Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Niepełnosprawność nie może się kojarzyć z pojęciem "gorszy". Są sfery aktywno...”

Jerzy Kopras

ur. 1954
zm.
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie

Rozmowa z p. Jerzym Koprasem
Zdjęć: 33
Filmów: 1

Jerzy Kopras – znany w środowisku lokalnym i w kraju propagator dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

POCHODZENIE

Pan Jerzy Kopras urodził się 25 lipca 1954 roku w Iwanowicach (powiat kaliski). Z tej miejscowości pochodzą tacy słynni Polacy jak prymas Polski Jan Gruszczyński oraz obrońca Częstochowy przed Szwedami o. Augustyn Kordecki. Rodzice pana Jerzego to Helena i Franciszek Kopras. Ma on dwie starsze siostry.
Od dzieciństwa cechowała go artystyczna dusza. Brał udział w licznych akademiach i uroczystościach oraz konkursach recytatorskich.

EDUKACJA

Pan Jerzy ukończył szkołę podstawową w Iwanowicach. Kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu. Cały czas tkwiły w nim artystyczne pasje. Nadal uczestniczył w konkursach recytatorskich zdobywając „BRĄZOWĄ ODZNAKĘ RECYTATORA”. W tym też czasie należał do amatorskiego zespołu artystycznego „CO WY NA TO?” działającego w Iwanowicach. W 1973 roku rozpoczął edukację na wydziale wychowanie plastyczne w Studium Nauczycielskim im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, kierunek: zajęcia praktyczno-techniczne z wychowaniem plastycznym. W tym czasie przeżył artystyczną przygodę poprzez statystowanie w sztuce „SZÓSTA! SZÓSTA!” w kaliskim Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego.Następnie ukończył studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pan Kopras jest nauczycielem dyplomowanym.

PRACA

Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Kaliszu przypadek sprawił, że pan Jerzy Kopras rozpoczął pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie. Kolega z Lipna, który razem z panem Jerzym kształcił się w kolegium, polecił mu Rydzynę jako bardzo atrakcyjną miejscowość.
Jerzy Kopras pracował w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przez 28 lat z krótką przerwą na pracę wizytatora do spraw szkolnictwa specjalnego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie.

OSIĄGNIĘCIA PODOPIECZNYCH JERZEGO KOPRASA

Jako młody nauczyciel pełen zapału wykazywał się pracą w Związku Harcerstwa Polskiego pełniąc tam rozmaite funkcje i prowadząc „HARCERSKI MŁODZIEŻOWY KABARET”. Przygotowywał również programy artystyczne na Przeglądy Artystyczne Szkolnictwa Specjalnego.
Największym osiągnięciem p. Koprasa jest jednak propagowanie twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych. W swojej pracy stosował szeroko rozumianą terapię przez sztukę. Jego podopieczni zdobywali liczne nagrody w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym organizowanych m.in. przez ambasady Kolumbii i Królestwa Danii w Polsce. Zdobyciem medalu zakończył się udział w Międzynarodowej Wystawie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „BARWY PRZYJAŹNI” na Litwie.
Uczniowie Jerzego Koprasa osiągający znaczne sukcesy byli dwukrotnie gośćmi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego. Otrzymali także Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czworo uczniów uhonorowano dyplomami gratulacyjnymi Ministra Kultury i sztuki. Dwoje uczniów znalazło się w polskiej grupie, która wyjechała na Cypr za sprawą Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „POROZUMIENIE BEZ BARIER”.
Prace uczniów prezentowane były w Telewizji Polskiej w ramach organizowanych przez nią konkursów plastycznych. Młodzi artyści byli zaproszeni do udziału w 13 warsztatach i plenerach.
O Jerzym Koprasie i jego podopiecznych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie ukazało się ponad 200 artykułów prasowych. Uczestniczyli oni w 116 konkursach plastycznych zdobywając 257 nagród, w tym 11 nagród specjalnych oraz 175 wyróżnień.
Warto dodać, że prace uczniów wykorzystane były do zilustrowania utworów dla dzieci wydanych w formie książkowej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Pan Jerzy Kopras współpracował i współpracuje z licznymi fundacjami, stowarzyszeniami i placówkami kulturalnymi w kraju. Udziela się w pracach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, Fundacji „ŻYJ BEZ BARIER” w Warszawie. Przez długi czas współpracował z Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz z Zamojskim Domem Kultury. Prowadził Ogólnopolskie Warsztaty Plastyczne „ŚWIAT MOICH MARZEŃ” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo oraz Ogólnopolskie Warsztaty Plastyczne dla Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Plastycznie. Warsztaty te organizowane były przez Zamojski Dom Kultury oraz Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Łącznie przeprowadził 15 takich warsztatów i plenerów.
Udziela się również podczas lokalnych imprez i uroczystości poprzez organizowanie działań plastycznych dla dzieci i młodzieży.

TWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ

Poza pracą z dziećmi i młodzieżą Jerzy Kopras zajmuje się amatorską twórczością plastyczną. Prace jego prezentowane były w Rydzyńskim Ośrodku Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie podczas Przeglądów Plastyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski oraz Kreatywnego Hobby. Jego ulubioną techniką plastyczną jest malowanie na jedwabiu.
W swoim dorobku ma także artykuły prasowe zamieszczone w prasie oświatowej. Jego publikacje ukazały się w czasopismach: „SZKOŁA SPECJALNA” (nr 1 2002 r. „10 lat plastycznych marzeń”; nr 1 2004 r. „Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne”), „GAZETA SZKOLNA” (nr 1, 4 I 2001 r. „Nie są mniej warci”; nr 16, 15 IV 2003 „Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych”; nr 22, 27 V 2003 r. „Bezpieczna kąpiel”; nr 28, 8 VII 2003 „Poznać świat dotykiem”), „RYDZYNA TU I TERAZ”, „GŁOS NAUCZYCIELSKI” (nr 47, 22 XI 2000 r „Świat marzeń”).

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Po przejściu na emeryturę pan Jerzy Kopras został zatrudniony jako instruktor plastyki w Rydzyńskim Ośrodku Kultury w Rydzynie. Tutaj również jego podopieczni zdobywają nagrody i wyróżnienia w rozmaitych konkursach. Bardzo często są to czołowe lokaty – I, II, III miejsca. Liczne sukcesy odnoszą w cyklicznych konkursach plastycznych. Można do nich zaliczyć Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PLASTYKA INSPIROWANA MUZYKĄ DAWNĄ”. Konkurs ten towarzyszy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”. Festiwal i konkurs od wielu lat organizowane są w Kaliszu.
Do innych znaczących konkursów zaliczyć można Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „MOJA PRZYGODA W MUZEUM” – organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. W 2014 r. podopieczni p. Koprasa zdobyli w tym konkursie nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodę Prezydenta Miasta Torunia oraz nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Znaczące sukcesy odnieśli także w konkursach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie i fundację „Żyj z pasją” w Warszawie.
W 2015r. w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „DLA MOJEJ BABCI, DLA MOJEGO DZIADKA” rydzyńscy młodzi plastycy zostali laureatami we wszystkich kategoriach wiekowych. Nagrodą jest dwutygodniowy pobyt na warsztatach artystycznych w Górach Świętokrzyskich i Zakopanem.
Sukcesy odnieśli również w konkursach organizowanych przez domy kultury we Wrocławiu, w Warszawie, Goleniowie, Krotoszynie, Jutrosinie, Rawiczu.
Obecnie na zajęcia sekcji plastycznej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury uczęszcza ponad 50 młodych twórców w wieku 5-18 lat.

ORDERY I ODZNACZENIA BOHATERA

1. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
2. BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
3. SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
4. ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA WIELKOPOLSKI”
5. ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA LESZCZYŃSKIEGO”
6. ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO”
7. ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY RYDZYNY”
8. ZŁOTA ODZNAKA ZNP
9. ODZNAKA „PRZYJACIEL DZIECKA”
10. MEDAL PAMIĄTKOWY Z OKAZJI 100-LECIA GDAŃSKA
11. NAGRODA II STOPNIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – 1997r.
12. NAGRODY KURATORA OŚWIATY – 1981r., 1991r., 1994r.
13. NAGRODY DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W RYDZYNIE – 1985r., 1986r., 1989r., 1992r., 1993r., 1995r., 1996r., 1997r., 2002r., 2003r.
14. NAGRODA FUNDACJI „ZDROWIE PUBLICZNE”, Warszawa 1996r.
15. NAGRODA WOJEWÓDZKIEJ RADY ARTYSTYCZNEJ, Leszno.

ZNACZENIE POSTACI

Główny walor w działalności pana Jerzego to dostrzeganie i wyzwalanie potencjału twórczego tkwiącego w osobach niepełnosprawnych umysłowo. Zdaniem p. Jerzego niepełnosprawność nie powinna kojarzyć się w potocznym znaczeniu z pojęciem „gorszy”. Są dziedziny aktywności, w których niepełnosprawni swoimi umiejętnościami dorównują bądź przewyższają innych ludzi.
Wiodącą ideą, którą zawsze kierował się i kieruje Jerzy Kopras w pracy dydaktyczno-artystycznej jest szeroko rozumiany indywidualizm oraz pozytywne wzmacnianie.Zajęcia plastyczne spełniają ważną rolę w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym, przyczyniają do realizacji jednego z kierunków działań rewalidacyjnych, jakim jest kompensowanie, czyli wyrównywanie poczucia mniejszej wartości.
Zdobycie nagrody, wyróżniania, prezentacja prac na wystawie bądź w katalogu, udział w warsztatach plastycznych to satysfakcja pomagająca pozytywnie ocenić wysiłki i efekty pracy dziecka, zwiększa jego poczucie własnej wartości. Zauważa się również nabywanie większej pewności siebie przenoszonej na inne dziedziny życia.
Na temat sukcesów uczniów ukazywały się liczne artykuły prasowe, to z kolei przyczyniło się do większej akceptacji i dowartościowania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i środowisku.
Warto dodać, że wśród osób, którymi zajmował się pan Jerzy, byli młodociani, którzy weszli w konflikt z prawem. Zainteresowanie ich działalnością twórczą znacznie przyczyniło się do skutecznego przebiegu procesu resocjalizacji.
Efekty uzyskiwane przez pana Koprasa inspirowały innych nauczycieli kształcenia specjalnego do podejmowania działań z zakresu postępowania rewalidacyjnego przez sztukę.
Obecnie pan Jerzy, jako instruktor plastyki w Rydzyńskim Ośrodku Kultury, odnosi znaczące sukcesy w pracy z uzdolnioną młodzieżą. Na zajęciach stosuje innowacyjne techniki plastyczne, które wynikają z dużej wiedzy, doświadczenia oraz kreatywności. Młodzi plastycy zdobywają liczne nagrody w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Zdobyte nagrody i wyróżnienia udowadniają, że małe miasteczko, jakim jest Rydzyna, może stwarzać młodym ludziom możliwość rozwoju artystycznego oraz dawać możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu i kraju.

ŹRÓDŁA

1. Rozmowa z panem Jerzym Koprasem.
2. Materiały udostępnione przez bohatera.
3. Artykuły w prasie lokalnej poświęcone działalności p. Koprasa.
4. Artykuły autorstwa p. Jerzego Koprasa.
5. Strona internetowa Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.
6. Rozmowa z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach sekcji plastycznej.
7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez bohatera.Kalendarium:

 • 1954 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

 • „Niepełnosprawność nie ...”

Źródła:

 • Augustyn Kordecki
 • CKiS Leszno
 • Dla mojej Babci…
 • Iwanowice
 • Jan Gruszczyński
 • ROK
 • Rydzyna
 • Rydzyna tu i teraz
 • SOSW Rydzyna
 • Schola Cantorum
 • Stypendystka Aleksandra
 • Teatr Kalisz
 • Zasłużony Jerzy Kopras

Zobacz też: