Powrót Encyklopedia Wielkopolan „WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKA I SZKOŁY PODSTAWĄ SUKCESÓW W WYCHOWANIU I NAUCZANIU”

Michał Młynarczyk

ur. 26 września 1934
zm. 22 czerwca 2001
zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobii

Wywiad z Teresą Młynarczyk – żoną oraz Barbarą Wyzujak – córką Michała Młynarczyka
Zdjęć: 26
Filmów: 1

MICHAŁ MŁYNARCZYK (1934-2001)


Dzieciństwo i młodość

Urodził się 26 września 1934 roku we Wronowie w powiecie krotoszyńskim. Tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Rozpoczęcie jego nauki szkolnej przypadło na okres okupacji. Uczył się w szkole niemieckiej w Mokronosie. Po wojnie ukończył Szkołę Podstawową w Wielowsi. Maturę zdał w 1953 w Liceum Ogólnokształcącym w Koźminie i w tym samym roku ukończył Państwowy Kurs Nauczycielski w Krotoszynie. Nakaz pracy otrzymał do powiatu gostyńskiego.

Życie rodzinne

Michał Młynarczyk ożenił się 25 kwietnia 1959 roku z Teresą Neuman, nauczycielką Szkoły Podstawowej w Krajewicach. Pani Teresa uczyła klasy młodsze języka polskiego. Po ślubie zamieszkali w dawnej szkole w Ziółkowie, po oddaniu do użytku ,,tysiąclatki”, czyli nowej Szkoły Podstawowej w Bodzewie, przenieśli się do mieszkania w budynku przy szkole. W 1969 roku rozpoczęli pracę w Szkole Podstawowej w Starej Krobi, w której pracowali do 1985 roku. Po przejściu na emeryturę przeprowadzili się do Ponieca.

Państwo Młynarczykowie zostali rodzicami dwójki dzieci. Syn Damian urodził się w 1960, a córka Barbara w 1962 roku. Otrzymali gruntowne wykształcenie. Syn ukończył Studium Budowlane – specjalność budowa dróg i mostów, został pracownikiem Polskich Linii Kolejowych. Córka poszła w ślady rodziców, została nauczycielką wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Obecnie pracuje jako wychowawca w oddziale przedszkolnym i pełni funkcje wicedyrektora w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi.

Przebieg pracy zawodowej

Pracę zawodową jako nauczyciel Michał Młynarczyk rozpoczął we wrześniu 1953 roku w Szkole Podstawowej w Bodzewie. Współpracował także z położonym w tej samej miejscowości Państwowym Domem Dziecka. Okresowo pełnił w tej placówce stanowisko wychowawcy. Równocześnie w latach 1953 – 1959 uczył w Wieczorowej Szkole Dokształcającej. Od 1959 do 1970 roku pracował również jako nauczyciel w Szkole Przysposobienia Rolniczego.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Tarnowskich Górach, ponownie wrócił do Bodzewa. W tamtejszej szkole pracował aż do 1969 roku. Od początku głównym przedmiotem, którego nauczał była fizyka. W tym też kierunku podwyższał swoje kwalifikacje. W latach 1960-1964 był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego dla nauczycieli uczących fizyki. W roku 1969 przeniesiono go do Szkoły Podstawowej w Starej Krobi. W 1970 roku objął stanowisko dyrektora szkoły, które sprawował do 1985 roku, aż do odejścia na emeryturę. Pracował również w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Starej Krobi, której dyrektorem był przez 5 lat (1970-1975). Potem dalej pracował w Zasadniczej Szkole Rolniczej przeniesionej ze Starej Krobi do Domachowa.

Michał Młynarczyk lubił uczyć przedmiotów ścisłych. Przez cały okres Jego pracy przedmiotem wiodącym była fizyka. Przez wiele lat nauczał matematyki, chemii, wychowania fizycznego oraz wychowania obywatelskiego. Był nauczycielem z pasją, osobą dla której zawód to powołanie, dlatego w Szkole Podstawowej w Bodzewie i w Starej Krobi zorganizował pracownie fizyki. Organizował pomoce dydaktyczne, które pomagały zrozumieć uczniom trudne zagadnienia fizyczne. Urządził także w Szkole Podstawowej w Starej Krobi boiska sportowe do piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej. Był pomysłodawcą i inicjatorem stworzenia skoczni uniwersalnej, rozbiegu do skoku w dal oraz elementów tzw. „zielonej sali”. W latach 70–tych stworzył w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Starej Krobi zaplecze do uprawiania lekkoatletyki oraz sportów zespołowych. Realizował się jako nauczyciel i dyrektor. Osiągał dobre wyniki nauczania, o czym świadczą badania wyników nauczania przeprowadzone w czasie wizytacji w 1974 roku. Uczniowie uzyskali średnią ocenę – dobrą, a w 1980 roku – dostateczną plus.

Prowadził zajęcia pozalekcyjne, które cieszyły się ogromną popularnością. Kółko fizyczne w Bodzewie działało przez 6 lat, a kółko filmowe przez 12 lat. Opiekował się również Samorządem Szkolnym przez 8 lat. Stworzenie kompleksu boisk szkolnych, stało się impulsem do powołania Szkolnego Klubu Sportowego, którego był opiekunem przez 6 lat.

Michał Młynarczyk jako wychowawca uczył dzieci zasad ekonomii i oszczędzania. Przez 12 lat był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej, która propagowała ruch spółdzielczy oraz uczyła młodzież współpracy i odpowiedzialności. Poprzez działające na terenie szkoły SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności promował oszczędzanie drobnych kwot na wyznaczone cele, a mianowicie na wycieczki szkolne.

W swej pracy starał się o to, by szkoła była przyjazna środowisku, by była częścią tego środowiska. Był organizatorem różnych form wypoczynku dla dzieci wiejskich. Organizował wycieczki, biwaki w lesie, obozy i rajdy terenowe. Był inicjatorem turystyki szkolnej.

Dyrektor, nauczyciel, wychowawca – Michał Młynarczyk zakończył pracę zawodową po 32 latach. Uroczystość przejścia na emeryturę Michała i Teresy Młynarczyków odbyła się 29 czerwca 1985 roku. Brali w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Krobi oraz zaproszeni goście, między innymi ówczesny Kurator Oświaty w Lesznie – Stanisław Pazoła, emerytowani pracownicy, przedstawiciele społeczności lokalnej, członkowie Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rada Rodziców.

Praca społeczna

Michał Młynarczyk udzielał się społecznie. Przez cały okres pracy zawodowej działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc różne funkcje. Był prezesem Ogniska ZNP, członkiem Komisji Rewizyjnej, członkiem Zarządu Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Powiatowym ZNP. Za działalność związkową otrzymał w 1973 roku Złotą Odznakę ZNP.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Aktywnie współdziałał ze środowiskiem, w którym pracował. Angażował się w uroczystości lokalne organizowane na terenie Biskupizny. W latach siedemdziesiątych w ramach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej zorganizował Uniwersytet dla Rodziców. Na spotkania zapraszał prelegentów z wykładami z różnych dziedzin wiedzy, życia oraz ciekawych ludzi kultury. Współpracował również z Kółkiem Rolniczym w Starej Krobi. Napisał statut dla tej organizacji. Cieszył się wielką sympatią sąsiadów i mieszkańców Starej Krobi.

Otrzymane odznaczenia i ordery

Za swą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Świętej pamięci Michał Młynarczyk był człowiekiem bardzo skromnym. Zawsze życzliwym, chętnym do pomocy, z uwagą wsłuchiwał się w słowa rozmówcy. Nie ganił, nie krytykował, ale starał się zrozumieć i służyć swoim doświadczeniem, pomocą oraz radą. Życzliwość i serdeczność z jaką odnosił się do innych zjednała Mu wielu przyjaciół.

Zmarł 22 czerwca 2001 roku w dniu uroczystości zakończenia roku szkolnego 2000/2001. Dzieci, młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół w Starej Krobi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego uczcili pamięć zmarłego Michała Młynarczyka, byłego nauczyciela i dyrektora, minutą ciszy. Michał Młynarczyk został pochowany na cmentarzu parafialnym w Poniecu.

BIBLIOGRAFIA

1. Arkusze badania wyników w nauce, Stara Krobia 1974, 1980

2. Gąsiorek M., Pamięć pozostanie Michał Młynarczyk (1934-2001), [w:] Sąsiedzi Sąsiadom, nr 1, s. 21, Krobia, 2003

3. Młynarczyk M., Kronika szkolna 1969-1985, Stara Krobia, 1950-1998

4. http://www.starakrobia.powiatgostyn.pl/Gdzies_tam_na_Biskupiznie…,1482.html

5 http://stara.krobia.pl/

6. www.biskupizna.plKalendarium:

  • 1934 ― Narodziny bohatera
  • 1953 ― Rozpoczęcie pracy zaw...
  • 1985 ― Zakończenie pracy zaw...
  • 2001 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKA ...”

Źródła:

  • Gdzieś tam na Biskupiź...
  • Historia Szkoły w Star...
  • Zespół Szkół Szkoła Po...

Zobacz też: