Przeszłość to dziś – digitalizacja analogowych zasobów dotyczących historii szkoły

Założenia projektu

Celem projektu była digitalizacja analogowych zasobów dotyczących historii szkoły.

Realizacja

I. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu realizowanego przez uczniów naszej szkoły w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolski  „Digitalizacja zasobów analogowych szkoły” jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dokumentów, zdjęć  i kronik szkolnych oraz zwiększenie dostępu do tych zasobów. Z zasobami analogowymi uczniowie i  absolwenci mogli zapoznać się jedynie okazjonalnie ze względu na tradycyjną formę przekazu, wielkość wolumenów i obawy przed ich zniszczeniem. Podjęte działania mają też charakter pielęgnacyjny – ochrona kronik i zdjęć, z których najstarsze pochodząz lat 60/70 ubiegłego stulecia. Wartością dodaną realizowanego projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli szkoły. Uczniowie nabywają i doskonalą umiejętności związane ze skanowaniem materiałów, obróbką zdjęć, tworzeniem galerii i albumów, obsługą urządzeń związanych
z procesem digitalizacji. Podczas realizacji projektu używano sprzętu komputerowego przekazanego w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

II. ETAPY PROJEKTU

wybranie tematu projektu, określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,

określenie punktów istotnych w realizacji projektu,

stworzenie zespołów zadaniowych,

opracowanie stosownej dokumentacji,

wykonanie zaplanowanych działań z zapewnieniem samodzielności uczniów, motywowanie uczniów do pracy w projekcie i rozbudzanie w nich innowacyjności i kreatywności (wybranie materiałów do digitalizacji, wybór odpowiednich narzędzi i technik,  wykonanie digitalizacji, obróbka materiałów, archiwizacja zasobów),

obserwacja i ocena postępów uczniów w pracach nad projektem, promowanie projektu na forum szkoły i poza szkołą,

opracowanie zasad przeprowadzenia prezentacji, przeprowadzenie przez uczniów prezentacji wyników projektu, np. organizacja zajęć podsumowujących wykonane projekty,

prezentacja wyników projektu – zdigitalizowanych albumów,

opracowanie artykułu na platformie.

III. DOKUMENTACJA

Dokumentacja wykonywana na bieżąco, w trakcie trwania projektu. Formy dokumentacji: artykuły, zdjęcia, filmy, prezentacje itp.

Multimedia

 

Zespół projektowy

Nazwa  szkoły: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Dariusz Pranga
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Anna Kmieć
Sandra Marmur
Filip Orłowski
Karol Estkowski
Natalia Wilusz
Jarosław Bartosz
Daniel Rommel
Adam Grzegorczyk
Patryk Fatyga
Filip Szweda
Maciej Kawaciuk
Sławomir Lemańczyk