Andrzej Wronka

ur. 21 października 1897
zm. 29 sierpnia 1974
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych

Zdjęć: 16

Pochodzenie

Ksiądz biskup Andrzej Wronka przybył na świat 21 października 1897 roku w zaborze pruskim, w małej miejscowości Biskupice Zabaryczne, należącej do parafii Kotłów. Urodził się w skromnej, chłopskiej rodzinie Józefa i Marii z domu Potera. Dnia 24 października 1897 roku w kościele parafialnym w Kotłowie Andrzej Wronka przyjął sakrament chrztu św., udzielił mu go ksiądz Wesołowski.

Szkoła Podstawowa

W latach 1905 – 1909 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Biskupicach Zabarycznych.

Szkoła Średnia

Ówczesny proboszcz kotłowski namówił rodziców ,aby posłali wyróżniającego się zdolnościami ucznia do ostrowskiego gimnazjum.Po zdaniu egzaminów wstepnych w latach 1909 -1917 kształcił się w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.W lipcu 1917 roku Andrzej Wronka został zaciągnięty do wojska pruskiego. Po zwolnieniu z wojska kontynuował naukę w Gimnazjum w Kępnie. W dniu 14 czerwca 1918 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.

Towarzystwo Tomasz Zana

Od 1911 r. był aktywnym członkiem Towarzystwa Tomasza Zana.Członkowie całej organizacji podzieleni byli na poszczególne koła według zainteresowań naukowych.Przewodniczyli im tzw.,,kółkowi”. Funkcję kółkowego pełnił Andrzej Wronka. Celem spotkań było poznawanie polskiej literatury,gramatyki,czytanie i komentowanie dzieł polskich twórców,poznanie polskiej historii i geografii. Dążyli do rozbudzenia polskiego ducha.

Aktywność Powstańcza

W 1918 r. Andrzej Wronka brał udział w zjeżdzie przywódców młodzieżowego ruchu niepodległościowego z Wielkopolski. Wówczas był także sekretarzem Powiatowej Rady Ludowej w Ostrzeszowie.Następnie zaciągnął się do armii powstańczej, by walczyć o wolność ciemiężonego narodu polskiego. Jako żołnierz walczył w batalionie ostrzeszowskim, który wszedł do zasłużonego 12 pułku strzelców wielkopolskich. Za czyny bojowe Andrzej Wronka otrzymał awans na kaprala.

Studia Teologiczne

30 czerwca 1919 r. Andrzej Wronka wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Przez pierwsze trzy semestry uczęszczał na wykłady kursu filozoficznego, przez następne cztery semestry na wykłady kursu teologicznego. Po zakończeniu kursu złożył ustawowo egzamin z rezultatem pomyślnym. Pełnił urząd dziekana kleryków. 28 lutego 1920 roku Andrzej Wronka otrzymał z rąk Prymasa tonsurę. Przez jej przyjęcie wszedł oficjalnie do stanu duchownego. Dnia 7 maja 1922 r. otrzymał święcenia diakonatu, a w dniu 26 maja 1923 r. w katedrze gnieźnieńskiej przyjął święcenia kapłańskie.

Lata 1923-1939

1.07-3.09.1923 r.-Wikary w Parafii Św. Trójcy w Bydgoszczy

1927 r.-uzyskał stopień Doktora filozofii

od 1927 r.-Profesor Semimarium Duchownego w Poznaniu,potem w Gnieżnie

25.07-29.07.1938 r.-reprezentował Polski Ruch Liturgiczny na I Międzynarodowym Kongresie Liturgicznym w Antwerpii

01.11.1938 r.-mianowany Rektorem Papieskiego Kolegium w Rzymie

Lata Okupacji 1939 – 1945

11.1939 r.- 10.1941 r.- Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Maryi Panny w Gnieżnie

1941 r.-1945 r.- Zmuszony przez okupacyjny Arbeitsamt pracował jako urzędnik bankowy w Reichbanku

02.1945 r.-Zarządca Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Gnieżnie

Duszpasterz po wojnie

1945 r.-1946 r.-Pierwszy Administrator Apostolski Diecezji Chełmińskiej

1946 r.-1951 r.- Administrator Apostolski Diecezji Gdańskiej

1951 r.-Kapelan u Sióstr Zmartwychwstania w Poznaniu

1952 r.- Profesor w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców w Poznaniu

1957 r.- Otrzymuje Sakrę Biskupią na Jasnej Górze

1958 r.-Obejmuje stanowisko Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej

Biskup we Wrocławiu

19.01.1958 r.-Biskup -Sufragan obejmuje stanowisko Wikariusza Generalnego

1958 r.-1971 r.- Wykładowca w Wyższym Sminarium Duchownym na Akademickim Studium Teologicznym

1964 r.-1968 r.- Wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym

Ojciec II Soboru Watykańskiego

– uczestniczył w I i IV sesji (1962-1965)II Soboru Watykańskiego

– brał czynny udział w pracach Komisji Episkopatu Polski ds.Liturgii

– przemawiał na XIV Kongregacji Soboru w dyskusji nad IV rozdziałem o Liturgii

Działalność naukowa

– artykuły z zakresu Duszpasterstwa Liturgicznego

– postulaty dotyczące reformy kalendarza liturgicznego

– listy pasterskie kierowane do duchowieństwa i wiernych

– rok 1933-pozycja książkowa pt:,,Liturgia na ambonie.Zasady i wskazówki”.

PIONIER ODRODZENIA LITURGICZNEGO

29 sierpnia 1974 r.ksiądz Biskup Andrzej Wronka odszedł do wieczności

3 września odbyły się uroczystości pogrzebowe , którym przewodniczył ks.Kardynał Karol Wojtyła

kondukt żałobny na cmentarz św.Wawrzyńca we Wrocławiu, gdzie spoczęło ciało Biskupa, prowadził Metropolita Poznański Arcybiskup Antoni Baraniak

PAMIĘĆ O WYBITNYM LITURGIŚCIE I WIELKIM PATRIOCIE WCIĄŻ ŻYWA

Każdego roku w Archikatedrze Wrocławskiej celebrowane są msze św.za duszę Biskupa

Rada Miasta Gdańska uchwałą z dnia 16.02 1993 r. nr LIX/137/93 uchyliła uchwałę Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 20.12.1951 r.w sprawie nazwy ulicy Pawła Findera w Gdańsku – Chełmie i ulicy tej nadała nazwę BISKUPA ANDRZEJA WRONKI

W 1996 r.została napisana praca magisterska Jolanty Grzesiak pt.,,Ksiądz Biskup Andrzej Wronka wzór patriotycznego wychowania”

W 2002 r.napisała pracę magisterską Magdalena Maj pt.,,Ksiądz Biskup Profesor Doktor Andrzej Wronka jako pionier odnowy liturgicznej w Polsce”

We wnętrzu kościoła NMP w Kotłowie znajduje się memoratywna tablica ufundowana przez księży i wychowanków z Archidiecezji Wrocławskiej z okazj 110 rocznicy urodzin Biskupa

W zakrystii kościoła wisi portret Biskupa

Na cmentarzu przy kościele znajduje się mogiła rodziców Biskupa.

ŻRÓDŁA

-archiwum Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych

– archiwum Archidiecezji we Wrocławiu

– praca magistersa Grzesiak J.,,Ksiądz biskup Andrzej Wronka wzór patriotycznego wychowania” Opole 1996

– Wronka A.,,,Wspomnienia z działalności na terenach plebiscytowych.W:Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Poznań 1927

– albumy rodzinne

– wywiad z członkiem rodziny(P.Stanisław Wronka)

Kalendarium:

  • 1897 ― Narodziny bohatera
  • 1974 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...