Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństw...”

ks. Prałat mjr Józef Sieradzan

ur. 04 lutego 1912
zm. 27 września 1996
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Dobrej

Zdjęć: 18

Pochodzenie

Urodził się 04.02.1912r. we wsi Miłkowice (gmina Dobra, powiat Turek). Był najmłodszym dzieckiem Wojciecha i Anny z Zielińskich. Miał pięcioro starszego rodzeństwa: Władysława, Stanisława, Mariannę, Stefana i Stanisławę. Rodzina posiadała gospodarstwo, zajmowała się rolnictwem.

Młodość

Rodzina Sieradzanów wychowała swoje dzieci na mądrych ludzi. Władysław po I wojnie światowej wyjechał do Francji i tam pozostał. Stanisław był wojskowym i wyprowadził się do Szczecina. Stefan również był żołnierzem, brał udział w powstaniu warszawskim. Został pochowany na cmentarzu w Miłkowicach. Rodzice księdza byli bardzo wierzącymi ludźmi. Świadczy o tym fakt, że ochrzcili swoje dziecko w dniu jego narodzin. Chrzest odbył się w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Miłkowicach. Obecnie nie ma już w Miłkowicach domu, w którym urodził się i mieszkał ks. Sieradzan. Na tej działce, jako pozostałość po gospodarstwie można znaleźć tylko starą studnię. Już jako chłopiec Józef pomagał w gospodarstwie przy pasieniu krów i pracach polowych. Naukę rozpoczął w Miłkowicach, gdzie uczył się przez 5 lat, klasę 6 i 7 ukończył w szkole w Liskowie. W 1928 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Uczył się tam do 1934 r. W 1935 r. zdał maturę w Liceum im. Piusa X we Włocławku. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym również we Włocławku. Wybuch wojny w 1939 r. zmusił księdza Sieradzana do kontynuowania dalszej nauki w Lądzie i w Warszawie. Dnia 20 września 1941 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na warszawskim Marymoncie.

Okres wojny

Podczas wojny wraz z bratem Stefanem działał w konspiracyjnych strukturach Armii Krajowej. W czasie powstania warszawskiego razem walczyli w II obwodzie ,,Żywiciel’’ (Żoliborz). Nosił pseudonim ,,Marian”, a jego brat ,,Stefan”. W powstaniu warszawskim pełnił rolę kapelana w randze kapitana. Nad poległymi odmawiał modlitwę, ustalał w miarę możliwości tożsamość poległych, organizował transport rannych do szpitala, wynosił rannych spod ostrzału. Spieszył z pomocą każdemu potrzebującemu, nawet Niemcowi, gdyż widział w każdym człowieka. Sam był dwukrotnie ranny.

Lata powojenne

Parafia św. Mikołaja w Kaliszu

Od 4 marca 1945 do 15 sierpnia 1947 r. ks. J. Sieradzan był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Kaliszu. Tu rozwinął ożywioną działalność społeczną. Jako kierownik „Caritas” zorganizował dla ubogich stołówkę, a dla dzieci świetlicę i kolonie. Następnym ważnym działaniem była opieka nad chorymi. Z jego inicjatywy powstał „Dzień Chorych”. Stworzył bibliotekę z bogatym księgozbiorem. Był także organizatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz od 1947 r. jego Sekretarzem Generalnym i Asystentem Kurialnym Okręgu Kaliskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W zorganizowanym przez niego w dniach 28-29.06.1947 r. zlocie młodzieży uczestniczyło ok. 3 000 członków KSM z 50 oddziałów z diecezji włocławskiej.

Parafia w Choczu

Od 1951 roku do 1969 był administratorem parafii Chocz. Kościół w tej parafii był bardzo zniszczony. Ks. Sieradzan zadbał o wprowadzenie prowizorycznego centralnego ogrzewania, ławek oraz zelektryfikował świątynię. Dokonał remontu kościoła oraz uporządkował i zagospodarował teren wokół niego. Angażował wiernych w życie kościoła poprzez organizację przedstawień, utworzenie Rady Parafialnej. Prowadził również kursy dla działaczy charytatywnych. W 1964 r. kościół wzbogacił się o trzy dzwony.

Parafia św. Gotarda

W roku 1969 ks. Sieradzana przeniesiono do Kalisza. Tam został wikariuszem w parafii św. Gotarda. W 1974 r. został jej administratorem, a w 1978 r. proboszczem. Był bardzo dobrym gospodarzem. Odnowił wnętrze kościoła, założył centralne ogrzewanie, wykupił i zagospodarował otoczenie świątyni i plebanii oraz uporządkował cmentarz parafialny. W latach 1975-1979 budował dom katechetyczny w Piwonicach, a w latach 1981-1983 budował kaplicę i ośrodek duszpasterski na osiedlu Zagorzynek, który później został przekształcony w samodzielną parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie były to łatwe czasy ze względu na zakaz budowy obiektów sakralnych stosowany przez ówczesne władze. Jak opowiedziała krewna księdza – p. Zofia Osiwała z Miłkowic: „Gdy potrzebne były pieniądze na realizację inwestycji, sprzedał nawet swój złoty pierścień”.

Oprócz obowiązków związanych z prowadzeniem parafii pełnił wiele dodatkowych funkcji:

• wizytatora katechetycznego w dekanacie uniejowskim;

• członka Rady Kapłańskiej;

• wicedziekana, a później dziekana, dekanatu kaliskiego II;

• członka Rady Nadzorczej diecezji włocławskiej;

• wizytatora katechetycznego w dekanacie kaliskim I;

• członka Rady Duszpasterskiej diecezji włocławskiej;

• wizytatora biskupiego par. dekanatu kaliskiego I i dekanatu tureckiego;

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu

W 1988 r. ks. Sieradzan przeszedł na emeryturę, po czym zamieszkał u sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu przy ul. Poznańskiej, gdzie pełnił funkcję kapelana. Pełnił również służbę kapelana szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, gdzie zabiegał o powstanie kaplicy w nowo wybudowanym szpitalu, tzw. „okrąglaku”.

Ks. Sieradzan zmarł 27.09.1996 r. i został pochowany na cmentarzu parafii św. Gotarda przy ulicy Częstochowskiej w Kaliszu. Żył bardzo skromnie. Nie przywiązywał wagi do dóbr materialnych. Wszędzie tam gdzie pełnił posługę kapłańską głosił kazania przepełnione mądrością i patriotyzmem.

Pamięć o księdzu proboszczu prałacie Sieradzanie pomimo upływu lat jest ciągle żywa. Siostra Józefa – przełożona Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu – powiedziała nam, że był kapłanem wyjątkowym, człowiekiem głębokiej wiary i wielkiego serca, a przy tym prawdziwym patriotą. Pamięć ta wyraża się również w trosce o grób księdza. Bez trudu można go znaleźć. Pierwszy napotkany przechodzień na cmentarzu bez wahania wskaże miejsce pochówku.

27 października 2006 r. w dziesiątą rocznicę śmierci księdza odbyła się uroczystość nadania jego imienia jednej z kaliskich ulic. Jest to ulica prostopadła do ulicy Częstochowskiej.

3 października 2008 r. uroczyście nadano imię ks. Józefa Sieradzana Zespołowi Szkół Techniczno- Elektrycznych w Kaliszu.

Odznaczenia

Za swoją postawę i działalność 26 listopada 1968 r. został odznaczony przez Ojca św. Pawła VI godnością kapelana papieskiego. Dnia 3 października 1984 r. otrzymał tytuł prałata archidiakona Kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu. 3 stycznia 1986 r. został Prałatem Honorowym Papieskim.

Ks. Prałat Józef Sieradzan odznaczony został również:

• Krzyżem Walecznych (3.10.1944),

• Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

• Warszawskim Krzyżem Powstańczym,

• Krzyżem Partyzanckim,

• Krzyżem Armii Krajowej,

• Medalem za Waleczność w Wojnie Obronnej 1939 r.

Znaczenie postaci

Ks. Józef Sieradzan był kapłanem szczególnym. Wyróżniały go ogromna pobożność i prostota. Cechował się pracowitością i niespożytą energią w działaniu, którą potrafił zarazić innych. Dobroć i miłość sprawiały, że ludzie chcieli go słuchać, pracować i przebywać z nim. Przychodził zawsze z dobrym słowem i radą. Swoim usposobieniem zjednywał sobie ludzi. Pozostawił po sobie nie tylko budynki sakralne, które służą ludziom do dziś, ale również ogromną mądrość zawartą w kazaniach. Był przykładem człowieka, który przez całe życie więcej dawał niż brał.

Materiały do biogramu

Podczas tworzenia biogramu wykorzystano:

1. Materiały do dziejów diecezji kaliskiej Ksiądz Prałat Józef Sieradzan – Kalisz 2009 r.

2. Wywiady:

• z p. Edwardem Sieradzanem- bratankiem księdza.

• z p. Zofią Osiwała – krewną księdza.

• z s. Józefą ze Zgromadzenia Sióstr Bożego Miłosierdzia w Kaliszu.

• Rozmowa mailowa z p. Haliną Studzińską – właścicielką strony http://milkowice.pl.tl

3. Informacje ze stron internetowych:

• http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jozef_Sieradzan

• http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Stefan_Sieradzan

• http://www.katolicy1844.republika.pl/kapelani wojskowi/Sieradzan.htm

• http://milkowice.pl.tl

4. Księgę Chrztu udostępnioną przez proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Miłkowicach – ks. Pawła Okońskiego.

Kalendarium:

  • 1912 ― Narodziny bohatera
  • 1996 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Własnego kapłaństwa si...”

Zobacz też: