Wiesław Berendt

ur. 28 kwietnia 1958
zm.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

Muzyka
Młodość bohatera
Młodość cz.2
Rodzice
Zdjęć: 12
Filmów: 4

Pochodzenie/Dzieciństwo

Wiesław Berendt jest skoczaninem od urodzenia. Jego rodzice to Konstancja i Walerian. Ojciec był piekarzem, a matka pracownikiem biurowym. Doczekali się trzech synów: Wiesława i Krzysztofa, urodzonych w 1958 roku oraz Jarosława, który przyszedł na świat siedem lat później. W wychowywaniu chłopców pomagała niezamężna siostra mamy, Halina, oraz babcia, Zofia Lowak. Dziś żyje już tylko mama, która nadal mieszka w Skokach wraz z najmłodszym synem i jego rodziną. Wiesław jako dziecko miał wiele zainteresowań: uczył się gry na akordeonie (ukończył Wielkopolskie Studium Muzyczne), należał do harcerstwa, zespołu akordeonistów, a także grupy ministrantów w miejscowej parafii. Jako licealista grał na trąbce i saksofonie, uświetniając wiele szkolnych akademii. Wraz z kolegami założył zespół muzyczny AKORD, rozpoczynając tym samym zainteresowanie muzyką elektroniczną i grę na organach elektrycznych, a następnie na keyboardzie, która trwa do dzisiaj.

Młodość i wykształcenie

Szkołę podstawową (8 klas) ukończył w Skokach. W latach 1973-77 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, a następnie w Policealnym Studium Melioracji Wodnych w Poznaniu. Równolegle zajmował się harcerstwem (Komendant Hufca ZHP Skoki ) i pracował z młodzieżą, co skłoniło go do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela. Tytuł magistra pedagogiki specjalnej uzyskał na UAM w Poznaniu w 1992 r. Potem nieustannie się dokształcał, zdobywając kolejne kwalifikacje na studiach podyplomowych. Oto ich wykaz:
1995-1996 – Studia Podyplomowe w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Poznań – wiedza o społeczeństwie i historii najnowszej;
1997-1999 – Studia Podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Poznań w zakresie pedagogiki specjalnej-terapii pedagogicznej;
1999-2000 – kurs kwalifikacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Pile w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową;
2000-2001 – Studia Podyplomowe w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku w zakresie sztuka- muzyka z plastyką;
2005 -2005 – Studia Podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno- Menedżerskiej “Milenium”w zakresie organizacji i zarządzania: „menedżer w oświacie”;
2007-2008 – Studia Podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej “Milenium”– „Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie”.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w skockiej szkole podstawowej jako nauczyciel – instruktor ZHP. W 1980 roku Komendant Chorągwi Poznańskiej mianował go Komendantem Hufca ZHP Skoki – organizacji liczącej 572 zuchów, harcerzy i instruktorów. Służbę wojskową odbywał w latach 1982-83.
Od 1993 do września 2003 roku był wicedyrektorem, a od 01.10.2003 do 31.03.2004 p.o. dyrektora. Od 01.04.2004 do chwili obecnej piastuje stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, tej samej, do której uczęszczał jako uczeń i która była i jest miejscem jego pracy zawodowej. W zawodzie nauczyciela pracuje 35 lat. Od roku 2001 jest nauczycielem dyplomowanym, uzyskując ten stopień awansu jako jeden z pierwszych pedagogów w gminie.
W czasie swojej kadencji gruntownie zmodernizował wnętrze szkoły, łącznie z nadbudową nowych pomieszczeń. W chwili obecnej szkoła wyposażona jest w wiele urządzeń cyfrowych i technodydaktycznych, posiada nowoczesne sale z multimediami, multimedialne sale językowe, salę przyrodniczą wyposażoną w sprzęt do odtwarzania prezentacji, slajdów i filmów oraz wizualizer. W szkole jest sala dydaktyczno-konferencyjna, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi w bibliotece szkolnej, dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu (w tym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej), sala do wychowania komunikacyjnego. We wszystkich klasach znajdują się projektory multimedialne, urządzenia nagłaśniające, ekrany projekcyjne oraz akcesoria do prezentacji. Są również tablety najnowszej generacji i tablice interaktywne. Szkoła dysponuje nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, dekoracyjnym oświetleniem zewnętrznym szkoły i zagospodarowaną przestrzenią zieloną wraz z fontanną, a także bajkowy plac zabaw. Bezpieczeństwo szkoły wspomaga system alarmowy i monitoring wizyjny umieszczony wewnątrz i na zewnątrz budynku. Funkcję informacyjną pełni tablica diodowa z wyświetlaczem LED, szkolny radiowęzeł i strona internetowa. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem wszystkie okna zaopatrzone są w wertykale i żaluzje. Wszystkie pomieszczenia szkoły są wyremontowane, pomalowane, wyposażone w nowe meble i ławki. Całość zwraca uwagę estetyką i czystością.
Wiesław Berendt jako dyrektor dba o dobry wizerunek szkoły w środowisku. Systematycznie wciela w życie swoją wizję nowoczesnej placówki, opartą na nowatorskich metodach nauczania, technologiach informatycznych i nauczaniu interaktywnym, przy jednoczesnym dążeniu do komfortowych warunków nauki i pracy. Odbicie działań dyrektora szkoły zawiera „Raport ewaluacji zewnętrznej”, przygotowany przez wizytatorów do spraw ewaluacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w obszarze zarządzania szkołą z 2012 r., w którym stwierdzono wysoki i bardzo wysoki stopień spełniania wymagań.
Wiesław Berendt nowoczesną edukację buduje na wiedzy i doświadczeniach zdobytych przez lata pracy zawodowej, wykorzystując treści technologii edukacyjnych, wsparcie rządu oraz organu prowadzącego i organizacji pozarządowych.
Jako dyrektor jest również skuteczny w inicjowaniu nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

W latach 1998-2002 był przedstawicielem władzy lokalnej pełniąc funkcję radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki (przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji).

PUBLIKACJE

Autor pracy: „Wizerunek i promocja Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach” oraz „Promocja szkoły jako sposób budowania wizerunku na przykładzie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach”. Informacje z tych publikacji zostały wykorzystane w książce Lechosława Gawreckiego „Promocja placówki edukacyjnej”- Poznań 2008.

ODZNACZENIA I NAGRODY

1985 –Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania
1995- Nagroda Kuratora Oświaty
1995 – Srebrny Krzyż Zasługi
2009 – Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego
1996 – 2015 Nagrody dyrektora szkoły, a potem burmistrza MiG Skoki.Kalendarium:

  • 1958 ― Narodziny bohatera
  • 1995 ― Srebrny Krzyż Zasługi
  • 2004 ― Dyrektor Wiesław Bere...
  • 2009 ― Nagroda Herbu Powiatu...

Zobacz też: