Jan Grzegorzewicz

ur. 13 października 1926
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Zdjęć: 24
Filmów: 5
Nagrań: 5
Dokumentów: 5

Motto

„Ziemia Kłodawska stała się moją drugą Małą Ojczyzną, którą pokochałem i starałem się dla zamieszkujących tu ludzi ofiarnie i wydajnie pracować.” (Przegląd Wielkopolski 3 (85)/2009-09-15)

Informacje o pochodzeniu

Data urodzenia: 13.10.1926

Imiona rodziców: Wawrzyniec, Cecylia

Rodzeństwo: Mieczysław, Stanisław

Żona – imię, data ślubu, zawód: Janina, ślub 29.12.1962, główna księgowa, skarbnik miasta i gminy Kłodawa

Dzieci: Jacek (09.06.1963) – magister budownictwa, Ewa (03.05.1973) – magister filologii polskiej; pracuje w szkole jako nauczycielka

Dzieciństwo

Urodził się w chłopskiej rodzinie w Czeszewie (pow. wągrowiecki). Dorastał w atmosferze tradycji narodowo-wyzwoleńczych, pracy organicznej, pracowitości i solidności. Kultywowane tradycje oraz atmosfera rodzinnego domu miały wpływ na postawę dorastającego Jana Grzegorzewicza. Już w liceum zaczął interesować się przeszłością regionu, w którym mieszkał.

Przebieg wczesnej młodości

Podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1945) pracował m.in. jako pasterz bydła i robotnik rolny u niemieckich gospodarzy (1940-1944), był robotnikiem przymusowym przy pracach przyfrontowych na terenie miejscowości Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek (1944-1945). W latach 1945 – 1946 pracował w gospodarstwie rolnym należącym do rodziców.

Edukacja

W 1948 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wielkopolskim, po którym w 1950 roku zaczął studia na Uniwersytecie Poznańskim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (sekcja historia), które ukończył w 1955 roku egzaminem magisterskim.

Etapy, miejsca i rodzaje działalności

Praca w szkolnictwie

Pracę w szkolnictwie rozpoczął we wrześniu 1950 roku w Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu; następnie pracował w Techniku Gastronomicznym w Poznaniu (1951-1955), Liceum Ogólnokształcącym w Kłodawie (1955-1967) – nauczyciel i zastępca dyrektora szkoły, Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie (1967-1970) – kierownik, Zbiorczej Szkole Gminnej w Kłodawie (1970-1974) – gminny dyrektor szkół, Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie (1974-1991) – dyrektor. 31.09.1991 roku przeszedł na emeryturę.

Służba wojskowa

W latach 1950 – 1953 pełnił służbę wojskową w Studium Wojskowym przy Uniwersytecie Poznańskim. W 1953 roku zdał egzamin na oficera i uzyskał stopień podporucznika. Stopień porucznika uzyskał w roku 1960, natomiast kapitana w 1977 roku.

Funkcje radnego

W latach 1961-1990 sprawował, nieprzerwanie przez 6 kadencji, funkcję radnego w Miejskiej Radzie Narodowej. Od 1998 do 2006 roku był radnym w Radzie Miejskiej w Kłodawie. Ponadto w latach 1948-1949 był radnym w Powiatowej Radzie Narodowej w Obornikach Wielkopolskich; 1998-2006 był członkiem Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodawie; 1990-1996 członek Kłodawskiego Towarzystwa Kulturalnego. Należał również do Związku Harcerstwa Polskiego w Kłodawie (1965-1991) i Związku Nauczycielstwa Polskiego (Poznań, Kłodawa; 1950-1991).

Spuścizna, wpływ na otoczenie

Do dorobku regionalnego Jana Grzegorzewicza można zaliczyć m.in.: ponad 70 artykułów i broszur o tematyce regionalnej (Kłodawa i okolice), Kronikę miasta i gminy Kłodawa (8 tomów, pisanych w latach 2000-2010), zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie.

Główne ordery i odznaczenia

Otrzymał takie ordery i odznaczenia jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), Krzyż Zasługi dla ZHP (1986), Zasłużony Nauczyciel PRL (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1975), Srebrny Krzyż Zasługi (1969), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1974), odznaka honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1964) oraz „Za zasługi w rozwoju województwa konińskiego” (1977), odznaka honorowa „Za zasługi dla oświaty” (1998), medal „zasłużony dla miasta i gminy Kłodawa” (2002), Medal 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego (2005).

Znaczenie postaci

Jan Grzegorzewicz to zasłużony pedagog, społecznik, historyk regionalista, kronikarz, dokumentalista. Jest znany wszystkim mieszkańcom Kłodawy i okolic. Niestrudzenie badał i bada historie miasta i regionu. Jest uznawany za kontynuatora znanego regionalisty Michała Rawity Witanowskiego (1859-1943), który w 1904 roku wydał pierwszą w historii monografię Kłodawy („Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym”).

Jan Grzegorzewicz przepracował 41 lat w oświacie – 16 lat w kłodawskim Liceum Ogólnokształcącym (był zastępcą dyrektora i dyrektorem), kolejne 21 lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie. Sprawował również funkcję gminnego dyrektora szkół. Już na emeryturze przez 4 lata uczył historii w Zespole Szkół Zawodowych.

Swoimi zainteresowaniami i pasjami dotyczącymi historii zarażał uczniów. Do programu nauczania wprowadził wiadomości o regionie, nawet podczas egzaminów maturalnych niektóre pytania odnosiły się do wiedzy o historii regionu. Organizował pracownie historyczne w szkołach, bogato wyposażone w cenne eksponaty, z których wiele dostarczali podopieczni. Ponadto aktywnie poszukiwał materiałów, odwiedzał archiwa, kolekcjonował literaturę i wycinki prasowe, sporządzał notatki. Z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego zrealizował autorską wystawę „Historia dawnej i współczesnej Kłodawy”.

Podczas swojej długoletniej działalności samorządowej przyczynił się do podjęcia uchwał miejsko-gminnego samorządu terytorialnego, które zobowiązywały placówki oświatowe do prowadzenia kronik.

Zredagował i wydał ponad 70 artykułów dotyczących zagadnień związanych z historią regionu. Odbył setki rozmów z osobami starszymi i kombatantami, opracował życiorysy osób wyjątkowo zasłużonych (nie tylko dla lokalnej społeczności). Należały do nich sylwetki takich osób, wielkich kłodawian, jak na przykład Pawła Włodkowica z Brudzewa, Sedziwoja z Czechli, Chryzostoma Dorpowskiego oraz bardziej współczesnych – Władysława Kapicy, Józefa Grzymskiego, Michała Białego czy Ludwika Michalskiego. Sporządził również poczet wszystkich burmistrzów miasta oraz zarys dziejów Kłodawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednakże najważniejszym dziełem życia Jana Grzegorzewicza jest kilkutomowa, pisana w latach 2000-2010, Kronika miasta i gminy Kłodawa. Materiały do tej pracy zbierane były przez prawie pół wieku – od początku przebywania w Kłodawie. Tomy poświęcone są między innymi historią miasta i gminy Kłodawa, zabytkom historycznym i miejscom pamięci narodowej, dziejom placówek oświatowych, dziejom odrodzonego samorządu kłodawskiego w latach 1990-2002. Dzięki temu dziełu młode pokolenie może poznawać swoje korzenie, miejsce urodzenia i uczyć się patriotyzmu.

Należy również nadmienić, iż w ciągu 37 lat swojej pracy w organach samorządowych gminy, Jan Grzegorzewicz zgłosił kilkaset wniosków i interpelacji, których realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców miasta i gminy Kłodawa.

Kalendarium:

 • 1950 ― Służba wojskowa w Stu...
 • 1948 ― Rozpoczęcie nauki w P...
 • 1950 ― Rozpoczęcie studiów n...
 • 1953 ― Uzyskanie stopnia pod...
 • 1955 ― Ukończenie studiów na...
 • 1960 ― Uzyskanie stopnia por...
 • 1963 ― Narodziny syna Jacka
 • 1964 ― Otrzymanie odznaki ho...
 • 1973 ― Narodziny córki Ewy
 • 1975 ― Otrzymanie Złotego Kr...
 • 1977 ― Otrzymanie odznaki ho...
 • 1977 ― Uzyskanie stopnia kap...
 • 1991 ― Przejście na emerytur...
 • 1998 ― Otrzymanie odznaki ho...
 • 2002 ― Otrzymanie Medalu za ...

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >