Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIIIw
Zdjęć: 4
Dokumentów: 1

Gabriel Złotkowski (1500-1574)

Syn Szymona- miecznika kaliskiego. Wywodził się ze Złotkowów z powiatu konińskiego. Gabriel Złotowski to lokalny szlachcic, kasztelan nakielski, a w ostatnim roku życia także kasztelan krzywiński, z tytułem urzędnika ziemskiego, członek senatu.

Bohater był bogatym człowiekiem – właścicielem kilku wsi, które wraz z bratem odziedziczył po ojcu: Gizałki, Zarzecze, Złotkowy, Grochowy, Biała, Lubień.

Dobrze radził sobie w handlu ziemią nabywając nowe majątki w powiatach konińskim i kaliskim (część Prusinowa, Nową Wieś, część Liśca, Pawłowice, Suchą, Lubień). Część majątków brał w posiadanie na pewien czas – tak właśnie stało się z częścią Rychwała.

Wiadomo, że ożenił się z Dorotą z Korzboków Łąckich i doczekał się dwóch synów- Stanisława, kasztelana biechowskiego i Piotra oraz dwóch córek.

Więcej informacji – ze względu na odległe czasy – nie ma.

Nagrobek Gabriela Złotkowskiego znajduje się w kościele pw. Świętej Trójcy w Rychwale. Ufundowany został przez jego syna- Stanisława. Przedstawiony szlachcic leży na boku, w zbroi, z mieczem i rycerskim hełmem przy stopach. Na nagrobku znajdują się dwa herby- Topór (herb ojczysty) oraz Gozdawa (herb macierzysty).

Oto treść inskrypcji z pewnymi poprawkami. Edycji nie znalazłem, ale jest ona znana.
Już w XVII w. w swoich „Monumentach sarmackich” odnotował ją Szymon Starowolski, z niego jej

znajomość przejął Kasper Niesiecki (Herbarz polski, t. X, Lipsk 1845, s. 176):

MAGNIFICUS GABRIEL ZLOTKOWSKI DE ZŁOTKOWI CASTELANUS KRZIWINENSIS

VIR SINGULARIS PRESTANTIAE AC MAGNAE ANIMOSITATIS DE REPUBLICA

BENEMERITUS HIC IACET IN HOC TECTUS UNA CUM CHARISSIMA CONIUGAE

SUA DOROTEA kORCZBOKOWNA CUM QUA DUOS FILIOS DUASQUE FILIAS

GENUIT HOSOVAE ADULTOS ET IN SACRIS MATRIMONIIS LOCATOS AMBO

VIDERUNT. HABENS ANNOS AETATIS SUAE 74 OBIIT A 1574 REQUIESCIT ET IN

PIGNUS AMORIS SUI ERGA CHARISSIMOS PARENTES FILIUS STANISLAUS

ZLOTKOWSKI CASTELLANUS BIECHOVIENSIS HOC MONUMENTOM NON SINE

LACRIMIS POSUIT AD 1597

Luźne tłumaczenie :

Mąż szczególnej znakomitości i wielkiej odwagi, dobrze zasłużony dla Rzeczpospolitej tu

leży pod tą płytą razem z najdroższą małżonką swoją Dorotą Korczbokówną, z którą spłodził

dwóch synów i dwie córki, których oboje widzieli dorosłych i ulokowanych w świętych

związkach małżeńskich. Mając lat 74 lata zmarł w roku 1574 i tu spoczywa. A na dowód swej

miłości do najdroższych rodziców syn Stanisław wystawił ten pomnik nie bez łez w roku

Pańskim 1597.

Ciekawostki:

– Nominację na kasztelana nakielskiego otrzymał prawdopodobnie przez pomyłkę urzędników kancelarii koronnej- aby ten błąd został naprawiony, w 1547 roku otrzymał nominację na kasztelanię krzywińską.

– Łacińska inskrypcja na nagrobku informuje, że Gabriel Złotkowski to „znakomity mąż o doskonałej i wielkiej odwadze, wielce zasłużony dla Rzeczypospolitej”


Kalendarium:

  • 1500 ― Narodziny bohatera
  • 1547 ― nominacja na kasztela...
  • 1574 ― Śmierć bohatera
  • 1597 ― Pomnik nagrobny

Zobacz też: