Henryk Zygmunt Rummler

ur. 06 kwietnia 1944
zm. 12 sierpnia 2007
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy

Fragment wywiadu z żoną Henryka Rummlera
Wspomnienie o ojcu
Wywiad
Wywiad
Zdjęć: 21
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 4

Pochodzenie, korzenie rodu

Henryk Zygmunt Rummler urodził się™ 6 kwietnia 1944 roku w Dorotowie. Był‚ jedynakiem. Wychowywała go samotnie matka, Anna Rummler z domu Gapa, z pomocą… swoich rodziców. Jego ojciec, Zygmunt Bernard Rummler, był z zawodu mł‚ynarzem. Zanim urodził‚ mu się syn – został‚ wcielony do wojska niemieckiego i zginął‚ 11 wrześ›nia 1944 roku w Breskins, w Holandii. Mał‚y Henryk nigdy nie poznał‚ swojego ojca, również ojciec nigdy nie zobaczył‚ swojego synka. Jedyną… informacją… o dziecku był‚ list od żony, która napisał‚a:„Przywitaj się™ z twoim synkiem , to jest jego lewa rączka, odrysował‚am jak on spał‚, bo prawą rą…czkę™ paluszek trzyma w buzi . Cał‚uję™ Cię™ Andzia i Heniu”.

Dane dotyczą…ce rodziców Henryka Rummlera:

ojciec: Zygmunt Bernard Rummler, urodzony 5 lutego 1916 roku w Zakrzewie, z zawodu młynarz, zmarł w Breskins w Holandii 11 wrześ›nia 1944 roku;

matka: Anna Łucja Gapa, urodzona 22 kwietnia 1922 roku w Sypniewie, zmarł‚a 29 grudnia 1995 roku w Zł‚otowie, pochowana został‚a na cmentarzu w Radawnicy;

Dane dotyczą…ce rodziców matki Henryka Rummlera:

ojciec: Jan Gapa, pracownik kolejowy;

matka: Anna Gapa, z domu Tomas;

Dane dotyczące rodziców ojca Henryka Rummlera:

ojciec: Bernard Rummler;

matka: Weronika Rummler, z domu Klimek;

We wszystkich dokumentach znajduje się™ informacja, że rodzina Henryka Rummlera był‚a wyznania katolickiego.

Dzieciń„stwo

Dzieciństwo Henryka Rummlera był‚o dość trudne. Wychowywany był‚ przez mamę™ i dziadków. Ponieważ jego dziadek był kolejarzem – mieszkali w domu kolejowym, poł‚ożonym z dala od wioski i kolegów. Nie miał‚ zabawek. Dziadek strugał‚ mu z patyczków jakieś› wózeczki, czy koniki, a Henryk w lesie zbierał‚ szyszki. Jako mał‚y chł‚opiec bardzo też lubił‚ chodzić‡ na ryby. Jego obowią…zkiem był‚o sezonowe zbieranie jagód oraz grzybów. Nie miał‚ taty, utrzymywali się™ jedynie z pensji dziadka, wię™c musiał‚ pomagać‡ w utrzymaniu rodziny. Do szkoły, która znajdowała się™ w Sypniewie, miał‚ 5 km lasem. W tamtych czasach nie jeździł‚ autobus szkolny. Jesienią… i wczesną… wiosną… mama odprowadzał‚a go do gł‚ównej drogi. Z powrotem był‚o ł‚atwiej, ponieważ zabierał‚ się™ wozem z gospodarzami, którzy przyjeżdżali do znajdują…cej się™ w Sypniewie gorzelni. Henryk Rummler był‚ także ministrantem. Uczestniczył‚ m.in w powitaniu biskupa w swojej parafii. Jego ulubionym zwierzą…tkiem w dzieciń„stwie był‚ kotek .

Edukacja

Henryk Rummler ukończył 7 – letnią szkołę podstawową w Sypniewie. Jego mama chciała, żeby został stolarzem, ale tak się jednak nie stało. Rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Złotowie, gdzie w 1963 roku zdał maturę.

W szkole średniej rozwijał swoje liczne zainteresowania, zwłaszcza muzyczne. Grał w orkiestrze szkolnej na kontrabasie. Orkiestra ta występowała podczas imprez i uroczystości szkolnych, ważnych świąt państwowych, a także na „prywatkach”, czyli na zabawach młodzieżowych itp. Równocześnie uczęszczał do Państwowego Ogniska Muzycznego w Złotowie, gdzie doskonalił swoje umiejętności muzyczne i grę na kontrabasie. Świadectwo ukończenia Ogniska Muzycznego otrzymał w 1963 roku, po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Później ukończył jeszcze 2-letnie Studium Nauczycielskie, ze specjalnością nauczyciela muzyki. Po ukończeniu szkoły średniej został oddelegowany do pracy w Szkole Podstawowej w Radawnicy. Studia wyższe w Gorzowie Wielkopolskim realizował w trybie zaocznym, już pracując.

Dziedziny, w których aktywnie działał

Henryk Rummler był człowiekiem niezwykle aktywnym. Z ogromnym zaangażowaniem działał w wielu dziedzinach życia osobistego oraz na rzecz społeczeństwa. Pozostawił po sobie znaczny dorobek jako:

– nauczyciel,

– harcerz,

– strażak,

– działacz społeczny,

– kolekcjoner,

– miłośnik muzyki,

– mąż i ojciec;

Całe życie zawodowe Henryk Rummler związał ze Szkołą Podstawową w Radawnicy. Tu został oddelegowany po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w 1964 roku i tu pozostał do emerytury.Uczył głównie muzyki (śpiewu), ale również zdarzało mu się uczyć WF, geografii czy historii. Doskonale umiał porozumiewać się z młodzieżą. Założył orkiestrę szkolną (mandoliny, skrzypce, perkusja) i chór trzygłosowy. Sam grał na skrzypcach i na kontrabasie, ale dzieci potrafił nauczyć grać na każdym niemal instrumencie, np. na mandolinie, akordeonie i in. Występy jego podopiecznych uświetniały wiele uroczystości szkolnych i środowiskowych.Pracował także jako nauczyciel muzyki w Szkole Muzycznej I stopnia w Złotowie.Poza tym wspierał uczniów utalentowanych muzycznie. Był opiekunem zespołu muzycznego, który działał na terenie Radawnicy. Pomagał członkom zespołu w sprawach technicznych, organizował występy, przesłuchania.

Po 5 latach pracy w szkole został oddelegowany do Komendy Hufca ZHP w Złotowie, gdzie przez 6 lat pełnił funkcję komendanta. Prowadził też drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej w Radawnicy. Organizował dla uczniów biwaki, obozy, rajdy rowerowe, wycieczki. Uczestniczył wraz z nimi w ważnych uroczystościach rocznicowych, związanych z walkami na Wale Pomorskim, podczas których składali kwiaty i zapalali znicze m. in. przy pomnikach w Podgajach i Grudnej.

Bardzo oddany był również Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktywnie działał w jednostce OSP w Radawnicy, od 1985 roku pełnił w niej funkcję prezesa. Był także prezesem miejsko – gminnych jednostek OSP do roku 2003. Założył pierwszą młodzieżową drużynę pożarniczą.

Wiele czasu poświęcał na pracę społeczną:

– wspierał inicjatywę ufundowania tablicy upamiętniającej istnienie Szkoły Polskiej w Radawnicy,

– organizował turnieje dla mieszkańców wsi,

– organizował apele pamięci z okazji rocznic powstania OSP,

– organizował wyjazdy do Górki Klasztornej dla strażaków i ich rodzin,

– był opiekunem miejsc pamięci narodowej,

– był członkiem licznych organizacji: Obrony Cywilnej, ZHP, LOK, PTTK, LZS, ZMW i in.

– pisał artykuły do prasy lokalnej,

– wielokrotnie służył pomocą miejscowemu księdzu proboszczowi, Franciszkowi Pirogowi,

– pomagał młodym nauczycielom, rozpoczynającym pracę.

Angażował się właściwie we wszystkie sprawy, związane z życiem okolicznych mieszkańców.

Miał również duszę „zbieracza”. Kolekcjonował: znaczki, monety, chusty harcerskie, książki. Wszystkie zbiory miał tematycznie posegregowane i opisane.

4 lipca 1981 roku zawarł związek małżeński z Barbarą Piotrowicz – koleżanką z pracy. Łączyły ich wspólne zainteresowania i podobny sposób spędzania czasu wolnego. Razem zamieszkali w mieszkaniu, znajdującym się w budynku szkolnym. Od tej pory Henryk Rummler był nauczycielem przez 24 godziny na dobę. Wkrótce po ślubie na świat przyszedł jego jedyny syn – Łukasz. Henryk Rummler wraz z żoną opiekowali się również niepełnosprawnym chłopcem, Sebastianem.

Henryk Rummler żył bardzo intensywnie, nie miał czasu na wizyty u lekarzy. Niestety, choroba zaczęła rozwijać się podstępnie i zbyt szybko. Zmarł w wieku 63 lat. Na pogrzebie żegnały go tłumy ludzi. Spoczął na cmentarzu w Radawnicy, obok swojej mamy- Anny Rummler.

Znaczenie postaci

W pamię™ci swoich najbliższych oraz są…siadów i przyjaciół‚ Henryk Rummler zapisał‚ się jako osoba wrażliwa na sprawy drugiego czł‚owieka. W sposób bezinteresowny pomagał‚ innym w rozwią…zywaniu codziennych problemów. Cieszył‚ się™ uznaniem i szacunkiem mł‚odzieży. Pracując w Szkole Podstawowej w Radawnicy poświęcał swoim uczniom wiele czasu, prowadząc orkiestrę oraz chór. Jako szczepowy szczepu nr 7 organizował‚ dla mł‚odzieży biwaki oraz obozy harcerskie w kraju i zagranicą…. Jako harcerz dosł‚użył‚ się™ najwyższego stopnia – Harcmistrza. Przez okres 6 lat peł‚nił‚ funkcję™ Komendanta Hufca ZHP w Zł‚otowie. Założył pierwszą… młodzieżową… drużynę™ pożarniczą… przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Złotowie, wspólnie z por. poż. Zbigniewem Witeckim. Aktywnie wspierał‚ inicjatywę™ ufundowania tablicy, upamię™tniają…cej istnienie Szkoł‚y Polskiej w Radawnicy, która została odsł‚onięta w 2000 roku. Jako społ‚ecznik działał z dużym zaangażowaniem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawnicy oraz jako prezes miejsko – gminnych jednostek. Organizował turnieje dla mieszkańców wsi m.in. tenisa stołowego, szachowe czy warcabowe. Doceniał‚ matki i dla wszystkich mam przygotowywał‚ co roku uroczyste obchody Dnia„ Matki, angażują…c nauczycieli i mł‚odzież szkolną…. Mamy i żony strażaków otrzymywały w tym dniu wyróżnienia i krzyże zasł‚ugi. Pamię™tał‚ o zmarł‚ych strażakach, organizował‚ apele pamię™ci z okazji rocznic powstania OSP. Był‚ inicjatorem fundacji sztandaru z okazji 40-lecia OSP w Radawnicy. Dzię™ki niemu niemal wszystkie jednostki OSP został‚y wyposażone w sztandary. Dla strażaków i ich rodzin organizował‚ wyjazdy do Górki Klasztornej na dni skupienia strażaków. Henryk Rummler był‚ przewodnikiem PTTK, opiekunem miejsc pamię™ci narodowej, członkiem Obrony Cywilnej, ZNP, LZS, dział‚ał‚ czynnie w LOK-u. Za pracę™ społeczną… odznaczony: Brą…zowym Medalem za zasługi dla Obronnoś›ci Kraju, Krzyżem za zasł‚ugi dla ZHP, Brą…zowym Medalem im. Artura Beckera i innymi odznaczeniami za zasł‚ugi dla ZHP, LOK, PTTK, LZS, ZMW, OSP i in. Za pracę™ w OSP odznaczony został‚ Brą…zowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Funkcję™ prezesa peł‚nił‚ do 2003 roku i we wspomnieniach druhów strażaków był‚ to najś›wietniejszy okres dział‚alności tej organizacji.

Kalendarium:

 • 1944 ― Narodziny bohatera
 • 1944 ― Śmierć ojca Henryka R...
 • 1963 ― Ukończenie Państwoweg...
 • 1964 ― Rozpoczęcie pracy w S...
 • 1964 ― Ukończenie Liceum Ped...
 • 1981 ― Ślub bohatera
 • 2007 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • > Miejsce pracy i z...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > Miejsce ukończeni...
 • > Miejsce ukończeni...
 • >