Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Ocalić od zapomnienia.”

Jerzy Widerski

ur. 17 lipca 1961
zm.
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola

Moja rodzina
Moje pasje
Wywiad cz.I
Wywiad cz.II
Zdjęć: 19
Filmów: 7
Nagrań: 3
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Jerzy Bronisław Widerski urodził się 17 lipca 1961 r. w Stawiszynie. Przodkowie Jerzego Widerskiego również pochodzili ze Stawiszyna. Matka nazywała się Maria Widerska (z domu Ulańska), a ojciec – Franciszek Widerski. Dziadkowie ze strony ojca nazywali się Marianna Widerska (z domu Magnuszewska) i Kazimierz Widerski. Dziadkowie ze strony matki to Mikołaj i Stefania (z domu Bryńska) Ulańscy. Pradziadkowie Jerzego Widerskiego ze strony matki nazywali się Maria Majewska, Piotr Ulański, Gabriela Łowicka oraz Anna Łowicka i Bernard Bryński. Pradziadkowie ze strony ojca to: Władysława Nowicka, Franciszek Magnuszewski, Michalina Wykrętowicz i Józef Widerski.Ojciec Jerzego Widerskiego pracował w PKP Zbiersk, a matka była gospodynią domową.Jego pradziadkowie zajmowali się rzemiosłem i handlem.

Edukacja

Jerzy Widerski w 1976 r. ukończył szkołę podstawową w Stawiszynie. Następnie kontynuował naukę w szkole ogrodniczo–rolniczej w Petrykach, lecz niestety nie udało mu się jej ukończyć.

Działalność

Etap pierwszy

W roku 1982 rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Stawiszynie jako listonosz. W roku 1990 reaktywował drużynę harcerską im. Jana III Sobieskiego w Stawiszynie.Podejmował starania o odnowienie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w tej miejscowości. Na cmentarzu ewangelickim umieścił razem z harcerzami krzyż upamiętniający udział mieszkańców Stawiszyna w powstaniu styczniowym. Dzięki jego staraniom odzyskano kilka żydowskich macew i uratowano przed dalszym niszczeniem. Współpracował z pastorem Andrzejem Banertem oraz z Ambasadą Izraela w Warszawie.Na zaproszenie pana Widerskiego odwiedzili Stawiszyn młodzi Żydzi z Izraela (28.03.1996 r.).

Etap drugi

Przy harcówce stworzył muzeum w którym gromadzi ciekawe eksponaty związane z przeszłością małej ojczyzny. Organizuje biwaki oraz wycieczki rowerowe na terenie Stawiszyna i okolic. Jest autorem opracowania pt. „ Życie Sługi Bożego Ojca Bolesława Gwidona Jaśniewicza z klasztoru Ducha Świętego de Saxia w Stawiszynie”(1997 r.)

Kolejne etapy

W latach 1990-2002 pełnił funkcję radnego Gminy i Miasta Stawiszyn. W 1994 r. rozpoczął działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 1991-2000 kierował Strażą Grobu Pańskiego.

Rodzina

Jerzy Widerski jest kawalerem.Ma czworo rodzeństwa – dwie siostry: Krystynę i Teresę, oraz dwóch braci: Jana i Kazimierza.

Znaczenie postaci

Jerzy Widerski to miejscowy regionalista i działacz społeczny. Drużynowy ZHR.Podejmuje działania na rzecz ochrony lokalnych zabytków.

Źródła informacji

Archiwum rodzinne

Dukalski Zygmunt:1900-1930.Trzydziestolecie stawiszyńskiej straży pożarnej oraz nieco z dziejów Stawiszyna

Klepandy Wacław, Krótki zarys dziejów Miasta Stawiszyna, Kalisz 1957.

Matyjak Czesław, Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Stawiszynie w latach 1945-2011., Stawiszyn1994.

Przybylska Grażyna , A pamięć o mnie zaginie … „Echo Stawiszyna” Kwartanik wydawany przez Oddział Miejski Stowarzyszenia PAX w Stawiszynie 1991 ( VII-VIII),s.11

Widerski Jerzy, Życie Sługi Bożego O. Bolesława Gwidona Jaśniewicza z Klasztoru Ducha Sw. De Saxia w Stawiszynie, Kalisz 1997

Wywiad z Jerzym Widerskim przeprowadzony w dniu 1.03.2014r.

Ancestry

Jerzy Bronislaw Widerski was born on 17 July 1961 in Stawiszyn. The ancestors of Jerzy Widerski came from Stawiszyn. Mother`s name was Maria Widerska, family name Ulańska, father`s name was Franciszek Widerski. Grandparents form the father`s site were named Marianna Widerska, family name Magnuszewska and Kazimierz Widerski. Grandparents from the mother`s site were called Mikolaj and Stefania (family name – Brynska) Ulanscy. Great-grandparents of Jerzy Widerski from the mother’s side were named Maria Majewska, Piotr Ulański, Gabriela Łowicka and Anna Łowicka and Bernard Bryński. Paternal great-grandparents were: Wladyslawa Nowicka, Franciszek Magnuszewski, Michalina Wykrętowicz and Józef Widerski.The father of Jerzy Widerski worked at the train station in Zbiersk, and his mother was a housewife. His great-grandparents were involved in crafts and trade.

Education

Jerzy Widerski graduated from elementary school in Stawiszynin 1976. Then he continued his studies in a gardening – agricultural school in Petryki. Unfortunately, he failed to finish it.

Activities

The first stage

In 1982 he started working at the Post Office in Stawiszyn as a postman.In 1990 he reactivated the scout team Jan III Sobieski in Stawiszyn. He undertook efforts to renew the Augsburg – Evangelical cemetery in Stawiszyn. He placed the cross at the Evangelical cemetery with the scouts, commemorating Stawiszyn citizens taking part in January uprisingtogether with the scouts. Thanks to his efforts, several Jewish tombstones were recovered and saved from further destruction. He collaborated with Pastor Andrew Banert and the Israeli Embassy in Warsaw. Young Jews from Israel invited by Jerzy Widerski visited Stawiszyn on 28.03.1996

The second stage

He created a museum which collects interesting exhibits connected with the past a small homeland at the scouts place. He organizes camping, cycling in Stawiszyn and surrounding areas. He is the author of a brochure „The life of the God Servant Father Boleslaw Gwidon Jaśniewicz from the monastery of the Holy Spirit De Saxia in Stawiszyn” (1997)

The next stages

In the years 1990-2002 he served as a councilman in Stawiszyn town council. He was active in the Volunteer Fire Brigade. For ten years he headed the Guards of the Holy Sepulchre.

Family

Jerzy Widerski is a bachelor. He has four siblings – two sisters, Krystyna and Teresa, and two brothers, Jan and Kazimierz.

The importance of the person

Jerzy Widerski is a local regionalist and social activist. The Team Leader of Scouting Association in Poland. He takes action to protect the local sights.

Source: Interview with Jerzy Widerski, family archive.

Calendar

17.07.1961 – the date of birth

1976 – 1984 the primary education

1982 – started work at the Post Office in Stawiszyn

1990 – reactivating of the scout team, establishing the museum at the scouts place

1990 – 2002 councilman in Stawiszyn town council

1991-2000 the leadership of the Holy Sepulcher Guard

1992 collaboration with the Society for the Protection of Monuments of Jewish Culture in Poland

1994 served in Fire Brigade in Stawiszyn1996 began collaboration with the Embassy of Israel

Kalendarium:

  • 1961 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Cytaty:

  • „Ocalić od zapomnienia.”

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • >
  • >
  • >