celu odnowienia polichromii w kościele NSPJ w Turku oraz ufundowanie witraży autorstwa Józefa Mehoffera, światowej sławy artysty, ucznia samego Jana Matejki. Mehoffer w latach 1932-1939 gościł w Turku, ozdabiając wnętrze miejscowego Kościoła.Wchodził w skład zespołu doradców społeczno-gospodarczych przy Burmistrzu miasta Turku, brał udział w pracach grupy partnerskiej w celu rozwoju produktów turystycznych, wspierał i angażował się w przedsięwzięcia organizowane przez instytucje kulturalne, szkoły i inne.

Zainteresowania i pasje

W wolnym czasie J. Wesołowski oddaje się swoim hobby i zainteresowaniom. Jego pasją jest żeglarstwo: jest członkiem Morskiego Klubu Żeglarskiego „Neptun” w Gdańsku, oraz „Wodnik” działającego przy KWB Adamów w Turku. Pełni funkcję komandora Klubu Żeglarskiego „Perkoz” w Turku, którego jest współzałożycielem, obecnie członek Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin, prywatnie właściciel dwóch jachtów. Interesuje się również psychotroniką i radjescezją gdzie w Miejskim Domu Kultury jest przewodniczącym utworzonego Koła Psychotronicznego. Działa w Polskim Klubie Ekologicznym Koło w Turku, którego jest współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym klubu. Należy do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, niosąc pomoc i czuwając nad bezpieczeństwem na kąpieliskach. Jak większość mężczyzn jego zainteresowanie wzbudza motoryzacja i lotnictwo, jak również historia Wojska Polskiego i najbliższego regionu.

Znaczenie postaci

Jerzy Wesołowski to postać zasłużona dla społeczności lokalnej. Cieszy się zaufaniem społecznym co potwierdza 16 lat pracy radnego w organach samorządowych. Wierny tradycji Solidarności, realizuje jej cele stawiając na pierwszym miejscu sprawy pracowników. To osoba, która położyła swoją cegiełkę na rzecz rozwoju miasta, zaangażowana w swoją pracę, w swych działaniach ma na uwadze dobro publiczne całej lokalnej społeczności, nie zaś własny interes. Działacz społeczny od lat kultywujący tradycje patriotyczne i regionalne. Daje przykład, jak swoimi działaniami można sprawić, żeby nie zginęła historia danego rejonu i pielęgnować pamięć zasłużonych dla historii i dziedzictwa.

Źródła

1. Wywiad z Jerzym Wesołowskim.

2. Dzieje Turku, pod red. E. Makowskiego i Cz. Łuczaka, Poznań 2002.

3. Rozmowa z Anną Musialską.

4. Jednodniówka wydana z okazji nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Turku imienia gen. M. Smorawińskiego, Turek 1993.

5. A. Piasecki, Powiat turecki, Turek 1999

6. Strona internetowa: www.sp4.turek.pl; www.powiat.turek.pl

Kalendarium:

 • 1970 ― Służba wojskowa.
 • 1976 ― Studia na Politechnic...
 • 1987 ― Prowadzenie zakładu r...
 • 1989 ― Członek komitetów wyb...
 • 1990 ― Radny czterech kadenc...
 • 2002 ― Jerzy Wesołowski spra...
 • 1950 ― Narodziny bohatera
 • 1957 ― J. Wesołowski rozpocz...
 • 1973 ― Zatrudnienie w Stoczn...
 • 1980 ― Udział w strajku na W...
 • 1989 ― Członek Komisji wybor...
 • 1994 ― Zarządca komisaryczny...
 • 2011 ― Jerzy Wesołowski spra...

Zobacz też: