Powrót Encyklopedia Wielkopolan „ODWAŻNYM SZCZĘŚCIE SPRZYJA Audentes fortuna juvat”

Danuta Pietruszka-Orozco

ur. 27 listopada 1963
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu

Pani Danuta Pietruszka-Orozco
Tropami Pani Danki
Wywiad z absolwentką Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu
Akt urodzenia
Akt zawarcia związku małżeńskiego
Akt ślubu cywilnego
Chrzest św.
Zdjęć: 21
Filmów: 3
Dokumentów: 4

POCHODZENIE

Danuta Barbara Pietruszka–Orozco, nazwisko rodowe Pietruszka urodziła się 27 listopada 1963 r. w Rawiczu jako druga córka Mariana Pietruszki i Władysławy z domu Łukowiak.
Oboje rodziców wywodziło się z rodzin robotniczych. Ojciec był pracownikiem umysłowym w pakosławskim GS, a mama pracownicą obsługi w tutejszej szkole.
Dziadkowie pochodzili z pobliskich miejscowości.
Ma dwoje rodzeństwa, brata Arkadiusza i siostrę Dorotę.

Z PARKIEM W TLE

Pakosław w powiecie rawickim, to rodzinna wieś, w której przebywała do czasu ukończenia szkoły średniej. Tam też, w częściowo zrujnowanym pałacu, zamieszkiwała jej rodzina.
Naukę rozpoczęła w 1970 r. w ośmioklasowej Szkole Podstawowej w Pakosławiu, którą ukończyła w czerwcu 1978 r. W kronikach szkolnych z tamtego okresu często pojawia się postać Danki Pietruszki. Była wzorową uczennicą, zajmowała czołowe lokaty w nauce. Swoją wiedzą dzieliła się z innymi współorganizując samopomoc koleżeńską w klasie. Sama zajmowała się douczaniem historii słabszych uczniów.
Włączała się w różne akcje szkolne. Zajmowała się pozyskiwaniem dla Samorządu Uczniowskiego pieniędzy poprzez zbieranie surowców wtórnych.
Osiągała niezłe wyniki w sporcie. Celowała w urządzaniu imprez klasowych.
Należała do Związku Harcerstwa Polskiego, a przyrzeczenie harcerskie złożyła 7 maja 1975 r.
Jako uczennica klasy siódmej pełniła ważną rolę przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
Wolny czas spędzała na czytaniu książek, zabawach z rówieśnikami w pobliskim parku i jeździe na łyżwach po zamarzniętych pakosławskich stawach.

EDUKACJA

Wysokie oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umożliwiły podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. W ogólniaku należy do kółka fotograficznego. Członkowie kółka zajmowali się obsługą fotograficzną imprez szkolnych. Tam też ma po raz pierwszy kontakt z językiem francuskim. Ukończenie tej szkoły wieńczy matura, którą zdaje w 1982 r.
Czyniąc istotne postępy w nauce języka francuskiego podejmuje studia na Wydziale Filologicznym zakres filologia romańska na Uniwersytecie Wrocławskim im. Bolesława Bieruta. Uczelnię tę kończy egzaminem dyplomowym i 17 listopada 1988 r. otrzymuje tytuł magistra filologii romańskiej.
Po ukończeniu studiów, w marcu 1989 r. podejmuje pracę na Uniwersytecie Wrocławskim jako asystent redaktora. Wkrótce awansuje na redaktora. Pracuje tam do 1995 r. nabywając wiele przydatnych umiejętności.

POWRÓT DO PAKOSŁAWIA

Od 1993 r. naucza w Szkole Podstawowej w Pakosławiu języka francuskiego. Prowadzi też zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Sowach i Chojnie. Podczas lekcji przybliża uczniom kulturę i tradycje Francji. W szkole, pod jej pieczą, obchodzony jest Mardi Gras „dzień naleśnika”, odbywa się koncert kolęd francuskich, a także poznawanie lektur małych Francuzów.
Pracuje tam do 2011 r.. Równolegle jest wykładowcą na kursach językowych dla dorosłych i młodzieży licealnej organizowanych przez Urząd Gminy w Pakosławiu, a następnie Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult, w trakcie których zaraża wiele osób miłością do kultury romańskiej.
Z sympatią wspomina tamte lata i ludzi, którzy pozwolili jej zdobyć pierwsze ostrogi w zawodzie nauczyciela.

OTWARTA NA ŚWIAT, ALE OCZY ŚWIATA KIERUJE NA PAKOSŁAW

Należy do grona osób, które w roku 1991, kiedy to podpisano umowę o bliźniaczej współpracy gmin Pakosław – Moult, zostały powołane do gminnej Komisji do Spraw Współpracy z Zagranicą.
Z czasem komisja przekształca się w stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Pakosław -Moult. Zostaje jego wiceprezesem. Pozyskuje dotacje od Komisji Europejskiej w Brukseli na rzecz Towarzystwa Bliźniaczych Gmin.
Jednym z przejawów działalności Towarzystwa jest organizacja wymiany wypoczynku dzieci i dorosłych obu gmin. Pani Danuta Pietruszka–Orozco zajmowała się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie wymiany oraz przygotowaniem językowym uczestników. Sama wielokrotnie pełniła rolę opiekuna i tłumacza.
Czynnie włączała się w zorganizowanie Centrum Kultury Francuskiej w pakosławskim pałacu. Przez lata dba o wzbogacanie biblioteki francuskojęzycznej. Pomaga w gromadzeniu słowników, podręczników i literatury pięknej. Pośredniczy w zorganizowaniu rocznych studiów na Uniwersytecie w Caen dla studentów z gminy Pakosław.
Wraz z reorganizacją szkolnictwa od 1 września 1999 r. zostaje zatrudniona w Gminnym Gimnazjum w Pakosławiu. W szkole tej uczy języka francuskiego. Z wielką troską podchodzi do zagadnienia popularyzacji kultury europejskiej. W tym celu organizuje wiele imprez zarówno dla uczniów jak i społeczności lokalnej.
Jest współzałożycielką w 2000 r. Szkolnego Klubu Europejskiego „Gzik”. Wraz z młodzieżą przygotowuje szereg imprez kulturalnych, które propagują rodzimą sztukę, folklor, walory, ale też takie, które pozwalają poznać Europę z jej obyczajami, kulturą, kulinariami. Wielkim uznaniem lokalnej społeczności cieszył się festyn „ Nie można żyć bez korzeni”, na którym można było nabyć przygotowane przez młodzież słowniki gwary „ Jak godosz?” i książki kucharskie „ Co jadali nasi dziadkowie?”.
Wraz ze współpracownikami organizuje w pomieszczeniach gimnazjum Izbę Regionalną.
Pozyskuje meble, sprzęty gospodarstwa domowego i inne starocie. Dba o renowację zgromadzonych eksponatów.
Z niezmierną pieczą podchodzi do uczniów uzdolnionych językowo, po to, by utalentowana młodzież trafiła, po ukończeniu gimnazjum, do odpowiednich szkół. Od 2000 r. przygotowuje dzieci i młodzież do Festiwalu Piosenki Francuskiej i konkursów plastycznych organizowanych przez Dom Bretanii w Poznaniu oraz do Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu. Jej uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca. Wśród pakosławskich gimnazjalistów byli finaliści wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka francuskiego.
Nie obce jej są losy absolwentów gimnazjum, dlatego w 2005 r. współtworzy i wyposaża Szkolny Ośrodek Kariery. SzOK pomaga także dorosłym mieszkańcom gminy w poszukiwaniu pracy, a ubiegającym się o zatrudnienie za granicą, w pisaniu podań i w tłumaczeniu dokumentów.
Jest uznanym pedagogiem – nie tylko naucza, ale i wychowuje, dając przykład uczciwej pracy oraz szacunku dla drugiego człowieka.
Sama też doskonali język hiszpański poprzez czytanie czasopism, oglądanie filmów w wersji oryginalnej, ćwiczenie gramatyki oraz poznawanie idiomów. Obecnie już biegle włada tym językiem służąc pomocą innym. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczy młodzież gimnazjalną języka hiszpańskiego.


BLISKO MIESZKAŃCÓW GMINY

Od momentu podjęcia pracy zawodowej angażuje się w pracę na rzecz gminy Pakosław. W roku 1998 wystawia swoją kandydaturę w wyborach do Rady Gminy. Uzyskuje duże poparcie wyborców. W kadencji 1998 – 2002 pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Pakosławiu.
W 2006 r. ponownie została wybrana radną Rady Gminy Pakosław, gdzie piastuje funkcję wiceprzewodniczącej oraz członka Komisji Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych.
W kadencji 2010- 2014 zostaje wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Pakosławiu. Pracuje w Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Od 2010 r. pełni również rolę przewodniczącej Zespołu d/s Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław.
W roku 2014 kolejny raz zyskuje uznanie wyborców i zostaje radną VII kadencji Gminy Pakosław. Powierzono jej funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy i przewodniczącej Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego.
Jako radna bierze udział w wielu przedsięwzięciach. Bliskie jej są losy szkół i uczniów, dlatego uczestniczy we wspieraniu inicjatyw nauczycieli poprzez przyznawanie grantu edukacyjnego. Zainicjowała powstanie „ banku podręczników” we wszystkich szkołach gminy. Dzięki jej staraniom placówki oświatowe otrzymały pieniądze na zakup książek.
Dostrzega bieżące potrzeby dzieci, zarówno przedszkolnych jaki i uczniów, dlatego wnioskuje o zatrudnienie logopedy , pedagoga szkolnego i psychologa. Dzisiaj dzieci, młodzież i rodzice mogą korzystać z pomocy tych specjalistów.
Widzi problem dożywiania uczniów, dostrzega konieczność funkcjonowania stołówek szkolnych.
Dzięki jej kreatywności radni Gminy Pakosław nie zapominają o placówkach oświatowych i młodych mieszkańcach gminy.
Społeczność lokalna często uczestniczyła w różnych uroczystościach, obchodach ( Pakosławskie Zaduszki, XXV lecia Gminy Pakosław, koncerty muzyki i poezji), których oprawę przygotowuje, pod kierunkiem Pani Danki, młodzież pakosławskiego gimnazjum.
Dla uczniów i absolwentów szkoły Pani Danuta Pietruszka-Orozco jest wielkim autorytetem. O ogromnym zaangażowaniu w pracę dydaktyczną i całkowitym oddaniu się szkole i środowisku świadczą liczne nagrody i odznaczenia. Wielokrotnie wyróżniana przez Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy Pakosław za nowatorską aktywność zawodową i społeczną. Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i społecznej odznaczona: Brązowym Krzyżem Zasługi Nr 196-2002-276, Nagrodą Kuratora Oświaty w 2004 r. W roku 2013 otrzymuje Nagrodę Społeczno- Kulturalną Powiatu Rawickiego w kategorii Działacz Społeczny Roku.


RODZINA

W roku 1990 Danuta Pietruszka zawarła związek małżeński z Roberto Orozco Lopez, pochodzącym ze stolicy Meksyku, którego poznała na studiach. To doniosłe wydarzenie miało miejsce 03.02.1990 r. w USC w Pakosławiu i 16.06.1990 r. w kościele pod wezwaniem świętego Walentego w Pakosławiu
Małżonek skończył wrocławską uczelnię i jest inżynierem elektrykiem.
W roku 1991 państwu Orozco urodził się pierwszy syn – Enrique, w 1996 r. drugi – Roberto, a w roku 1999 na świat przyszła córka – Elisa. Najstarszy syn kontynuuje, wpojone w domu rodzinnym, zamiłowanie do języków obcych studiując romanistykę i język hiszpański.
W rodzinie Orozco kultywuje się tradycje zarówno polskie jak i meksykańskie, a święta obchodzi w duchu chrześcijańskim.

PO PRACY

Prywatnie Danuta Pietruszka–Orozco jest eksperymentującą miłośniczką kuchni. Uwielbia przyrządzać potrawy regionalne i innych narodów. Marzy o własnej restauracji w krajach Ameryki Łacińskiej z europejskimi potrawami. Kocha podróże, zarówno te krótkie, jak i dalekie. A celem turystycznych marzeń jest Machu Picchu w Peru. W wolnych chwilach czyta książki – pasjonują ją reportaże, dzieje kultur prekolumbijskich. Słucha muzyki klasycznej i latynoamerykańskiej, lubi śpiewać, lecz nie czyni tego publicznie. Regularnie uprawia nordic walking, uwielbia pływać. Świetnie dogaduje się też z psem Melonem.


CZŁOWIECZEŃSTWO TO BUDOWANIE ŚWIATA

Pani Danuta Pietruszka-Orozco należy do grupy nauczycieli twórczo nastawionych do rzeczywistości. Jako romanistka i społecznik unaoczniła mieszkańcom gminy Pakosław możliwości wypływające ze znajomości języków obcych. Współpraca międzynarodowa, której jest organizatorem, jest wzorcową w skali województwa. Dorośli i młodzież – uczestnicy wymiany Pakosław – Moult stali się otwarci na to, co nowe. Uczniowie poszerzają wiedzę o świecie, mają możliwość osobistego rozwoju. Rolnicy i przedsiębiorcy chętnie korzystają z doświadczeń francuskich przyjaciół. Zaś Francuzi, po wielokrotnym pobycie w gminie Pakosław, postrzegają Polaków jako gospodarnych, zaradnych i gościnnych. Zazdroszczą nam silnych więzi rodzinnych.
Jej uczniowie kontynuują naukę języków obcych, a wielu ukończyło filologię romańską.
Dzięki kreatywności Pani Danuty Pietruszki–Orozco realizuje się szereg projektów, które umożliwiają młodzieży branie udziału w różnego typu zajęciach edukacyjnych, a szkoła wzbogaciła się o urządzenia najnowszej technologii. Pracę w Radzie Gminy traktuje jako misję.
Z wielką troską podchodzi do zagadnień oświaty. Inicjuje i wspiera działania na rzecz szkolnictwa. Jej poczynania wypromowały pozytywny wizerunek gminy Pakosław w kraju i Europie.
ŹRÓDŁA

Archiwum parafii pw. Św. Walentego w Pakosławiu
Księgi USC w Pakosławiu
Księga ewidencji uczniów Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
Archiwum zakładowe Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
Kroniki Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
Kronika Gminy Pakosław prowadzona przez Marię Żyto
Kronika Klubu Europejskiego Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu
Życie Rawicza- numery archiwalne
Rawicke ABC – numery archiwalne
„Moult” – gazeta lokalna ukazująca się w Moult
Archiwum rodzinne Pani Danuty Pietruszki-Orozco
Rozmowa z absolwentką Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu Anetą Antkowiak
Wywiad z Panią Danutą Pietruszka-Orozco


Kalendarium:

 • 1963 ― Narodziny bohatera
 • 1982 ― Matura
 • 1988 ― Magister filologii ro...
 • 1989 ― Pierwsza praca
 • 1990 ― Zawarcie związku małż...
 • 1998 ― Członek Rady Gminy
 • 1999 ― Praca nauczycielki w ...
 • 2002 ― Odznaczenie
 • 2004 ― Nagroda
 • 2006 ― Wiceprzewodnicząca Ra...
 • 2010 ― Przewodnicząca Zespoł...
 • 2010 ― Wiceprzewodnicząca Ra...
 • 2013 ― Działacz Społeczny Ro...
 • 2014 ― Wiceprzewodnicząca Ra...

Cytaty:

 • „ODWAŻNYM SZCZĘŚCIE SPR...”

Źródła:

 • 1LO Rawicz
 • Gimnazjum Gminne w Pak...
 • Moult. Francja
 • Pakosław. Historia gmi...
 • Radni VII kadencji
 • Rawicz
 • Szkoła Podstawowa im. ...

Zobacz też: