Andrzej Wiedera

ur. 25 sierpnia 1956
zm. 25 października 2008
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Andrzej Wiedera urodził się 25 sierpnia 1956 roku w izbie porodowej znajdującej się przy ośrodku zdrowia w Ujściu. Był synem Edmunda Wiedery i Janiny z domu Kühn. Jego rodzice to rdzenni ujścianie, miał dwoje rodzeństwa: siostrę Krystynę oraz brata Romana, którzy do dziś są mieszkańcami Ujścia.

Zmarł 25 października 2008 r., został pochowany na cmentarzu komunalnym w Ujściu.

Dzieciństwo

Mieszkał na os. Szklary w Ujściu, na którym stały domy pracowników huty szkła. Domy wybudowano wzdłuż boków kwadratu, wewnątrz utworzył się wielki plac, który był bezpiecznym placem zabaw. Stały tam huśtawki, karuzela i wielka piaskownica. We wczesnym dzieciństwie spędzał tam czas z rodzeństwem i kolegami pod opieką mamy, która po urodzeniu dzieci przestała pracować, poświęcając im cały swój czas. Na tym placu nauczył się jazdy na rowerze, gry w piłkę nożną i koszykówkę. Zimą zjeżdżał na sankach z okolicznych wzgórz. Był zapalonym filatelistą – zbierał znaczki. Jego zbiór obejmował lata od roku urodzenia, aż do śmierci (dziś ten zbiór kontynuuje Jego syn Michał – są to wszystkie znaczki, które wydała Poczta Polska).

Ze swoim ojcem, kiedy miał 5 lat, po raz pierwszy poszedł na ryby i od tego czasu został wędkarzem. Gdy już sam mógł przebywać nad rzeką, łowił ryby zawsze na tym samym miejscu nad Gwdą.

Edukacja

Przez 2 lata uczęszczał do przedszkola w Ujściu, następnie ukończył Szkołę Podstawową w Ujściu. W 1971 r. rozpoczął naukę w pilskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie. Podczas nauki w szkole podstawowej i w liceum trenował tenis stołowy, często wyjeżdżał na zawody z których przywoził liczne trofea. Po maturze, w 1975 r., podjął studia w gorzowskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, które ukończył w roku 1979 z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. Jesienią tego samego roku ukończył dwuletnie studia trenerskie z tenisa stołowego. W trakcie swojej pracy zawodowej nadal się dokształcał, ukończył studia podyplomowe, liczne kursy, uczestniczył w szkoleniach i warsztatach związanych ze swoim zawodem oraz z zarządzaniem i poprawą jakości w oświacie.

Praca zawodowa

Pierwsza praca

Swoją pierwszą pracę podjął zaraz po zakończeniu studiów, w roku 1979 w Szkole Podstawowej w Smogórach (gmina Ośno Lubuskie) , jest to miejscowość położona niedaleko Słubic. Uczył tam wychowania fizycznego, biologii i chemii. W tym czasie jego żona Barbara uczyła w tej samej szkole języka polskiego. W 1980 roku urodził się jego starszy syn Marek. Dwa lata spędzone w Smogórach wspominał bardzo dobrze.

Druga praca

W 1981r. państwo Wiederowie skorzystali z propozycji ówczesnego dyrektora ujskiej szkoły i powrócili w rodzinne strony pana Andrzeja. Pan Wiedera otrzymał pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Ujściu. Żona podjęła pracę w filii ujskiej szkoły w Kruszewie. W 1983 r. jego rodzina powiększyła się o drugiego syna Michała.

W latach 80-tych aktywnie działał w sporcie szkolnym ( w ramach SKS-u prowadził sekcję tenisa stołowego ) i w sporcie środowiskowym ( był działaczem LZS, zawodnikiem i działaczem klubu tenisa stołowego TKKF „Chemik”, przewodniczącym Miejsko-Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej ).

Trzecia praca

W szkole pracował do końca roku szkolnego 1990/91. Jeszcze w jego trakcie, bo od 1 stycznia przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty w Pile. Pracował tam jako wizytator, starszy wizytator, dyrektor wydziału, a od stycznia 2000 r. został powołany na stanowisko dyrektora pilskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zajęcia pozazawodowe

W listopadzie 1989 r. w kilkuosobowym gronie działaczy Ujskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, którego członkiem był Andrzej Wiedera, zapadła decyzja o założeniu lokalnego pisma. Andrzej Wiedera był współzałożycielem lokalnego pisma, które od drugiego numeru przyjęło nazwę Ujskie Sprawy. Pismo to było dwutygodnikiem, miesięcznikiem a obecnie dwumiesięcznikiem informacyjno- faktograficzno-historycznym, przedstawiającym tematykę lokalną. Pismo wydawane jest bez przerwy od 1989 roku. Od 1994 roku był redaktorem naczelnym, funkcję tę pełnił społecznie do 2006 roku. Andrzej Wiedera pisał artykuły w Ujskich Sprawach, w których przypominał mieszkańcom o dawnej i zapomnianej historii miasta. Angażował się w działalność społeczną, historyczną i regionalną.

1993 r. został wybrany do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Olimp” w Ujściu. Od 1994 r. pracował jako przewodniczący Rady Nadzorczej. W trudnych czasach zmian społeczno-gospodarczych Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni udało się dobrze współpracować, ustabilizować sytuację finansową i doprowadzić do systematycznego rozwoju spółdzielni. Efekty tej współpracy to zadbane, stosunkowo niedrogie osiedle, gdzie systematycznie rozwiązuje się problemy mieszkańców.

Od 1997 roku był zaangażowany w dzieło odbudowy ujskiej kalwarii. Właśnie w tym roku z inicjatywy lokalnych władz powstał społeczny Zespół d/s Odbudowy Kalwarii w Ujściu. Andrzej Wiedera był wiceprzewodniczącym tego zespołu. Kalwarię wybudowano na przełomie XIX i XX wieku przy kościele św. Mikołaja w Ujściu. Powstała w trudnych dla narodu polskiego czasach, aby krzewić wiarę wśród ludu zamieszkującego tereny nadnoteckie. W okresie swojej świetności była miejscem kultu Męki Pańskiej, podtrzymywała polskość ale też przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta związanego z dużą ilością przybywających pielgrzymów. W czasie II wojny światowej Niemcy wydali rozkaz zniszczenia Kalwarii Żydom, którzy przebywali w obozie pracy w Ujściu. Po wojnie odbudowano stacje drogi krzyżowej prowizorycznie. Dopiero w latach 90-tych pojawiła się możliwość w pełni odbudować kalwarię, nad tym dziełem czuwał powołany zespół. Obecnie niektóre stacje zostały już odbudowane. Jednym ze sposobów pozyskiwania środków były opublikowane w 2001 i 2004 roku wydania specjalne Ujskich Spraw – Kalwaria w Ujściu. Redaktorem wydań specjalnych był Andrzej Wiedera, zawierały one również jego artykuły i wykonane przez niego zdjęcia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Ujska

http://udk.ujscie.pl/kalwaria/pokaz/25;rekonstrukcja/

Andrzej Wiedera był autorem projektu flagi Ujścia, który uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 9 grudnia 2002 roku został przyjęty i stał się oficjalnymi barwami Gminy i Miasta Ujście. Flaga podzielona jest na trzy pasy pionowe: błękitny, biały i zielony. Barwa błękitna symbolizuje ujście rzeki Gwdy i Noteci , kolor biały zawiera herb Ujścia wraz z datą nadania praw miejskich ( 1413 r.) , natomiast na kolorze zielonym została umieszczona złota korona królewska, która symbolizuje własność królewską, jaką było Ujście. Na samym czubku korony znajduje się krzyż symbolizujący chrześcijaństwo miasta i Polski.

Zianteresowania

Mimo wielu obowiązków, każdą wolna chwilą poświęcał na rozwijanie swoich zainteresowań. Kontynuował rozpoczęte w dzieciństwie zbieranie znaczków, relaksował się przy wędkowaniu, którego nauczył go ojciec. Uwielbiła dalekie podróże i te bliskie, piesze, po swojej ukochanej okolicy. Lubił kontakt z naturą i pracę na działce. Przez całe życie towarzyszył mu uprawiany czynnie sport. Swoimi pasjami zarażał rodzinę. Był dwukrotnym wicemistrzem województwa pilskiego w tenisie stołowym seniorów.

Odznaczenia i nagrody

5 sierpnia 1997 r. został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.

22 kwietnia 2002 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nadało Andrzejowi Wiederze za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Rada Miejska oraz Burmistrz Ujścia w 2008 r. przyznali Panu Andrzejowi Wiederze Medal Okolicznościowy za zasługi na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Ujście. Medal ten upamiętniał 595 rocznicę nadania Ujściu praw miejskich.

W 1999 r. przyznano mu tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Ujściu.

Znaczenie postaci

Andrzej Wiedera był lokalnym patriotą, bardzo zaangażowanym w działalność społeczną , kulturalną, oświatowa i sportową. Angażował się w wiele społecznych inicjatyw przynoszących korzyści lokalnej społeczności.

Był człowiekiem sumiennym, rzetelnym, niezawodnym w każdej dziedzinie życia.

Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu zrealizować wszystkich projektów i marzeń, zarówno tych osobistych jak i tych związanych ze swoją Małą Ojczyzną. Mieszkańcy gminy stracili człowieka dbającego o swoją społeczność i o jej rozwój, a także o świadomość i wiedzę historyczną mieszkańców.

Źródła informacji:

Rozmowa z żoną Barbarą Wiederą.

Udostępnione przez żonę pamiątki i dokumenty rodzinne.

Archiwalne wydania Ujskich Spraw.

Kalendarium:

 • 1971 ― Nauka w Liceum Ogólno...
 • 1975 ― Studia w Gorzowie
 • 1979 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1981 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1956 ― Narodziny bohatera
 • 1971 ― Ukończenie szkoły pod...
 • 1991 ― Praca w Kuratorium Oś...
 • 1994 ― Przewodniczący Rady N...
 • 1994 ― Redaktor naczelny Ujs...
 • 1997 ― Odznaczony Brązowym K...
 • 1997 ― Wiceprzewodniczący Ze...
 • 2002 ― Odznaczony Medalem Ko...

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...