Zenon Pilarczyk

ur. 26 lutego 1931
zm.
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

Zdjęć: 26
Filmów: 4
Nagrań: 4
Dokumentów: 4

Pochodzenie

ZenonPilarczyk urodził się 26 lutego 1931r. we wsi Lasek (obecnie część Lubonia).

Etapy działalności

– Rodzina

– Praca zawodowa

– Działalność społeczna

Etap pierwszy

Rodzina

W życiu Zenona Pilarczyka ważne miejsce zajmuje rodzina. Jego żona Alicja Pilarczyk (specjalistka nauczania początkowego) również pracowała w szkole podstawowej w Suchym Lesie. Mają trójkę dzieci: Andrzeja, Annę i Jadwigę.

Etap drugi

Praca zawodowa

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. W latach 1952- 1955 odbywał służbę wojskową. Po tym okresie, od października 1956 roku pracował w Szkole Podstawowej nr 40 w Poznaniu, ucząc geografii i języka rosyjskiego. W Szkole Podstawowej imienia Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie podjął pracę 1 września 1956 roku. Początowo uczył wielu przedmiotów: fizyki, chemii, geografii, matematyki, rysunków, a następnie historii. Pracując ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając tytuł magistra. W 1964 roku zorganizował w szkole kółko historyczne, którego uczestnicy odnosili sukcesy w wielu konkursach. W 1971 roku zostało ono wprowadzone do Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania jako członek zbiorowy. W latach 1969 – 1972, Zenon Pilarczyk był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego, a następnie wizytatorem przedmiotowo-metodycznym historii i wychowania obywatelskiego. W okresie jego pracy, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie była jedną z najlepszych w powiecie poznańskim, a studenci historii UAM odbywali w niej praktyki nauczycielskie. W 1986 roku, po 30 latach pracy w naszej szkole, Zenon Pilarczyk przeszedł na emeryturę. Niezależnie od tego, nadal był aktywnym społecznikiem.

Etap trzeci

Działalność społeczna

Oprócz pracy zawodowej, Zenon Pilarczyk zajmował się również badaniem i dokumentowaniem dziejów okolicznych miejscowości. Dzięki zebranym przez siebie i dostarczonym do szkoły przez mieszkańców eksponatom, utworzona została Izba Pamięci Narodowej i muzeum szkolne. W 1974 roku, Izba Pamięci Narodowej w Suchym Lesie została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przewodniczył też Komisji Historycznej Gminnego Koła ZBoWiD, dbał o lokalne miejsca pamięci narodowej i ocalił od zapomnienia ofiary okupacji hitlerowskiej. Organizował spotkania młodzieży z powstańcami wielkopolskimi i weteranami II wojny światowej, oraz przyczynił się do utrwalenia pamięci o nich. Jego publikacje na łamach Gazety Sucholeskiej i Miesięcznika Sucholeskiego popularyzowały wśród mieszkańców gminy zagadnienia historii okolicznych miejscowości i żyjących w nich ludzi. Były przydatne w pracach nad herbem Gminy Suchy Las, tablicami pamiątkowymi w miejscach pamięci narodowej w Piątkowie, Łagiewnikach i Glinnie, pomnikiem strażaka w Suchym Lesie, przy pisaniu historii parafii Suchy Las-Morasko, oraz przu nadawaniu nazw ulicom: księdza Bronisława Hertmanowskiego w Suchym Lesie i Bibianny i Jędrzeja Moraczewskich w Zielątkowie. Był on również pomysłodawcą ustawienia w Suchym Lesie głazu z tablicą pamiątkową ku czci komandora maltańskiego Michała Stanisława Dąbrowskiego.

Znaczenie postaci

Zenon Pilarczyk był przede wszystkim wychowawcą, nauczycielem i badaczem historii okolicznych terenów. Postępował zgodnie z wyznawanym przez siebie mottem: „Przechodniu wieków, jeżeli na swoim stanowisku pracy nic nie dołożysz, to nie niszcz chociaż tego, co zrobili twoi poprzednicy”. W pamięci mieszkańców zapisał się jako dobry człowiek.

Źródła informacji

Album promujący walory Gminy Suchy Las, Suchy Las 2011.

Kronika Znani Ludzie Naszej Okolicy. Rękopis.

Kronika Suchego Lasu i okolicy. Rękopis.

Kronika Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie. Rekopis.

Archiwum Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Gazeta Sucholeska lata 1992 – 2009.

Miesięcznik Sucholeski lata 1995 – 2001.

Chruszczewski Ryszard, Zarys historii gminy Suchy Las i jej mieszkańców, Suchy Las 2010.

Piotrowska Małgorzata, Monografia. Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie 1955 – 2005, Suchy Las 2005.

Pilarczyk Zenon, Rewers Jan, Monografia Gminy Suchy Las, Suchy Las 1991.

Portal Gminy Suchy Las: www.suchylas.pl

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie: www.parafiasuchylas.pl

Wywiad z Małgorzatą Piotrowską i Ryszardem Wojtalakiem – uczniami Zenona Pilarczyka.

Wykaz prac autorstwa i współautorstwa Zenona Pilarczyka

-Bohaterowie spod Suchego Lasu ,”Za wolność i lud” nr 13 z 15.07.1966

-Dzieje ustroju dawnej gminy Piątkowo a obecnie gminy Suchy Las od VII w. do 1939r., Miesięcznik Sucholeski nr 57 październik 2001

-Dzieje ustroju dawnej gminy Piątkowo a obecnie gminy Suchy Las, Miesięcznik Sucholeski nr 58 listopad 2001

-Dzieje ustroju gminy Suchy Las i jej władze w latach 1945-1995, Miesięcznik Sucholeski nr 27 lipiec 1998 -Gmina Suchy Las w latach okupacji Hitlerowskiej (1939-1945), Gazeta Sucholeska nr 9 wrzesień 1992

-Gmina Suchy Las w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Gazeta Sucholeska nr 11 listopad 1992

-Historia Figury Matki Boskiej Niepokalanej w Suchym Lesie, Gazeta Sucholeska nr 6-7 czerwiec-lipiec 1993

-Historia Gminy.Nazwy miejscowości w obecnej Gminie Suchy Las na przestrzeni dziejów “Miesięcznik Sucholeski” nr.17-22 kwiecień-grudzień 1997

-Kalendarium dziejów parafi Chojnica – Morasko, Gazeta Sucholeska nr 8-10 sierpień-październik 1994

-Ksiądz Bronisław Hertmanowski patronem jednej z ulic w Suchym Lesie, Miesięcznik Sucholeski nr 59 grudzień 2001

-Król Rumunii Karol II w Biedrusku, Miesięcznik Sucholeski nr 41 grudzień 1999

-Legendy, podania i opowieści z terenu dawnej i obecnej gminy Suchy Las ,Gazeta Sucholeska nr 8-9 sierpień-wrzesień 1994

-Lokacja wsi na prawie niemieckim, Miesięcznik Sucholeski nr 51 styczeń 1994

-Lotnicy gminy Suchy Las, Gazeta Sucholeska nr1-2 styczeń-luty 1994

-Lotnicy gminy Suchy Las, Gazeta Sucholeska nr 11-12 listopad-grudzień 1993; nr1-5 ,styczeń-maj 1994 ; nr 7, lipiec 1994

-Marszałek Francji,Wielkiej Brytanii i Polski Ferdynand Froch w Biedrusku , Miesięcznik Sucholeski nr 40 listopad 1999

-Marszałek Józef Piłsudzki naczelnik państwa w Biedrusku, Miesięcznik Sucholeski nr 39 październik 1999

-Miejsca pamięci z lat 1939-1945 na terenie dawnej gminy Suchy Las, Gazeta Sucholeska nr10 październik 1994

-Miejscowości na terenie Gminy Suchy Las, które na przestrzeni dziejów przestały istnieć, Miesięcznik Sucholeski nr 55-56 czerwiec-wrzesień 2001

-Na wikariacie w Chludowie w okresie kulturkampfu, Miesięcznik Sucholeski nr 53-54 kwiecień-maj 2001

-Nazwy miejscowości w obecnej gminie Suchy Las na przestrzeni dziejów, Miesięcznik Sucholeski nr 18-19 maj-lipiec 1997

-Nazwy osobowe, historyczne i topograficzne ulic w Suchym Lesiem, Miesięcznik Sucholeski nr 25 marzec 1998

-O wykorzystaniu spotkań z ciekawymi ludzmi. Realizacja wychowania patriotycznego i internacjonalistycznego młodzieży przez nauczycieli histori, Z doświadczeń nauczycieli wielkopolskich, tom IX , Poznań1973

-Odwet za zastrzelonego Heinkla-111 nad Łagiewnikami, Miesięcznik Sucholeski nr 49 październik- listopad 2000 -Polana przy Suchym Lesie, Głos Wielkopolski nr 96 z 23 – 24 kwiecień1972.

-Praca nauczyciela nad tworzeniem Szkolnego Muzeum i Izby Pamięci Narodowej, Organizacja i wykorzystanie Izby Pamięci Narodowej w pracy dydaktyczno -wychowawczej z młodzieżą, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa-Krajowa Komisja ds. Izby Pamięci Narodowej. Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa, styczeń 1975

-Propozycje rozkładu materiału nauczania w klasie V szkoły podstawowej na 1 semestr, Poznań 1983 ( Druk ODN Poznań nr.169/83).

– Rozważania na temat metryki Suchego Lasu, Magazyn Sucholleski nr 23 z 1998

-Spotkania z ciekawymi ludzmi. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Miesięcznik Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,Wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych nr.2 (155),luty 1972

-Tworzenie i wykorzystywanie Izby Pamięci Narodowej w procesie dydaktyczno-wychowawczym, Życie Szkoły nr10 WSiP 10/1974

-Udział mieszkańców Gminy Suchy Las w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Gazeta Sucholeska nr11-12 listopad – grudzień 1994

-W 150 rocznicę Wiosny Ludów (1848-1849), Miesięcznik Sucholeski nr 27 lipiec 1998

-Walka powietrzna ppor. pil. Włodzimierza Gedymina nad Łagiewnikami, Miesięcznik Sucholeski nr 48 wrzesień 2000

-Wykaz ważnych osobistości, które przebywały na terenie Biedruska w latach 1901-2000, Miesięcznik Sucholeski nr 56 sierpień-wrzesień 2001

-Wykorzystanie elementów regionalnych przez nauczycieli historii w szkole podstawowej (na przykładzie pracy w Zbiorczej Szkole Gminnej w Suchym lesie), Z doświadczeń nauczycieli Poznańskich, tom IV (13), Poznań 1979

-Wysiedlenie rolników z terenu Gminy Suchy Las w czasie II wojny światowej, Miesięcznik Sucholeski nr 15-19 styczeń- sierpień 1997

-Wyzwolenie gminy w roku 1945, Miesięcznik Sucholeski nr15 styczeń 1997

-Z dziejów gminy Suchy Las, Gazeta Sucholeska, lata 1992-1995

-Z dziejów Suchego Lasu. Kalendarium, Miesięcznik Sucholeski nr 42-47 styczeń- sierpień 2000

-Z dziejów Gminy Suchy Las, Miesięcznik Sucholeski nr 2-27, lata 1995-2000

-Z dziejów Zielątkowa, Miesięcznik Sucholeski nr 33 luty – marzec 1999

-Z dziejów Złotkowa, Miesięcznik Sucholeski nr 38 wrzesień 1999

-Z dziejów Złotnik, Miesięcznik Sucholeski nr 20 wrzesień 1997; nr 35 maj 1999; nr 37 lipiec-sierpień 1999

-Zenon Pilarczyk, Wspomnienie o śp. Janie Rewersie, Miesięcznik Sucholeski nr 52 luty – marzec 2001.

-Z pobytu Romana Dowskiego w Chludowie,Gazeta Sucholeska nr11 listopad 1992

-Zabytki na obszarze gminy Suchy Las i w najbliższej okolicy, Miesięcznik Sucholeski nr 50 grudzień 2000

-Ziarnko do ziarnka…, Oświata i wychowanie. Dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i wychowania, nr 12 16 – 30 czerwiec 1974

-Zarys dziejów gminy Suchy Las w powiecie poznańskim, Suchy Las, 1974. Maszynopis.

-Formy i metody pracy przybliżające młodzieży postać patrona szkoły, Suchy Las 1971. Maszynopis.

-Miejsca Pamięci Narodowej na terenie gminy Suchy Las, Suchy Las, 1982.

-Ofiary drugiej wojny światowej z parafii Chojnica – Morasko, 1. 09. 2004. Kserokopia rękopisu.

-Propozycje rozkładu materiału nauczania historii, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań 1984.

-Rozkład materiału nauczania z historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań 1982 – 1983.

-Testy nauczycielskie. Historia klasy V – VIII, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poznań 1985.

-Wojciech Bogusławski ( 1757 – 1829 ). Maszynopis. -Zarys dziejów gminy Suchy Las w powiecie poznańskim, Suchy Las 1974. Maszynopis.

-Pilarczyk Z., Rewers J., Monografia Gminy Suchy Las, Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las, Suchy Las 1991

-Pilarczyk Z., Rewers J., Pomnik w Hołdzie Pomordowanym w latach 1939 – 1945 członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu, Suchy Las 1980. Maszynopis.

-Pilarczyk Z., Rewers J., Wysiedlenia rolników z terenu gminy Suchy Las w latach 1939 – 1945, Suchy Las 1989

-Kronika pt: „Pamiętniki mieszkańców Suchego Lasu i okolicy” 1965. Rękopis.

-Kronika pt: „Znani ludzie naszej okolicy”1965. Rękopis

-Kronika Suchego Lasu i okolicy 1965. Rękopis.

Kalendarium:

  • 1931 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >