Kazimierz Balcer

ur. 09 lutego 1947
zm.
Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Dobrzycy

Wybrane prace plastyczne Kazimierza Balcera
Dyplomy i podziękowania
Honorowy Obywatel Gminy Dobrzyca
Zdjęć: 14
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Kazimierz Balcer urodził się 9 lutego 1947 roku w Dobrzycy. Ojciec Jan Balcer, z zawodu tokarz pracował w dobrzyckim zakładzie POM, a matka Marianna z domu Forycka, zajmowała się gospodarstwem domowym. Obaj pochodzili z Lutyni.

Edukacja

Kazimierz Balcer swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, którą ukończył w roku 1961, później podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Koźminie Wlkp, gdzie złożył maturę, następnie w 1967 roku rozpoczął studia historyczne na Wydziale Historyczno – Filozoficznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 1972 roku tytuł magistra.

Kariera zawodowa

Pracę rozpoczął po maturze w Szkole Podstawowej w Polskich Olędrach, a po ukończeniu studiów pracował w latach 1972 -1975 jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lutyni. W 1975 roku został zatrudniony jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kowalewie. W 2003 roku przeszedł na emeryturę. Na emeryturze realizuje swoje historyczne marzenia, zatrudniając się w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, gdzie jest przewodnikiem.

Praca społeczna

W latach sześćdziesiątych był członkiem dobrzyckiego koła PTTK , którego w 1979 roku został prezesem. Działając w PTTK razem z członkami towarzystwa alarmował władzę i społeczeństwo o fatalnym stanie dobrzyckich zabytków, w ten sposób dążył do uratowania dobrzyckiego zespołu pałacowo – parkowego.
W latach dziewięćdziesiątych był współinicjatorem i założycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, w którym w latach 1990-1994 oraz ponownie od 1998 roku pełnił funkcję prezesa tej organizacji. Jako prezes nawiązał współpracę z innymi towarzystwami kulturalnymi m in z Towarzystwem Miłośników Koźmina Wielkopolskiego i reprezentował Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej na zjazdach Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zainteresowania historyczne przyczyniły się do współtworzenia czasopisma „ Notatki Dobrzyckie”, które są lokalnym periodykiem, opisującym historię i czasy współczesne ziemi dobrzyckiej. ” Notatki Dobrzyckie” cieszą się dużą popularnością wśród społeczności dobrzyckiej i zostały docenione w roku 2010 certyfikatem „Najlepsze w Polsce”. W „Notatkach Dobrzycy” Kazimierz Balcer publikuje artykuły na temat dziejów Dobrzycy oraz jej właścicieli, wykazując się dużą wiedzą i zdolnościami literackimi. Był również współinicjatorem projektu restauracji tablic upamiętniających dobrzyczan poległych w czasie I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Był również pomysłodawcą zainstalowania tablic upamiętniających Augustyna Gorzeńskiego i Aleksandrę ze Skórzewskich Gorzeńską umieszczonych w kościele parafialnym w Dobrzycy i zamieszczenia tablicy Samuela Twardowskiego w kościele parafialnym w Lutyni. Angażuje się się w obchody rocznic świąt narodowych. Kazimierz Balcer jest jednym z członków założycieli Bractwa Strzeleckiego pw. Świętej Tekli w Dobrzycy, a od 2007 roku członkiem honorowym tej organizacji. Za działalność społeczną otrzymuje wiele dyplomów i podziękowań.

Działalność na rzecz Gminy Dobrzyca.

Od 2002 roku jest radnym Rady Gminy Dobrzyca, w której w różnych okresach był przewodniczącym: Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Jako radny zawsze kierował się interesem publicznym, w którym sprawy dobrzyczan były dla niego priorytetowe i zawsze na pierwszym miejscu. W czasie kadencji radnego nastąpił rozwój gminy, którą skanalizowano, powstały drogi osiedlowe, wybudowano halę gimnastyczną, doprowadzono do świetności zespół pałacowo-parkowy i wiele innych. Kazimierz Balcer był jednym z inicjatorów przywrócenia praw miejskich Dobrzycy, dzięki czemu 2 stycznia 2014 roku Dobrzyca została ponownie przyjęta w poczet miast polskich.

Nagrody i wyróżnienia

Za działalność na polu kulturalnym odbierał następujące nagrody :
1998 – wyróżnienie za działalność kulturalną i wydawniczą;
2002 – dwukrotnie uhonorowany odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zasłużony Działacz Kultury:
2004 – nagroda Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za całokształt działalności kulturalnej.
2012 – tytuł honorowego Obywatela Gminy Dobrzyca

Życie prywatne (rodzina i pasje)

Kazimierz Balcer 4 sierpnia 1979 zawarł związek małżeński z Heleną Borucką. Jest ojcem Szymona i Izabeli, którzy kontynuują zainteresowania ojca. Szymon pracuje w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w charakterze przewodnika, a Izabela, zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy, przejęła od ojca zdolności plastyczne.
Jego pasją jest poznawanie dziejów Dobrzycy ze szczególnym uwzględnieniem osoby generała Augustyna Gorzeńskiego, twórcy zespołu pałacowo parkowego. Interesuje się sztuką. Jest również autorem licznych prac malarskich, które doczekały się wielu wystaw, nie tylko lokalnych. Wiele prac znajduje się w kościołach, różnych instytucjach i w rękach prywatnych, będąc ozdobą zbiorów nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W latach siedemdziesiątych obrazem „Wzburzone morze” wygrał konkurs dla nauczycieli malujących w województwie kaliskim.

Znaczenie postaci

Kazimierz Balcer jako historyk pragnie utrwalać czasy współczesne i chronić przed zapomnieniem bogatą przeszłość całego regionu. Realizuje to swoimi publikacjami nie tylko w wydawnictwach specjalistycznych, ale również w prasie lokalnej. W ten sposób promuje gminę Dobrzyca. Swoją postawą i działalnością udowadnia społeczeństwu, że zasługuje na miano wielkiego społecznika i honorowego obywatela.

Źródła

1. Wywiad z Kazimierzem Balcerem przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, dnia 17.02.2015 roku.
2. Artykuły zamieszczone w „Notatkach Dobrzycy”
3. Strony internetowe:
http://pleszew.naszemiasto.pl/tag/kazimierz-balcer-dobrzyca.html
http://pleszew.naszemiasto.pl/artykul/pleszew-czlowiek-roku-2012-kazimierz-balcer,1676937,art,t,id,tm.html
http://dobrzyca.bipgmina.pl/files/sites/3075/wiadomosci/193745/files/25.pdf
http://pleszew.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/kazimierz-balcer,19328,1199288,t,id,kid.html
Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1961 ― Data ukończenia szkoł...
 • 1967 ― Data podjęcia wyższyc...
 • 1972 ― Data obrony pracy mag...
 • 1972 ― Data rozpoczęcia prac...
 • 1975 ― Data rozpoczęcia prac...
 • 1979 ― Prezes dobrzyckiego k...
 • 1990 ― Zostaje prezesem TMZD
 • 1998 ― Wyróżnienie za działa...
 • 2002 ― Uhonorowany odznaką M...
 • 2002 ― Zostaje radnym Rady G...
 • 2003 ― Przeszedł na emerytur...
 • 2004 ― Nagroda Wielkopolskie...
 • 2007 ― Zostaje honorowym czł...

Zobacz też: