Jan Rewers

ur. 26 maja 1917
zm. 13 stycznia 2001
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

Zdjęć: 24
Filmów: 4
Nagrań: 4
Dokumentów: 4

PochodzenieJan Rewers urodził się 26 maja 1917r. w Sobocie.

DzieciństwoJako dziecko pomagał rodzicom w domu.

Edukacja

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Łagiewnikach, w powiacie poznańskim. Po jej ukończeniu, w 1931 roku zdał egzamin wstępny do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rogoźnie Wielkopolskim. Tam, w 1936 roku złożył egzamin dojrzałości, zyskując dyplom nauczyciela szkoły podstawowej.

Etapy działalności

1.Rodzina

2.Służba wojskowa

3.Okupacja Hitlerowska

4.Praca zawodowa

5.Działalność społeczno-polityczna

6.Harcerstwo

Etap pierwszy

Rodzina

Jan Rewers był człowiekiem rodzinnym. Miał żonę Marię, która zmarła w 2010 i czwórkę dzieci: Janusza, Ryszarda, Aleksandrę i Marię.

Etap drugi

Służba wojskowa

W 1939 roku, w czasie mobilizacji powszechnej zgłosił się do 58. pułku piechoty w Poznaniu i został skierowany do Ośrodka Zapasowego 14 Dywizji Piechoty w okolicy Kutna. Z tą jednostką przeszedł kampanię wrześniową jako dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych, na szlaku: Kutno – Łowicz – Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Chełm Lubeski -Zamość – Hrubieszów, gdzie pod koniec września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej.

Etap trzeci

Okupacja hitlerowska

Z obozu w Rzeszowie został wywieziony w głąb Niemiec, do Stalagu IX A w Ziegenhain w Hesji, skąd Niemcy skierowali go do pracy w kamieniełomach i na roli. Przebywając na terenie Niemiec organizował szkoły dla polskich dzieci, których ojcowie zostali wywiezieni do przymusowych robót. Było to w obozach Neukirchen i w Korbach. Z niewoli niemieckiej został wyzwolony 30 marca 1945 roku przez wojska amerykańskie.

Etap czwarty

Praca zawodowa

Gdy wrócił do Polski został zatrudniony w Szkole Podstawowej w Golęczewie (1 grudnia 1947r.). Dnia 1 sierpnia 1948 r. przeniósł się do Suchego Lasu i podjął pracę w tamtejszej „starej” szkole. Włożył duży wkład pracy w budowę nowej szkoły oraz zagospodorowania jej otoczenia. Uczył języka polskiego, biologii i zajęć praktycznych. Trzy razy był kierownikiem szkoły, a w latach 1974-1977 zastępcą dyrektora.

Etap piąty

Działalność społeczno – polityczna

Oprócz pracy zawodowej prowadził aktywną działalność społeczną i polityczną. W sierpniu 1948 roku wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1977 roku był prezesem Gminnego Komitetu ZSL w Suchym Lesie. Społecznie pracował także we Froncie Jedności Narodu. Dzięki jego staraniom i organizacji czynów społecznych, mieszkańcy Suchego Lasu uzyskali: drzewa wokół szkoły i drogi do niej prowadzącej, Wiejski Ośrodek Zdrowia, drogi, chodniki, kort tenisowy i dom nauczyciela. Jan Rewers był również inicjatorem powstania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pomordowanych Strażaków w Suchym Lesie, oraz współinicjatorem Społecznego Komitetu Budowy pomnika Ofiar Faszyzmu w Łagiewnikach. Przez wiele lat był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchym Lesie i członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Dzięki jego staraniom, od 1987 roku dwie ulice w Morasku noszą imię Franciszka Jaśkowiaka i Baltazara Lewandowskiego. Jan Rewers był wielokrotnie honorowany różnymi odznaczeniami: 1959 r. – Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1966 r. – Odznaka Honorowa za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego, 1967 r. – Odznaka 1000 – lecia Państwa Polskiego, 1968 r. – Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1969 r. – Srebrny Krzyż Zasługi, 1970 r. – Krzyż za zasługi dla ZHP, 1973 r. – Złoty Krzyż Zasługi, 1978 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1981 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1984 r. – Odznaka zasłużony Działacz Kultury.

Etap szósty

Harcerstwo

Bardzo ważną organizacją, z którą Jan Rewers był związany od 1945 roku, był Związek Harcerstwa Polskiego, któremu poświęcił 50 lat życia. Pełnił wnim różne funkcje: przewodnika drużyny harcerskiej, szczepowego, Komendanta Ośrodka ZHP i Komendanta Hufca ZHP – Suchy Las. Przyczynił się do powstania 37 Drużyny im. Powstańców Wielkopolskich, Drużyny Harcerek im. Małgorzaty Silmanowicz, Hufca ZHP Gminy Suchy Las im. Bohaterów Armii Poznań.

Znaczenie postaci

Jan Rewers zmarł 13 stycznia 2001 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Morasku. Był pasjonatem i popularyzatorem harcerstwa. Zaszczepił jego ideały w paru pokoleniach mieszkańców gminy. Jego działalność społeczna i polityczna była podporządkowana dążeniu do poprawy warunków życia ludności. W pamięci mieszkańców okolicznych terenów pozostał przede wszystkim jako społecznik, wychowawca i dobry, choć wymagający nauczyciel. Dowodem uznania jego zasług dla Suchego Lasu (i jego brata Stefana Rewersa), było nadanie ulicy przy której mieszkał imienia: Jana i Stefana Rewersów.

Źródła informacji

Archiwum Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Chruszczewski Ryszard, Zarys Historii gminy Suchy Las i jej mieszkańców, Suchy Las 2010.

Dokumentacja Gminnego Hufca ZHP Suchy Las.

Kronika Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie.

Kronika 30. Drużyny Harcerek im. Małgorzaty Silmanowicz w Suchym Lesie. Rekopis.

Kronika 34. Drużyny Harcerzy im. PowstańcówWielkopolskich w Suchym Lesie. Rękopis.

Kronika 23 Drużyny Harcerzy im. Generała Fózefa Bema w Suchym Lesie. Rękopis.

Kronika Znani ludzie naszej okolicy. Rękopis.

Kronika Suchego Lasu i okolicy. Rekopis.

Piotrowska Małgorzata, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie 1955 – 2005, Suchy Las 2005.

Pilarczyk Zenon, Wspomnienie o śp. Janie Rewersie, w: Miesięcznik Sucholeski nr 52, luty – marzec 2001.

Wywiad z Małgorzatą Piotrowską i Ryszardem Wojtalakiem – uczniami Jana Rewersa.

Wykaz prac autorstwa i współautorstwa Jana Rewersa

„Rok 1945 w naszej okolicy” – referat wygłoszony w 1970 roku, w Suchym Lesie z okazji 25 lecia jego wyzwolenia z pod okupacji hitlerowskiej.

Wspomnienia z okresu wojny i okupacji. Rekopis.

„Wojciech Bogusławski, ojciec teatru polskiego” – broszura wydana w 1983 roku.

Pilarczyk Zenon, Rewers Jan, Monografia Gminy Suchy Las, Suchy Las 1991.

Pilarczyk Zenon, Rewers Jan, Okolice schroniska młodzieżowego w Suchym Lesie. Maszynopis.

Pilarczyk Zenon, Rewers Jan, Pomnikw hołdzie pomordowanym w latach 1939 – 1945 członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, Suchy Las 1980.

Pilarczyk Zenon, Rewers Jan, Wysiedlenie rolników z terenu gminy Suchy Las w latach 1939 – 1945, Suchy Las 1989.

Kalendarium:

  • 1917 ― Narodziny bohatera
  • 2001 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >