Zofia Kuśmierek

ur. 24 stycznia 1939
zm. 06 maja 2009
Zespół Szkół w Kościelcu

Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania
Nominacja na stopień harcmistrza
Wyciąg z aktu urodzenia
Zdjęć: 15
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Zofia Kuśmierek urodziła się 24.01.1939 r. w Dąbrowicach Starych (powiat kolski) w rodzinie rolniczej. Jej rodzicami byli Michał i Władysława (z domu Biernat) Kucharscy. Miała czworo rodzeństwa.

Edukacja

Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach Starych , a następnie uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Kościelcu. W 1953 roku rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Świdwinie. Po dwóch latach przeniosła się do Liceum Pedagogicznego w Morzysławiu (obecnie dzielnica Konina). W 1958 roku otrzymała świadectwo dojrzałości. W 1964 roku ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku matematyka z fizyką,
w 1974 roku – studia wyższe zawodowe w zakresie matematyki w Wyższym Studium Nauczycielskim, a w 1981 r. wyższe magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu w zakresie matematyki (specjalność nauczycielska). Dodatkowo, na Nauczycielskim Uniwersytecie Radiowo-Telewizyjnym, doskonaliła swoje kompetencje w zakresie nauczania początkowego.

Rodzina

22 sierpnia 1964 roku pani Zofia wyszła za mąż za Zdzisława Kuśmierka. 21 czerwca 1965 roku urodziła córkę Jolantę.

Praca zawodowa

15 sierpnia 1958 roku rozpoczęła pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach Częściowych. W okresie 01.09.1962-31.08.1988 pełniła funkcję kierowniczki tej szkoły. 12 listopada 1972 roku otrzymała tytuł „nauczyciela dyplomowanego”. Od 01.09.1988 do 31.10.1990 pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach Starych. 1 listopada 1990 przeszła na emeryturę, ale do 31 sierpnia 1997 pracowała w niepełnym wymiarze godzin w szkole w Dąbrowicach Starych.

Była wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W 1974 roku otrzymała nagrodę trzeciego stopnia, a w 1986 nagrodę specjalną Ministra Oświaty i Wychowania, zaś w 1990 r. nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Koninie.

Działalność społeczna

Budowa szkoły w Dąbrowicach Częściowych i działalność kulturalna.

Szkoła w Dąbrowicach Częściowych była starym, drewnianym budynkiem, trudnym do ogrzania w zimie i ciasnym. We wsi brakowało też miejsca, w którym młodzież i starsi mogliby spotykać się na wspólnych zabawach czy imprezach kulturalnych. Pani Zofia wraz z mieszkańcami starała się o zgodę na wybudowanie nowej szkoły, jednak nie uzyskała przychylnej decyzji władz oświatowych, a co za tym idzie, środków na realizację zamierzenia. W tej sytuacji postanowiono wybudować szkołę w czynie społecznym, zaś pani Kuśmierek powierzono prowadzenie tej budowy. Pieniądze na budowę pochodziły m.in. z dobrowolnych składek zbieranych od mieszkańców. Bardzo ważnym źródłem finansowania był dochód z zabaw tanecznych i przedstawień organizowanych przez panią Zofię. W organizowaniu zabaw pomagał jej mąż Zdzisław, który był kierownikiem zespołu muzycznego oraz teść Władysław. Budynek wzniesiony rękami mieszkańców Dąbrowic służył nie tylko uczniom, ale całej społeczności wsi. Obecnie pełni rolę świetlicy wiejskiej.

Zofia Kuśmierek była nie tylko nauczycielką ale też animatorką kultury. Młodzież pod jej kierunkiem przygotowywała przedstawienia teatralne, występy wokalne i taneczne, które były prezentowane w Dąbrowicach Częściowych, a także w innych wioskach w okolicy.

Z inicjatywy p. Kuśmierek powstało w Dąbrowicach Częściowych Koło Gospodyń Wiejskich.

Działalność charytatywna.

Pani Zofia ofiarnie pomagała osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Jako młoda nauczycielka opiekowała się ciężko chorą kierowniczką szkoły w Dąbrowicach Częściowych – panią Hilczer.

Zawsze znajdowała czas dla osób, które zwracały się do niej o radę i pomoc – np. pomagała sąsiadom w pisaniu podań i załatwianiu spraw urzędowych. W czasach, gdy niewielu mieszkańców wsi posiadało własny środek transportu, zawoziła swoim samochodem chore osoby do lekarza, nawet jeśli poproszoną ją o to w środku nocy.

Szczególną uwagę poświęcała dzieciom z ubogich rodzin. Przez wiele lat wspierała materialnie rodziny wielodzietne, przeznaczając na ten cel własne fundusze.

Działalność w Związku Harcerstwa Polskiego

Do ZHP wstąpiła w 1966 r. Przyrzeczenie złożyła 1 stycznia 1967 r. podczas pobytu na kursie instruktorskim prowadzonym w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych w Cieplicach Śląskich. Tam też otrzymała patent drużynowego. Stopień przewodnika uzyskała w 1968 roku. W latach 1966-1988 prowadziła gromadę zuchową „Leśne Ludki” przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach Częściowych. Prowadziła Nieobozową Akcję Letnią i Akcję Zimową. Była drużynową podczas obozów harcerskich i kolonii zuchowych w Mikorzynie i Ślesinie. Brała udział w akcjach Komendy Hufca ZHP Koło. Przez kilka lat organizowała biwaki dla harcerzy z gminy Kościelec. W 1976 roku uzyskała stopień podharcmistrza , a w 1979 roku harcmistrza .W okresie 27.07.1982 r. do 16.08 1982 r. pełniła obowiązki instruktora kursu na Centralnej Akcji Szkoleniowej w Kokotku koło Lublińca. Była komendantem kolonii zuchowych w Warszawie, Krakowie, a także w Sobótce koło Wrocławia. Przez jedną kadencję, w latach 1980-82, pełniła funkcję Komendantki Hufca ZHP Koło.
Po przejściu na emeryturę w 1988 uczestniczyła w działalności Harcerskiego Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca ZHP Koło.

Działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego

Do ZNP wstąpiła w 1958 roku. W latach 1990 – 1994 była prezesem oddziału ZNP w Kościelcu oraz członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Koninie. Od 1995 roku sprawowała funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów ZNP w Kościelcu.

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi – 26 września 1979 r.

Brązowa Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP – 29 sierpnia 1980 r.

Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP – 4 lutego 1982 r.

Krzyż Zasługi dla ZHP – 12 grudnia 1984 r.

Złota Odznaka ZNP – 10 czerwca 1985 r.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP – 11 października 1985 r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 13 września 1989 r.

Medal 100-lecia ZNP – 2005 r.

Znaczenie postaci

Zofia Kuśmierek była nauczycielką oddaną swojej pracy, dbającą o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Otwarta na potrzeby innych ludzi, służyła pomocą i radą każdemu, kto się do niej zwrócił. Chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym, w szczególny sposób wspierając początkujących nauczycieli. Aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym. Inspirowała innych do angażowania się w pracę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Przez 18 lat pełniła funkcję radnej gminy Kościelec.

Zmarła 6 maja 2009 roku. Została pochowana na cmentarzu w Kościelcu.
5 czerwca 2010 roku w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku odsłonięto tablicę epitafijną poświęconą Zofii Kuśmierek jako zasłużonej instruktorce harcerskiej.

Źródła

Biogram opracowano na podstawie materiałów zgromadzonych przez p. Jolantę Ostrowską oraz dokumentacji pochodzącej z archiwum Hufca ZHP Koło. Ponadto wykorzystano informacje uzyskane podczas wywiadów przeprowadzonych z córką Z. Kuśmierek – p. Jolanta Ostrowską, rodzeństwem – p. Sabiną Ćwiek i p. Kazimierzem Kucharskim, przyjaciółką p. Zofii – p. Janiną Burdzińską oraz p. Stanisławem Łopatą – byłym uczniem.Kalendarium:

 • 1939 ― Narodziny bohatera
 • 2009 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > Dąbrowice Częściowe
 • > Dąbrowice Stare
 • > Konin
 • > Koło
 • > Kościelec
 • > Skulsk
 • > Świdwin
 • > Uniwersytet im. Adama ...
 • > Związek Harcerstwa Pol...
 • > Związek Nauczycielstwa...