Lucyna Roszak

29 listopada 1979 r.ur.
zm.
 
Imię i nazwisko bohatera/bohaterki:

Lucyna Roszak

(!) Np.: „Stefan Banach”
Lata życia:
data narodzin:

29 listopada 1979 r.

data śmierci:

Tu wpisz datę śmierci bohatera/bohaterki

Słowa kluczowe:
  • animator kultury
  • społecznik
  • lider wolontariatu
  • prezes Fundacji Animacja
  • koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu
  • kierownik świetlicy
  • Pleszewianin Roku 2010
(!) Wpisz słowa kluczowe np. Powstaniec wielkopolski, organicznik, nauczyciel, minister, społecznik
Zdjęcie (cover) bohatera/bohaterki:
img_7240_removebg_preview.png
(!) zmień zdjęcie podmieniając widniejącą powyżej zaślepkę
Życiorys:

Motto: Być dobrym i szczęśliwym człowiekiem. Dla siebie, dla innych, dla planety

Rodzina i pochodzenie

Lucyna Roszak urodziła się 29 listopada 1979 r. w Pleszewie, jako córka Eugenii i Jana Roszaków. Ma trzy siostry i jednego brata. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym Choczu, obecnie mieszka w Pleszewie. Jest szczęśliwą mężatką.

Edukacja

W latach 1986-1994  uczyła się w  Szkole Podstawowej  w Choczu. Wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej klasy, a także reprezentowała szkolny Samorząd Uczniowski. Mile wspomina swoją wychowawczynię, p. Zdzisławę Flisińską, która jest  jedną
z wielu znaczących osób w jej życiu.  

W 1998 r. Lucyna Roszak  ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie, w klasie o profilu humanistycznym.
W 2007 r. obroniła tytuł magistra w zakresie pracy socjalnej i służb społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie Jednostkami Pomocy Społecznej.  

Lucyna Roszak posiada Certyfikat  I stopnia szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, a także certyfikat Trenera Treningu Zastępowania Agresji Art (2012 r.). Ukończyła ponadto Szkołę Menedżerów NGO w projekcie Akcelerator NGO, szkolenie w Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz szkolenie  w Norwegii. 

W 2009 r. uczestniczyła w warsztatach trenerskich z edukacji finansowej: Zaplanuj swoją przyszłość, uzyskując uprawnienia  trenerskie z obszaru edukacji finansowej (zarządzanie budżetem w gospodarstwach domowych). W 2011 r. odbyła szkolenie w Żerkowie: Rozwój lokalny i regionalny, a  rok później, w 2012 r., uczestniczyła w warsztatach dotyczących kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych.  

Odbyła liczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień, m.in. kurs instruktora programu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Dziękuję. Nie (2011) oraz  szkolenie warsztatowe:  Narkotyki, dopalacze, alkohol – profilaktyka, interwencja, działanie (2014).

Pierwsze kroki na ścieżkach wolontariatu

Od 15 roku życia Lucyna Roszak zajmuje się pracą społeczną – w rodzinnym Choczu angażowała się w działania Duszpasterstwa Młodzieży przy parafii w Choczu oraz  świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pod kierunkiem Alicji Kędzi. Już w szkole podstawowej prowadziła kolonie, uczestniczyła w wyjazdach i szkoleniach wolontariackich. Pierwsze uprawnienia opiekuna letnich kolonii otrzymała już w 1997 r, w tym też roku ukończyła kurs wstępnej pedagogiki zabawy KLANZA, podczas którego poznała aktywizujące metody pracy z grupą. Uprawnienia kierownika wypoczynku  zdobyła również bardzo szybko, bo w 1998 r., mając 19 lat.  Za aktywność, pomoc i radość niesioną dzieciom podczas organizowanych zajęć, otrzymała od Alicji Kędzi pierwszy ważny dyplom w jej życiu: tytuł Człowieka o Wielkim Sercu (Chocz, 2001).

Praca w Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej

Pierwszą pracę zawodową podjęła w 2001 roku, kiedy utworzono w Pleszewie Powiatową Świetlicę Środowiskową dla Młodzieży Dojeżdżającej. Od 2003 r. Lucyna Roszak pełni funkcję jej kierownika. Świetlica włącza się w codzienne życie miasta Pleszewa poprzez takie akcje, jak m. in. Pleszewska Gra Miejska, która uświetnia obchody Dni Pleszewa, Pomarańczowa Kraina – darmowe warsztaty dla dzieci,  Tydzień Obywatelski, w ramach którego odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi i dyskusje w Kawiarence Obywatelskiej, których najczęściej jest moderatorem.

Wolontariat

Od 2008 r. Lucyna Roszak jest koordynatorką Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie, które powstało aby łączyć ludzi potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać. Jest współzałożycielką i prezesem powstałej w 2013 r.  Fundacji Animacja, które prowadzi w Pleszewie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

W 2018 r. Lokalne Centrum Wolontariatu, za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, zdobyło pierwszą nagrodę
w wojewódzkim konkursie “Barwy Wolontariatu”. W tym też  roku, Lucyna Roszak wspólnie z Ireną Kuczyńską zrealizowała swój pomysł i utworzyła Senioralne Centrum Wolontariatu w Pleszewie. 

Wiedzę na temat wolontariatu pogłębia podczas szkoleń i warsztatów. W 2009 r. otrzymała certyfikat za udział w cyklu szkoleniowym dla koordynatorów Lokalnych Centrów Wolontariatu, a w 2013 r.  uczestniczyła w szkoleniu Wielkopolska Sieć Wolontariatu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Jest nie tylko liderem, organizatorem, ale przede wszystkim aktywnym wolontariuszem. W 2010 r. Lucyna Roszak  była wolontariuszką w czasie Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, a w 2013 r. przeprowadziła warsztaty pt. Utracone zabawy, organizowane  przez Muzeum Narodowe w Poznaniu z okazji Nocy Muzeów.

Organizacje pozarządowe

Lucyna Roszak jest społecznym członkiem i wolontariuszem w kilku organizacjach pozarządowych: wiceprezesem Pleszewskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Narkomanii, wiceprezeską ds. Wolontariatu Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, który animuje Wielkopolską Sieć Wolontariatu. W latach 2010-2014 była doradcą w Centrum Informacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych w Pleszewie, a w latach 2015-2017 oraz 2018-2020 była  członkiem Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Projety i akcje społeczne

Lucyna Roszak jest autorką wielu projektów i koordynatorem społecznych akcji. W 2003 r. współorganizowała Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom.

W 2010 r. realizowała wspólnie z Katarzyną Krawczyk projekt Tydzień Integracji – Spotkanie z Afryką (we współpracy Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,  Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia oraz Powiatowym Zespołem Profilaktycznym). W 2012 r. realizowała projekt  Ja – Pleszew – Europa, a od 2013 Waria(n)t Wolontariat finansowany ze środków Programu Młodzież w Działaniu (realizowany we współpracy z Pleszewskim Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Narkomanii). Lucyna Roszak przeprowadziła i nadal przeprowadza liczne spotkania promocyjne o wolontariacie w ponadgimnazjalnych szkołach powiatu pleszewskiego. 

W latach 2015-2016 była koordynatorem projektu Teatr Społecznie Użyteczny, skierowanego do  uczniów Szkoły Podstawowej
w Żegocinie, Zespołu Szkół w Czerminie i Zespołu Szkół w Broniszewicach. W 2015 r. we współpracy ze Szkolną Grupą Wolontariuszy Ciepłe Serca z Zespołu Szkół w Choczu – wspólnie z Anną Klauzą, Renatą Urbaniak i Anettą Orlicką –  realizowała projekt Chocki Klocki, który zyskał akceptację regionalnej komisji Ekspertów Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse. W  2017 r., z tym samym zespołem, realizowała projekt Chocki Escape Room.

Spotkania, które inspirują

Lucyna Roszak często moderuje dyskusje w Kawiarence Obywatelskiej, prowadzi szkolenia dla różnych grup społecznych.  W 2016 r., jako Mobilny Doradca w ramach programu Nowe Technologie Lokalne, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przeprowadziła szkolenie dla młodzieży Kampanie społeczne na Facebooku. W 2020 r. zainicjowała bezpłatne lekcje on-line Wolontariat jako ścieżka rozwoju zawodowego oraz spotkania informacyjno-doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prowadziła też lekcje online z zakresu ekologii Zero Waste, których głównym celem było zapoznanie uczniów
z zagrożeniami środowiskowymi i przedstawienie działań, które mogą wpłynąć na świadomość ekologiczną młodych ludzi. 

2021 r. to również czas proekologicznych działań w ramach # SchoolChangers programu Równać Szanse oraz spotkań  dotyczących problemów lokalnych z mieszkańcami Chocza w ramach Caravan Stops  projektu Cerusi.

Wyróżnienia

Za wkład w rozwój wolontariatu w środowisku lokalnym, znaczące i skuteczne przedsięwzięcia podejmowane dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, Lucyna Roszak otrzymała tytuł Pleszewianina Roku 2010. W  2020 była  nominowana do tytułu Super Ona
w plebiscycie Magazynu ONA.

Zainteresowania

Lucy Ro, Lusi – bo tak się czasem przedstawia, lubi długie spacery, ciszę i spokój. Ogląda seriale, słucha muzyki i podcastów. Dużo czyta, do jej ulubionych pisarzy należą Gabriel Garcia Marquez i noblistka Olga Tokarczuk. Uwielbia odkrywać ciekawe zakątki  świata z Ryszardem Kapuścińskim. Gdyby mogła być bohaterem wybranej przez siebie książki, byłyby to Muminki, u których dostrzega cenne wartości: wzajemną pomoc, umiejętność współpracy, kreatywne rozwiązywanie problemów.  Kocha polskie góry
i polskie morze. Lubi podróżować, szczególnie tęskni za Londynem i podróżami po Alpach. Wolny czas  najchętniej spędza
z mężem i rodziną. Nie ukrywa, że czasami lubi poleniuchować.

Najważniejsi są ludzie

Dla wolontariuszy jest nie tylko opiekunem, ale przede wszystkim autorytetem i przyjacielem. Ludzie, których spotyka na swojej drodze, są dla niej inspiracją, bo jak twierdzi: bez ludzi nie byłoby wielu zainicjowanych wydarzeń. Spotkania z młodymi to dla niej elixir młodości. 

Znaczenie postaci

Lucyna Roszak jest osobą otwartą na nowe pomysły i sposoby działania. Wyjątkowa osobowość liderki wolontariatu sprawia, że ludzie chcą z  nią współpracować, podejmować wyzwania, angażować się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Dzięki inicjatywom, które podejmuje Lucyna Roszak, Pleszew tętni życiem, wolontariat kwitnie, a ludzie spotykają przyjaciół, czasami na długie lata, o czym przekonuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Grażyna Kaczmarek:

Wszystko to dzięki charyzmie i osobowości, która przyciąga młodych ludzi do miejsca i liderki, jaką jest Lucyna Roszak. Nie szczędzi ona czasu
i wysiłku, aby z młodzieżą organizować ciekawe wydarzenia, zarówno  w tygodniu jak i w weekendy. Prowadzi dla młodych ludzi szkolenia
i warsztaty. Dzięki współpracy z nią, mogą oni poznać lokalne środowisko (instytucje, organizacje i ludzi), sprawdzać swoje możliwości
i zdobywać nowe umiejętności podczas organizacji wielu lokalnych wydarzeń. Przede wszystkim jednak tworzą wspólnotę opartą na koleżeństwie i przyjaźniach, które trwają latami. Szczególnie cenną umiejętnością Lucyny Roszak jest tworzenie społeczności wokół spraw
i problemów społecznych.

Lucyna Roszak nie ustaje w realizowaniu założonych celów, szukaniu nowych rozwiązań i inspiracji. Ma jeszcze wiele planów, pomysłów i  czasu na spotkania z ludźmi.

img_1599_2.jpggazetka.jpgroszak_lucyna.jpgdsc_0030_1.jpgzdjecie_1.jpg

5def9de512cf5_o_size_933x0_q_70_h_5202f9.jpgdsc_8165.jpg

60170e6801fe2_o_size_933x0_q_70_h_538843.jpgimg_4334.jpg

dyplom.jpgczlowiek_roku.jpg

 

(!) Sugerowany porządek życiorysu: Pochodzenie / Rodzina / Edukacja / Kariera / Działalność polityczna / Działalność społeczna / Działalność ekonomiczna / Rzecz lokalnej społeczności
Bibliografia i Netografia (odnośniki):
(!) skopiuj i wklej elementy powyżej by dodać więcej odnośników
Podprojekt:

III EDYCJA CYFROWEJ DZIECIĘCEJ ENCYKLOPEDII WIELKOPOLSKI

Szkoła:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pleszewie

(!) kliknij dwukrotnie w element by zmienić dane kontaktowe.
Autorzy:

Grupa podprojektowa: A. Ostrowska, O. Olszyna, K. Tomaszczak, K. Szulc, J. Pera, M. Patera. Opiekun: G. Szklarz

(!) kliknij dwukrotnie by zmienić nazwę grupy projektowej.