Iwona Teresa Milas

ur. 03 października 1968
zm.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku

Zdjęć: 22

Pochodzenie

Iwona Teresa Milas urodziła się 3 października 1968 roku w Strzelnie dawne województwo bydgoskie, obecnie kujawsko–pomorskie. Pochodzi ze Skulskiej Wsi, w której mieszkała wraz ze swoją rodziną. Mama – Anna Jaśkowiak, z domu Pilichowska, ur. 25.05.1947 roku w Skulskiej Wsi, ojciec – Edward Jaśkowiak ur. 1.10.1946 w Poznaniu. Dziadkowie: Stefania (członkini Towarzystwa Młode Polki, członkini chóru kościelnego przy parafii św. Jakuba w Głuszynie) i Józef (w 1937 roku ukończył Szkołę dla Podleśniczych w Wolsztynie, gdzie był członkiem Związku Strzeleckiego. W czasie II wojny światowej jeniec wojenny, skierowany na roboty do Niemiec (Lagry Stalag III). Po powrocie do Polski zajął się zalesianiem obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W 1947 roku ukończył szkołę dla leśniczych. Był założycielem Koła Łowieckiego „Dzik”, funkcjonującego po dzień dzisiejszy, w którym działa jego zięć Stanisław Olszak. Józef Jaśkowiak został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Bohaterka pamięta i wspomina swojego pradziadka od strony babci Stefanii Ignacego Morysona – uczestnika walk narodowo-wyzwoleńczych na terenie Wielkopolski. Za czynny udział w walkach powstańczych odznaczony został: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Rodzice Iwony Milas przebywają na emeryturze, a w przeszłości zajmowali się gospodarstwem rolnym, które w tej chwili prowadzi brat p. Milas – Jarosław Jaśkowiak, urodzony w Koninie 3.02.1973 roku.
Dom rodzinny jest miejscem, do którego bardzo często wraca, w każdą niedzielę rodzina spotyka się na wspólnych obiadach. Ta tradycja zapoczątkowana została przez babcię Walentynę i dziadka Stanisława Pilichowskiego. Tradycja niedzielnych, rodzinnych spotkań pielęgnowana jest po dzień dzisiejszy.

Wykształcenie

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1983 roku. Dalszą naukę kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie, które ukończyła w 1987 roku. Od najmłodszych lat chciała zostać nauczycielem, to było jej wielkie marzenie i w tym kierunku podążyło jej dalsze kształcenie. W 1989 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Morzysławiu, potem w 1998 roku studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, co pozwoliło w pełni spełniać marzenia o pracy z dziećmi. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie i organizacja oświatą” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Z uwagi na to, że praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia i dokształcania ukończyła również studia podyplomowe „Technika i wychowanie komunikacyjne” na Politechnice Poznańskiej w 2012 roku i w 2014 roku studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Rodzina

W 1990 roku wyszła za mąż za Marka Milasa, który pochodzi z Przyłubia. Wraz z rodziną mieszka w Lisewie. Jest matką trojga dzieci: dwóch synów i córki. Najstarszy syn, Mikołaj, urodził się w Koninie 18 listopada 1992 roku, od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawnym cierpi na chorobę Bornevilla. Jakub urodził się w Radziejowie 26 listopada 1994 roku. Ukończył Technikum Informatyczne w Koninie. Córka Aleksandra urodziła się 21 maja 1999 roku w Radziejowie. Jest uczennicą III klasy Gimnazjum w Skulsku. Największą pasją rodziny są wyjazdy, wycieczki, krótkie rowerowe i kilkudniowe wyjazdy w góry czy nad morze.

Praca

Swoją pierwsza pracę rozpoczęła w 1987 roku w Szkole Podstawowej w Gawronach, jako nauczyciel oddziału przedszkolnego. Potem w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku, gdzie objęła stanowisko kierownika świetlicy, później uczyła w klasach I-III. Od 2002 roku pełni stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skulsku. Pracuje również jako nauczyciel techniki w klasach IV–VI. W 2004 roku wstąpiła w szeregi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej. Praca dyrektora daje jej wiele satysfakcji i spełnienia. Dba o wyposażenie szkoły, zwłaszcza w nowoczesne pomoce np. tablice interaktywne. Uczniowie mają do wyboru bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Utworzona została klasa integracyjna. Organizuje Przegląd Dorobku Artystycznego, który stał się tradycją szkoły. Ważnym wydarzeniem było wręczenie i poświęcenie sztandaru szkoły w dniu 14 października 2010 roku. Ścisła współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi promuje szkołę na zewnątrz. Od kilku lat pozyskuje dodatkowe dofinansowanie dla szkoły z projektów unijnych. (np. PO KL – „Niestraszna nam szkoła” i „Mamo, idę do przedszkola”).

Działalność

“Czuj, czuj, czuwaj!”

Od wielu lat jest związana z harcerstwem, prowadziła „gromadę zuchową”. Ukończyła kurs podharcmistrza w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy. Od 2004 roku współpracuje ze Wspólnotą Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego im. ks. hm Antoniego Bogdańskiego. W 2014 roku została komendantem Ogólnopolskiego Ruchu Programowo Metodycznego ZHP – Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. Hm. Bogdańskiego, który skupia 32 kręgi Seniorów ZHP z terenu całej Polski. Jako komendantka opiekuje się również Mauzoleum Pamięci Harcerstwa, pierwszego w Polsce, jedynego w Europie symbolu i pomostu łączącego historię z przeszłością. Należy pamiętać, że to właśnie harcerze stoją na straży rozróżniania prawdy od fałszu, dobra rzeczywistego od złudnych pozorów.

“Skulsk – Nasze Wspólne Dobro”

Jest założycielką, a zarazem prezesem Stowarzyszenia „Skulsk – Nasze Wspólne Dobro”, które powstało w 2011. Działalność stowarzyszenia polega na wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijaniu aktywności społecznej, pomaganiu rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Daje możliwość wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spore sukcesy odniosła w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. W ramach działalności stowarzyszenia co roku organizuje Targi Organizacji Pozarządowych, w których biorą udział mieszkańcy gminy, różne organizacje i stowarzyszenia, w tym Koła Gospodyń Wiejskich prezentujące swoje produkty. Bardzo ważną dziedziną, jaką propaguje, są działania prozdrowotne. Dzięki zorganizowanym podczas Targów Organizacji Pozarządowych darmowym badaniom profilaktycznym udało się wykryć wiele chorób we wczesnym stadium rozwoju (czerniak, zatory żylne, guzy jamy brzusznej), dając szanse na uratowanie życia.
– 29.07.2012 r. przeprowadzono badania przesiewowe znamion na skórze pod kątem czerniaka. Przebadano łącznie 73 osoby, w tym 23 mężczyzn i jedno dziecko. Zdiagnozowano 11 podejrzanych zmian barwnikowych, w 7 przypadkach zalecono usunąć zmiany chirurgicznie, w 4 – obserwację.
– 27.07.2013 r. przeprowadzono ponownie badania przesiewowe znamion na skórze pod kątem czerniaka, przebadano 56 osób, w tym dzieci (od kilku do kilkunastu lat). Wykonano badania profilaktyczne – poziomu cukru u 98 osób oraz zorganizowano zbiórkę krwi. Przyjazd KRWIOBUSa z Kalisza pozwolił na zebranie ok 14 litrów krwi.
– 31.05.2014 r. przeprowadzono badania dermatologiczne, alergologiczne, okulistyczne oraz badania USG jamy brzusznej. Dermatologa i alergologa odwiedziły 22 osoby, okulistę 31 osób, 35 osobom wykonano USG jamy brzusznej, co pozwoliło aż w 8 przypadkach na wykrycie guzów, które powinny być usunięte (wczesne wykrycie i usunięcie guzów jest podstawą w skutecznym ich leczeniu).
– 14.06.2014 r. przeprowadzono pomiar przepływu krwi w naczyniach metodą Dopplera, przebadano 36 mieszkańców gminy.
Ma na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów (także unijnych) na rzecz społeczności lokalnych:
– Projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie pt. „Z kulturą na TY” (2011).
– Projekt finansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego pt. „Aktywna kobieta od wnuczki do babci”, który polegał na działaniach służących podtrzymywaniu więzi międzypokoleniowych wśród kobiet (2012).
– Projekt w ramach działania systemowego 9.1.2. pt. „Lubię szkołę” finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, obejmował prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami w klasach I-III (2012).
– Projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie pt. „Mamo, tato, bądźmy zdrowi!” polegał na propagowaniu zdrowego stylu życia w społeczeństwie (2013).
– Projekt dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego pt. „Edukacja po 60-tce” dawał możliwość udziału mieszkańców gminy w zajęciach komputerowych i języka angielskiego (2013).
– Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski na „Remont Mauzoleum Harcerstwa” w Skulsku. W 2013 roku uzyskała zgodę od bp. Wiesława Meringa na opiekę nad mauzoleum, które jest jedynym takim w Polsce i w Europie.

Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi, a Jeziorami” oraz członkiem zarządu oddziału TPD w Skulsku.

Od 1999 roku prowadzi systematyczną działalność mającą na celu integrację uczniów niepełnosprawnych. Efektem tego było utworzenie “Klasy specjalnej” dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Skulsk. Była wiceprezesem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Nadgople” niosącego pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Nagrody

Za swoją prace dydaktyczno–wychowawczą otrzymała Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej (w 1996 i 2001 roku).

Działania podejmowane na stanowisku dyrektora zaowocowały Nagrodą Wójta Gminy Skulsk (od 2002 do 2014 roku).

Nagroda dla „Puszczańskiej Gromady” za zajęcie I miejsca w Festiwalu Zuchowych Teatrzyków Lalkowych w 1989 roku.

Otrzymała odznaczenie ZHP za zasługi dla Hufca ZHP Konin.

W 2004 roku otrzymała dyplom Honorowego Członka Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm Antoniego Bogdańskiego, za szczególne zasługi na rzecz i dla dobra wspólnoty.

“Praca na rzecz innych daje siłę.”

“Mam kilkuosobową rodzinę, jestem żoną i matką, opiekuję się niepełnosprawnym dzieckiem. Znam realia codziennego życia, ludzi i ich potrzeby. Sama się z nimi borykam. To czyni mnie silną i uwrażliwia na los innych.” – tak mówi o sobie bohaterka. Jest zwykłym człowiekiem, który z własnego doświadczenia zna problemy ludzi i podejmuje działania niosące im pomoc.

Źródła:

1. Materiały uzyskane podczas wywiadu z p. Iwoną Milas,
2. Strona internetowa: gmina-skulsk.pl,
3. Czasopismo Stowarzyszenia Skulsk – Nasze Wspólne Dobro, nr 1 i 2

Kalendarium:

  • 1968 ― Narodziny bohatera
  • 1983 ― Ukończenie szkoły pod...
  • 1987 ― Ukończenie szkoły śre...
  • 1989 ― Ukończenie studium na...
  • 1998 ― Ukończenie studiów ma...
  • 2002 ― Ukończenie studium po...
  • 2012 ― Studia podyplomowe
  • 2014 ― Studia podyplomowe

Źródła:

  • Wręczenie i poświęceni...
  • Wręczenie i poświęceni...

Zobacz też: