Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Zastał Mieleszyn brukowany, zostawił asfaltowy.”

Stanisław Kaszuba

ur. 18 września 1920
zm. 20 sierpnia 2000
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie

Spotkanie w szkole
Spotkanie w szkole
Wspomnienie o Stanisławie Kaszubie
Wspomnienia o Stanisławie Kaszubie
Wywiad z synem
Zdjęć: 49
Filmów: 3
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Stanisław Kaszuba urodził się 18 września 1920 roku w Świątnikach Małych, na terenie gminy Mieleszyn. Jego ojciec miał na imię Wincenty, a matka Anastazja. Stanisław Kaszuba miał dwie siostry: Gabrysię i Łucję. Pochodził z biednej rodziny. Jego ojciec był pracownikiem rolnym, a matka gospodynią domową. Stanisław Kaszuba miał żonę Władysławę i siedmioro dzieci: Zbigniewa, Mariana, Zdzisława, Krystynę, Eligiusza, Wiesławę i Pawła. Jego najstarszy syn Zbigniew był Prezydentem Miasta Gniezna.

Dzieciństwo i edukacja

Stanisław Kaszuba chodził do szkoły podstawowej w Świątnikach Małych. Bardzo dobrze się uczył i dlatego został skierowany do przedwojennej szkoły kadetów w Rawiczu. Następnie kontynuował naukę w szkole wojskowej w Toruniu. Gdy wybuchła wojna został zmobilizowany. Maturę zdawał dopiero po wojnie w Technikum Rolniczym w Bojanowie.

II wojna światowa

Stanisław Kaszuba uczestniczył w kampanii wrześniowej, walczył w obronie Warszawy, a potem w walkach na wschodzie. Uznany był za zaginionego. Do Mieleszyna powrócił pod koniec 1939 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował u Niemca w gospodarstwie w Mieleszynie jako parobek. 25 kwietnia 1945 roku wstąpił w szeregi Wojska Polskiego i działał tam do 12 kwietnia 1946 roku.

Działalność zawodowa

Po wojnie wykupił niemieckie gospodarstwo, w którym pracował w czasie okupacji hitlerowskiej i zajął się rolnictwem. Był również jednym ze współzałożycieli Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Mieleszynie i wieloletnim jej prezesem. W 1973 roku został naczelnikiem gminy Mieleszyn. Stanisław Kaszuba troszczył się o gminę i jej mieszkańców. Za jego kadencji powstało wiele asfaltowych dróg, powstały wodociągi, rozbudowano Urząd Gminy w Mieleszynie, rozbudowano Ośrodek Zdrowia w Mieleszynie, wybudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieleszynie i w Popowie Tomkowym, powstały świetlice wiejskie, które stały się miejscowymi centrami kulturalnymi. Do Mieleszyna na stałe sprowadził lekarza, rozpoczął budowę nowej szkoły w Mieleszynie. Z funkcji naczelnika gminy w styczniu 1982 roku przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna

Stanisław Kaszuba był człowiekiem bardzo aktywnym. Należał do wielu organizacji. Był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wieloletnim prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieleszynie, był członkiem i prezesem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a później Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Udzielał się społecznie w lokalnym Kole Łowieckim nr 59 Szarak w Mieleszynie. Był jednym ze współzałożycieli tego koła i przez prawie 50 lat jego prezesem. Mocno angażował się w różne inicjatywy społeczne. GS, którym kierował był silnym ośrodkiem społeczno – kulturalnym. Za jego czasów powstawały koła gospodyń wiejskich, które prężnie działały w całej gminie. Potrafił integrować ludzi i zachęcać ich do pracy na rzecz poprawy warunków życia na wsi.

Odznaczenia

Stanisław Kaszuba posiadał wiele odznaczeń. Najważniejsze to:

Krzyż Odrodzenia Polski,

Medal za Warszawę,

Medal za udział w wojnie obronnej 1939 roku,

Złom – najwyższe odznaczenie łowieckie.

Upamiętnienie

Stanisław Kaszuba zmarł 20 września 2000 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Łopiennie. Każdego roku członkowie Koła Łowieckiego nr 59 Szarak w Mieleszynie spotykają się przy grobie Stanisława Kaszuby w rocznicę jego śmierci oraz odbywa się uroczysty memoriał zawody strzeleckie ku czci wieloletniego prezesa.

Znaczenie

Stanisław Kaszuba prawie całe swoje życie spędził na terenie gminy Mieleszyn.Troszczył się o jej rozwój i dbał o to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Swoją pracą i inicjatywami przyczynił się do rozwoju życia na wsi. Był człowiekiem pracowitym, uczynnym, miał zawsze czas dla mieszkańców, potrafił prawie wszystko załatwić.

Źródła:

* wywiad ze Zbigniewem Kaszubą – synem Stanisława Kaszuby przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie 23 stycznia 2015 roku na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan,

* wywiady z mieszkańcami: Włodzimierzem Jankowskim, Sabiną Bazułką, Grzegorzem Muchą, Rafałem Kozłowskim, Eligiuszem Kaszubą, Eugeniuszem Filarym,

* Kronika gminy Mieleszyn,

* Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieleszynie,

* Księga Zmarłych Rzymsko – Katolickiej Parafii w Łopiennie,

* Sylwetki [w]: ,,W Mieleszynie,” ,, Pismo społeczne Rady Gminy Mieleszyn,” nr 3 ( 3 ) rok I październik 2000 s. 5,

* Akta Gminy Mieleszyn, sygn. 53, s. 48 – 49 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie,

* świadectwa, zdjęcia, odznaczenia i inne dokumenty udostępnione przez syna Eligiusza Kaszubę i wnuka Rafała Kozłowskiego,

* http://szarak59.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=31

* http://informacjelokalne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5535:narodzia-si-nowa-wiecka-tradycja-sala-prezydencka-otwarta-&catid=2:miasto-gniezno&Itemid=10


Kalendarium:

  • 2000 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Zastał Mieleszyn bruko...”

Zobacz też: