Czesław Matyjak

ur. 17 czerwca 1939
zm.
Zespół Szkół w Stawiszynie - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola

wywiad
wywiad cz1
wywiad cz2
wywiad cz3
wywiad cz4
Zdjęć: 43
Filmów: 5

Pochodzenie

Czesław Matyjak urodził się 17 czerwca 1939 roku w Teodezjowie, gmina Iwanowice, powiat kaliski. Jego ojciec Józef, matka Antonina z domu Szulc mieszkali w Piegonisku Pustkowie koło Brzezin. Oboje zajmowali się rolnictwem. Rolnikiem był również dziadek ze strony matki Erwin Szulc, a jego żona Balbina wychowywała dzieci i zajmowała się gospodarstwem domowym. Pan Matyjak pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest najmłodszym z pięciorga dzieci.

Dzieciństwo

Jego dzieciństwo przypada na czasy wojenne i powojenne. Od najmłodszych lat lubił „bawić się w szkołę”. Podczas tej zabawy zawsze był nauczycielem. Już w szkole podstawowej systematycznie pomagał kolegom i koleżankom w lekcjach. Od początku marzył o zawodzie nauczyciela. Bardzo lubił uczęszczać do szkoły, szczególnie interesował się przedmiotami humanistycznymi, a w Liceum Pedagogicznym jego ulubionymi przedmiotami były: pedagogika i metodyka. Lubił czytać książki pedagogiczne i różne publikacje z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania. W Liceum Pedagogicznym pełnił funkcję kronikarza Koła Sportowego „Pedagog”.

Edukacja

W latach 1947–1954 Pan Matyjak uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobiesękach. W 1954 roku rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu, które ukończył w 1959 r. W 1967 roku ukończył trzyletnie Zaoczne Studium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, kierunek filologia polska. Następnie w 1970 roku ukończył I Studium Nauczycielskie im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu, kierunek wychowanie obywatelskie. W roku 1973 podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1978 roku otrzymując tytuł magistra historii.

Etapy działalności

Praca zawodowa

16.08.1959 – 31.08.1960 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brzezinach

01.09.1960 – 27.10.1962 – nauczycielel w Szkole Podstawowej w Stawiszynie

20.02.1962 – 30.06.1964 – służba wojskowa w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Jeleniej Górze

01.07.1964 – 31.08.1966 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Stawiszynie

01.09.1966 – 31.08.1970 – zastępca kierownika Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

01.09.1970 – 30.04.1972 – kierownik Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

01.05.1972 – 31.08.1973 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

01.09.1973 – 14.05.1980 – zastępca gminnego dyrektora szkół w Zbiorczej Szkole Gminnej w Stawiszynie

15.05.1980 – 30.08.1984 – dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Stawiszynie

01.09.1984 – 31.05.1993 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

Działalność zawodowa

Będąc nauczycielem zajmował się organizowaniem wycieczek, konkursów, brał aktywnie udział w pracach Komitetu Rodzicielskiego. Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prowadził kronikę Szkoły Podstawowej w Stawiszynie. Pełniąc funkcję kierownika szkoły rozpoczął budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku w 1972 roku. Dzięki staraniom pana Matyjaka szkoła została wyposażona w nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Jako dyrektor uczestniczył w organizacji dowożenia dzieci do szkoły oraz uruchomił stołówkę szkolną. Organizował liczne spotkania i konferencje dla dyrektorów i nauczycieli z powiatu kaliskiego. W roku szkolnym 1973/74 zorganizował w Szkole Podstawowej w Stawiszynie oddział specjalny dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Działalność społeczna i regionalna

Po 34 latach pracy zawodowej odszedł na emeryturę, został wówczas prezesem Towarzystwa Miłośników Stawiszyna. Poświęcił się całkowicie pracy regionalistycznej. Uczestniczył w różnych sympozjach, sesjach i spotkaniach organizowanych przez miłośników ,,Małych Ojczyzn”. W 1994 r. wziął udział w V Kongresie Kultury Regionalnej we Wrocławiu, a w 1998 r. w Radomiu jako delegat województwa kaliskiego. Opracował i wydał czasopisma regionalne: „Wiadomości Stawiszyńskie”, „Gazeta Stawiszyńska”. Do chwili obecnej wydaje publikacje upowszechniające wiedzę historyczną o Stawiszynie. Opracował kroniki dla: Towarzystwa Miłośników Stawiszyna, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, Koła Emerytów i Rencistów w Stawiszynie.

Odznaczenia, nagrody, medale

1969 – Odznaka Honorowa – za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego; 1969 – Brązowy Krzyż Zasług; 1978 – Złota Odznaka zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 1979 – odznaka za zasługi dla województwa kaliskiego; 1984 – odznaka stopnia srebrnego za zasługi dla Kolarstwa Polskiego; 1980 – Złoty Krzyż Zasług za 20 – letnią sumienna pracę pedagogiczną; 1981 – Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 1983 – Medal Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty; Medal Ministra Oświaty i Wychowania; 1984 – Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa; 1984 – Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 1987 – Medal im. Dr. Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży; 1989 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2008 – Medal „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn – Honorowy Stawiszynianin”; 2008 – List gratulacyjny Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyna za wystawę prac i broszur „Dzieje Stawiszyna” – uznanie za całokształt działalności na niwie upowszechniania wiedzy historycznej o Stawiszynie; 2010 – Srebrna Odznaka Honorowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”; 2010 – Złota Odznaka Honorowa za szczególne zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów w Stawiszynie; 2014 – Medal „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”.

Motto, dewiza życiowa

„Przez umiłowanie regionu do miłości Ojczyzny”.

Wydane i opublikowane prace o historii regionu

Wykazując ogromną troskę o zachowanie tradycji i przeszłości ,,Małej Ojczyzny” opracował i wydał dla miejscowego społeczeństwa wiele broszur o Stawiszynie, monografii miejsc i osób np.: Dzieje Stawiszyna w latach 1600 – 2014; Kalendarium Ważniejszych Wydarzeń w Stawiszynie w latach1291 – 1295; Kalendarium Ważniejszych Wydarzeń w Stawiszynie w latach 1945 – 2014; 1992 – Kalendarium Obchodów 700 – lecia miasta Stawiszyna; 1994 – Dzieje policji w Stawiszynie; 1994 – Ilustrowany kalendarz Stawiszyna; 1994 – Miejsca Pamięci Narodowej w Stawiszynie; 1996– Historia Szkoły Podstawowej w Stawiszynie; 1998 – Zabytki historyczne miasta Stawiszyna; 1998 – Zabytki historyczne gminy Stawiszyn; 1999 – Historia Komisariatu Policji w Stawiszynie; 2000 – Monografie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, wydane z okazji 100 – lecia; 2001 – Dzieje Biblioteki Publicznej w Stawiszynie; 2002 – Stawiszyn w legendzie; 2002 – Wiersze o Stawiszynie „Moje miasteczko”, „Ulica Wiśniowa”, „Willa przy ulicy Leśnej”, „Pieśń stawiszyńskich rencistów i emerytów”, „Ziemio stawiszyńska”; 2005 – Monografia parafialnego cmentarza rzymskokatolickiego w Stawiszynie; 2006 – Z dziejów Urzędu Pocztowego w Stawiszynie; 2006 – Ludzie zasłużeni dla miasta Stawiszyna w latach 1936 – 2006; 2009 – Żydzi w Stawiszynie; 2009 – Dzieje Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie; 2010 – 25 lat Civitas Christiana; 2013 – Naczelnicy i Burmistrzowie Gminy i Miasta 1973 – 2014.

Znaczenie postaci

Ogrom zasług w wielu dziedzinach, umiłowanie ziemi stawiszyńskiej, a także zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej budzą uznanie i szacunek. Dwukrotne wyróżnienia medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” to wyraz wdzięczności za jego wspaniałą działalność, przynoszącą chlubę temu miastu. Pracowity, pełen ciepła i serdeczności człowiek w pełni zasłużył na te zaszczytne wyróżnienia jako dowód uznania za swe zaangażowanie, szczególnie w dziedzinie oświaty oraz kultury. Działalność Czesława Matyjaka jest bezcennym darem dla obecnych i przyszłych pokoleń, stanowiąc przykład godny do naśladowania.

Źródła

Wywiad z panem Czesławem Matyjakiem; Archiwum rodzinne; Zbiory biblioteczne; Kroniki szkolne;

Kalendarium:

 • 1973 ― nauka na Uniwersyteci...
 • 1964 ― nauka w Studium Naucz...
 • 1947 ― nauka w Publicznej Sz...
 • 1954 ― nauka w Liceum Pedago...
 • 1939 ― Narodziny bohatera
 • 1959 ― podjęcie pierwszej pr...
 • 1969 ― odzaczony Brązowym Kr...
 • 1969 ― odzaczony Odznaką Hon...
 • 1970 ― rok ukończenia Studiu...
 • 1978 ― odzaczony Złotą Odzna...
 • 1983 ― odzaczony Medalem Min...
 • 1987 ― odzaczony Medalem im....
 • 1989 ― odznaczony Krzyżem Ka...
 • 1993 ― przejście na emerytur...
 • 2008 ― Zasłużony dla Gminy i...
 • 2008 ― list gratulacyjny Bur...
 • 2010 ― odznaczony Srebrną Od...
 • 2014 ― odznaczony Medalem &#...

Zobacz też: