Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Do tych należy jutrzejszy dzień co nowych łakną zdobyczy, bo kto się usuwa w ...”

Marian Janusz Strenk

ur. 25 stycznia 1948
zm. 13 czerwca 2009
Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęć: 31
Filmów: 15
Nagrań: 15
Dokumentów: 15

Marian Janusz Strenk– społecznik, regionalista, samorządowiec, dziennikarz, Kawaler Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej


Pochodzenie

Marian Janusz Strenk urodził się 25 stycznia 1948 roku. Dla mieszkańców Mosiny to symboliczna data- trzecia rocznica wyzwolenia Mosiny spod okupacji hitlerowskiej. Rodzice: Irena, z domu Trocha, pracowała jako sekretarka w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ojciec, Tadeusz, był tokarzem. Marian Janusz Strenk mieszkał w Mosinie. Zmarł 13 czerwca 2009 roku.

Edukacja

W latach 1955-1962 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Od najmłodszych lat udzielał się w harcerstwie. W roku 1962 rozpoczął naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, którą zakończył maturą w 1966 roku. W latach 1966-1973 studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował u wybitnych profesorów: Jana Rafalskiego, Jarosława Urbańskiego i Jana Skuratowicza. W 1973 roku obronił pracę magisterską z zakresu arachnologii i uzyskał tytuł magistra zoologii.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął już w czasie studiów. Od 1 września 1973 r. do 31 sierpnia 1974 r. pracował w Poznańskim Wydawnictwie Prasowym „Tydzień”, początkowo jako stażysta, następnie jako młodszy redaktor. W okresie od 1 listopada 1974 r. do 29 lutego 1976 r. pracował na stanowisku zastępcy komendanta w Ochotniczym Hufcu Pracy. Od 1 marca do 15 listopada 1976 r. był nauczycielem w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego. Większość swego zawodowego życia związał z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu, gdzie rozpoczął pracę 16 listopada 1976 roku. Początkowo był redaktorem technicznym zakładowej gazety „Z życia MPK”, następnie przez trzydzieści lat redaktorem naczelnym. Pracę zawodową przerwała choroba, po której w 2007 roku Marian Janusz Strenk przeszedł na rentę.

Dziennikarstwo

Wielką pasją Mariana Janusza Strenka, zaraz po biologii, było dziennikarstwo. Pasja ta towarzyszyła mu przez całe życie. Jego dziennikarski dorobek to ponad 10 tysięcy artykułów opublikowanych w „Tygodniu”, „Ilustrowanym Kurierze Polskim”, „Motywach”, „Gazecie Wyborczej”, „Głosie Wielkopolskim” , „Gazecie Poznańskiej”. Marian Strenk za pomocą dziennikarskiego pióra ocalił od zapomnienia wydarzenia i ludzi ze swojej małej ojczyzny, którą kochał i szanował. W 1986 roku założył gazetę „Ziemia Mosińska”, był jej redaktorem naczelnym i wydawcą przez 19 lat (1986-2005). Było to jedno z pierwszych czasopism regionalnych w Polsce. Tematyka artykułów autorstwa Mariana Strenka była różnorodna, począwszy od spraw zakładowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a skończywszy na sprawach lokalnych, ważnych dla mosinian. Pisał o wydarzeniach, których był świadkiem lub uczestnikiem. Poprzez artykuły promował Mosinę i pokazywał niezwykłych ludzi mieszkających i działających w Mosinie. Pomysły na artykuły do „Ziemi Mosińskiej” czerpał z obserwacji, wywiadów, rozmów z ludźmi. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego. Dużo fotografował, za pomocą obiektywu starał się uchronić od zapomnienia ważne miejsca i wydarzenia. Pomimo braku dziennikarskiego wykształcenia pisanie nie sprawiało mu żadnych problemów. Dziennikarstwo, które było jego pasją, przerodziło się w ponad trzydziestoletnią pracę zawodową.

Działalność samorządowa, promocja Mosiny

Praca samorządowa zajmowała ważne miejsce w życiu Mariana Janusza Strenka. Od 1994-2002 roku był radnym Gminy Mosina, w latach 1994-1998 przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie, w II i III kadencji przewodniczył Komisji Promocji Gminy. Był radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego. Jako samorządowiec niezwykle angażował się w sprawy Mosiny. Komisja Promocji Gminy pod jego przewodnictwem zrealizowała wiele cennych inicjatyw, np. wytypowała pierwszą Kapitułę Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz przeprowadziła konkurs na flagę Mosiny. W imieniu władz Mosiny, podpisał umowę o partnerskiej współpracy Gminy Mosina z niemiecką Gminą Seelze. Zapoczątkowana w 2000 roku współpraca między gminami trwa do dziś. Jako samorządowiec zwracał uwagę na konieczność polepszenia wizerunku Mosiny oraz na przyciągnięcie inwestorów, którzy założą na terenie gminy ekologiczne firmy. Rozwiązywał ważne dla mieszkańców gminy sprawy oraz podejmował działania promujące Mosinę. Wspólnie z przyjacielem Witoldem Wilhelmem wydał z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pamiątkową monetę „Jeden Mosin”. Na awersie monety widnieje data 1 V 2004 r.– upamiętniająca historyczny dzień, kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Zjednoczonej Europy. Rewers, poprzez datę A. D. 3-8 V 1848 oraz wizerunek jagiellońskiego orła, przypomina o jednym z najważniejszych wydarzeń dla Mosiny- proklamowaniu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Z przystąpieniem Polski dla UE Marian Strenk wiązał duże nadzieje. Uważał, że dla Mosiny będzie to czas wielu możliwości, które miasto wykorzysta dla własnego rozwoju. Twórcy monety „Jeden Mosin” przyznali ją prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, jednemu z pomysłodawców przystąpienia Polski do Unii. Na ręce Mariana Strenka i Witolda Wilhelma wpłynął list z kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z podziękowaniami i gratulacjami ciekawej inicjatywy. Marian Strenk jest pomysłodawcą plakatu promującego Mosinę z wymownym hasłem „Mosina- Miasto Przyszłości”.

Praca społeczna

Marian Janusz Strenk był wielkim społecznikiem. Aktywnie działał w wielu organizacjach. Wszystko po to, by pomagać innym, rozwijać zainteresowania mosinian, wspierać rozwój dzieci i młodzieży, promować kulturę i przede wszystkim działać na rzecz rodzinnego miasta, które, jak mówił: „pokochał z całego serca”.

Harcerstwo

Początki działalności harcerskiej związane są ze szkołą podstawową. W przebiegu jego służby instruktorskiej należy wymienić funkcje: instruktora Komendy Hufca, członka Komisji Rewizyjnej, drużynowego Drużyny Zuchowej oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był także komendantem starszych harcerzy na obozie w Szklarskiej Porębie. Na mocy rozkazu L5/80 Komendy Chorągwi Poznańskiej otrzymał w roku 1980 stopień harcmistrza. Jako dziennikarz dokumentował życie mosińskich harcerzy.

„Klub Pro Sinfonica” im. M. Karłowicza przy LO w Kórniku

Pasją Mariana Strenka była także praca z młodzieżą oraz muzyka, jak mawiał „ta najwyższych lotów”. W tym celu zaangażował się w pracę „Pro Sinfoniki”, w której aktywnie działał na rzecz edukacji muzycznej młodzieży. W wielu artykułach opisywał działalność Klubu.

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz dzieci

W różnorodny sposób pomagał spełniać dziecięce marzenia. Współpracował ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci ,,Promyk Słońca”, z którym organizował liczne imprezy dla dzieci specjalnej troski, m.in. festyny i kolonie. Jako członek komitetów organizacyjnych tych imprez zabiegał o środki finansowe na ich realizację. Działał także w „Towarzystwie Przyjaciół Dzieci”.

Mosińsko- Puszczykowskie Bractwo Kurkowe

Był honorowym członkiem Mosińsko-Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego. Został Ojcem Chrzestnym Sztandaru Bractwa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Aktywnie uczestniczył w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Zaangażował się w organizację obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia OSP. Został przewodniczącym komitetu przygotowującego jubileusz. Był współinicjatorem budowy pomnika strażaka wielkopolskiego oraz współautorem publikacji poświęconej OSP w Mosinie. Powierzono mu zaszczytne funkcje: przewodniczącego kapituły medalu „zasłużony dla OSP Mosina”, a w latach 2002- 2006 członka Zarządu OSP Mosina. W straży działał społecznie przez 32 lata. Za wyjątkową pracę został wyróżniony m.in. medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

„Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego”

Dostrzegał obok siebie ludzi potrzebujących. Zaangażował się w pracę stowarzyszenia, by pomagać innym. Pełnił w nim funkcję sekretarza, był także pomysłodawcą wieczerzy wigilijnych dla najuboższych mieszkańców Mosiny. Wieczerze stały się tradycją Mosiny i są organizowane do dziś. Aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu festynów „Dobrodzieje dzieciom”. Nie potrafił przejść obojętnie obok ludzkiego nieszczęścia, często udzielał pomocy finansowej i materialnej ludziom, których spotkał na swej drodze.

Pozostałe organizacje i instytucje

Marian Janusz Strenk działał w wielu innych organizacjach i instytucjach. Należy wymienić współpracę z Mosińskim Ośrodkiem Kultury, czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Zaangażował się w tworzenie i działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi przy MPK w Poznaniu. Współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem. Propagował sport gołębiarski wspierając działalność Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Aktywnie wspierał działalność Koła Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy MPK w Poznaniu. Był członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej, w którym rozwijał i propagował inicjatywy sprzyjające rozwojowi Ziemi Mosińskiej.

Nagrody:

Wszechstronna działalność Mariana Strenka została nagrodzona przez wiele instytucji. W licznych nagrodach oraz na dyplomach najczęściej pojawiały się podziękowania: za ogromny wkład i pomoc, za okazane serce, za pomoc charytatywną, za szczególne zasługi, za ofiarną społeczną działalność. Nagrody:

– „Za zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego”, 1981 r.

– „Brązowy Krzyż Zasługi”, 1985 r.

– „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”, 1989 r.

– „Srebrny Krzyż Zasługi”, 2005 r.

– „Zasłużony Działkowiec”, 1997 r.

– „Strażak Honorowy”, 1997 r.

– „Zasłużony dla OSP”, 2002 r.

– „Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów”, 1998 r.

– „Przyjaciel Dziecka”, 2000 r.

– „Złota Odznaka MKŻ”, 2001 r.

– „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, 2002 r.

– „Zasłużony Działacz Kultury”, 2004 r.

– „Srebrna Odznaka Zasłużonych dla Fundacji”, 2005 r.

– „Za zasługi dla pożarnictwa”

Najważniejsza nagroda

17 maja 2008 roku Rada Miejska w Mosinie, na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, przyznała Marianowi Strenkowi „Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej”. Jest to najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie przyznawane za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

Znaczenie postaci:

Marian Janusz Strenk: dziennikarz, samorządowiec, społecznik, regionalista. Był wszędzie tam, gdzie w Jego Małej Ojczyźnie działo się coś ważnego. Działania, które zapoczątkował są kontynuowane do dziś, np. moneta „Jeden Mosin” nadawana jest jako honorowe wyróżnienie zasłużonym osobom i instytucjom. Dzięki Marianowi Januszowi Strekowi mosinianie otrzymali cenne źródło dokumentujące historię Mosiny- „Ziemię Mosińską”, która wzbogaciła zasoby Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i w ocenie znawców tematu jest dla Mosiny bezcennym wydawnictwem. Dostrzegał obok siebie drugiego człowieka. Działalność społeczna i charytatywna stała się ważną częścią jego życia. Jako samorządowiec przyczynił się do rozwoju gminy Mosina.

Bibliografia:

wspomnienia o Marianie Januszu Strenku:

Barbara Molenda– siostra Mariana Janusza Strenka

Danuta Białas– harcmistrzyni

Krystyna Przynoga– dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Pruchniewska– dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Joanna Nowaczyk– dziennikarka

Witold Wilhelm– przyjaciel Mariana Janusza Strenka

wywiady z:

– Barbarą Molendą – siostrą Mariana Janusza Strenka,

– Danutą Białas- harcmistrzem

– Krystyną Przynogą- Dyrektorem Mosińskiej Biblioteki Publicznej,

– Witoldem Wilhelmem- przyjacielem,

opracowania:

„Ziemia Mosińska. Kolekcja monet okolicznościowych”, Mosina

„Ze skarbnicy Pro Sinfoniki”, red. Andrzej Potulski, Poznań 1997,

artykuły:

„Der Festakt”, (w:) „Biuletyn Mosiński” 2000 nr 11,

„Marian Janusz Strenk”, (w:) „Merkuriusz Mosiński” 2009 nr 6,

Marian Janusz Strenk, Witold Wilhelm, „Jeden Mosin- pamiątkowy medal z okazji wejścia do Unii Europejskiej”, (w:) „Ziemia Mosińska” 2004 nr 4-5,

Marian Janusz Strenk, „Szanowni Państwo”, (w:) „Ziemia Mosińska” 1998 nr 9,

Marian Janusz Strenk, „Szanowni Wyborcy”, (w:) „Ziemia Mosińska” 1994 nr 5-6

Nekrolog Mariana Janusza Strenka, (w:) „Głos Wielkopolski” z 16.06.2009 r.,

Nowaczyk Joanna „Odszedł Marian Strenk”, (w:) „Fakty Mosińsko- Puszczykowskie” 2009 nr 8,

„Podziękowania od prezydenta RP”, (w:) „Ziemia Mosińska” 2004 nr 5-11

pozostałe:

Dokumentacja działalności harcerskiej Mariana Janusza Strenka – zbiory prywatne Danuty Białas.

http://www.katalogmonet.pl/Newsy-numizmatyczne/Rzeczpospolita-Mosi%C5%84ska-%E2%80%93-historia-w-metalowych-kr%C4%85%C5%BCkach

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=152987&from=FBC

Notatki prywatne Mariana Strenka

.Zbiory prywatne Barbary Molendy.

Kalendarium:

 • 1955 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1962 ― Rozpoczęcie nauki w L...
 • 1966 ― Studia na UAM w Pozna...

Źródła:

Cytaty:

 • „Moja znajomość z Maria...”
 • „Do tych należy jutrzej...”

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • > Pro Sinfonika
 • > Uniwersytet im. Adama ...
 • > „Gazeta Poznańska”
 • > „Głos Wielkopolski”