Stanisław Żuchowicz

ur. 08 sierpnia 1931
zm. 07 maja 2012
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

Zasłużony Pracownik Rolnictwa
legitymacje odznaczeń
legitymacje odznaczeń
legitymacje odznaczeń
legitymacje odznaczeń
legitymacje odznaczeń
legitymacje odznaczeń
zasłużony Nauczyciel PRL
Zdjęć: 5
Dokumentów: 8

Pochodzenie

Stanisław Żuchowicz urodził się 8 sierpnia 1931r. w Emilianowie w byłym powiecie gostynińskim. Matka Anna, z domu Gospodarowicz i ojciec Józef Żuchowicz wychowali dwóch synów: Józefa i Stanisława.

Edukacja

Stanisław rozpoczął edukację w 1938 roku w czteroklasowej szkole podstawowej w Emilianowie. Tuż po rozpoczęciu przez niego klasy drugiej, we wrześniu 1939 r. Niemcy zamykają szkolę, nie pozwalając polskim dzieciom na naukę. Pierwsze lata wojny upływają Stanisławowi na pomocy w gospodarstwie rodzinnym. Prace, w których bierze udział, to wypas bydła, prowadzenie konia w kieracie oraz wyrób torfu. W 1944 r. Niemcy otwierają w Emilianowie szkołę, ale Stanisław rezygnuje w uczęszczaniu do niej. W 1945 roku otwarto polską szkolę i Stanisław został przyjęty do klasy trzeciej. W czerwcu 1946 roku ukończył klasę czwartą. Dalszą naukę kontynuował w szkole podstawowej dla pracujących w Gostyninie, a po otwarciu takiej samej szkoły w Emilianowie kontynuował naukę w swojej rodzinnej wsi. Dalszą naukę Stanisław Żuchowicz kontynuował w Średniej Szkole Rolniczej w Piotrowie. Zajęcia w tej szkole odbywały się w okresie zimowym, a miesiące letnie młodzież spędzała pracując w gospodarstwach rodziców. Po ukończeniu tej szkoły kontynuował naukę w Państwowym Liceum Rolniczym w Szamotułach, którą ukończył w listopadzie 1952 roku zdając maturę. Następnie rozpoczął studia zaoczne na WSR w Poznaniu.

Praca zawodowa

Od 1 stycznia 1953 roku rozpoczął pracę w Państwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrześni w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu. W 1957 roku Stanisław Żuchowicz ukończył studia I stopnia w WSR w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. Został nauczycielem przedmiotów zawodowych, uczył biologii i hodowli zwierząt.

Tworzenie szkoły w Kaczkach

W styczniu 1958 roku kierownik Oddziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu, mgr Leon Michalak, zaproponował Stanisławowi Żuchowiczowi organizację pierwszej na terenie powiatu tureckiego Dwuzimowej Szkoły Rolniczej w Kaczkach Średnich. 1 lutego 1958 roku rozpoczął organizację szkoły. Wszystkich pięciu przedmiotów, wchodzących w zakres programu szkoły, nauczał sam. 6 lipca 1958 roku ożenił się z Ireną Cajler. Żona pomagała w tworzeniu szkoły, została w niej nauczycielką przedmiotów ogólnokształcących, organizowała zajęcia pozalekcyjne. Mieli trójkę dzieci: Barbarę, Wiesława i Ewę. W 1962 roku rozpoczęto prace nad budową szkoły i internatu na 80 miejsc. Pierwszy etap tych inwestycji został zakończony w 1964 roku. Drugi etap polegający na rozbudowie szkoły, internatu i pobudowaniu bloków mieszkalnych dla nauczycieli rozpoczął się w 1968 roku i zakończył dwa lata później. Równolegle z rozbudową szkoły, Stanisław Żuchowicz prowadził działania związane z rozwojem gospodarstwa szkolnego. W 1967 roku doprowadził do zmodernizowania budynków gospodarczych, zainstalowania dojarek elektrycznych, w 1974 zrealizował budowę obory na 120 stanowisk. 1 września 1991 roku Stanisław Żuchowicz przechodzi na emeryturę. Od 1 października 1993 r. Stanisław Żuchowicz obejmuje stanowisko doradcy metodycznego przedmiotów ekonomicznych w szkołach rolniczych województwa konińskiego. Za działalność na polu doradztwa zostaje mu przyznana odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”.

Stanisław Żuchowicz zmarł 5 maja 2012roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kaczkach Średnich.

Strona internetowa Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Działalność społeczna

Oprócz działalności zawodowej Stanisław Żuchowicz aktywnie działał społecznie. Zainicjował między innymi powołanie komitetu budowy drogi w Kaczkach Średnich, stając na jego czele. Za zaangażowanie w budowę drogi został odznaczony w 1967 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dużą inwestycją, której podjął się w czynie społecznym, była budowa sali gimnastycznej szkoły. Sala została ukończona w 1973 roku, stanowiąc największy obiekt tego typu w województwie konińskim. Żuchowicz czynnie uczestniczył również w realizację budowy Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich. Ostatnim dużym przedsięwzięciem, które Stanisław Żuchowicz budował w czynie społecznym, był powstały w 1979 roku stadion, posiadający 400-metrową bieżnię, korty tenisowe i boiska do piłki siatkowej i koszykowej. Stanisław Żuchowicz pełnił wiele funkcji, był przewodniczącym Powiatowej Rady Przysposobienia Rolniczego w Turku, oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Zespołów Przysposobienia Rolniczego. Przez osiem lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Turku. Pracował jako Radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalach Pańskich, a później Powiatowej Rady Narodowej w Turku, zostając przewodniczącym Komisji Rolnictwa tej Rady. Pełnił również funkcję przewodniczącego Konwentu Seniorów Powiatowej Rady Narodowej. Pełnił funkcję członka Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Prezydium Zarządu OSP w Koninie. Współuczestniczył w budowie remizy strażackiej w Kaczkach Średnich. Był członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie, wiceprzewodniczącym tej Rady oraz Przewodniczącym Komisji Odznaczeń. Uczestniczył w pracach Sekcji Rolniczej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu. Pełnił funkcje członka Wojewódzkiej Rady Ludowych Zespołów Sportowych i Rady Głównej LZS.

Zdobyte odznaczenia

W 1964 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu wyróżniło go odznaka „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego”. W 1967 otrzymał uchwałą Rady Państwa Srebrny Krzyż Zasługi. W 1970 roku Związek Młodzieży Wiejskiej uhonorował go „Złotą Honorową odznaką ZMW”. Polski Związek Lekkiej Atletyki przyznał mu w uznaniu zasług „Złota Odznakę Honorową PZLA”. W 1977 roku otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany na wniosek Rady Głównej Zrzeszenia LZS. Rok później odznaczono go „Złota Odznaką Janka Krasickiego”. Główny Komitet Kultury Fizycznej przyznał mu w 1979 roku „Srebrna Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. W 1979 roku Miejska Rada Narodowa wyróżniła go „Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju miasta Turku”. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało Żuchowiczowi w 1979 roku „Medal Komisji Edukacji Narodowej” W tym samym roku WRN w Koninie wyróżnia go „Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Konińskiego”. W 1984 roku uchwałą Rady Państwa został wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL”. 4 maja 1988 roku uchwała Rady Państwa zostaje przyznany Stanisławowi Żuchowiczowi „Krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski”. 1 września 1998 roku Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przyznaje mu odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Źródła:

archiwum rodziny Żuchowicz

Kalendarium:

  • 1931 ― Narodziny bohatera
  • 1958 ― rozpoczęcie organizac...
  • 1991 ― przejście na emerytur...
  • 2012 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: