wpb_set_post_views(get_the_ID());

Oferta doradców metodycznych dla nauczycieli

Głównym zadaniem doradcy metodycznego jest udzielanie wsparcia nauczycielom -opiekunom grup projektowych w szkołach objętych opieką. W tym ujęciu roli ważne jest towarzyszenie nauczycielowi w realizacji projektu, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych. Doradca wspólnie z nauczycielem opracowuje indywidualny plan współpracy ze szkołą oparty na rozpoznaniu potrzeb metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych. Bogaty warsztat doradcy i nauczyciela dzięki wspólnemu działaniu jest bardziej racjonalnie wykorzystany w realizacji założonego celu, rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności, a także wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w pracy nad szkolnymi projektami. Polem do działania i doskonalenia kompetencji nauczycieli i uczniów jest wykorzystanie technologii cyfrowej.

Mając na uwadze oczekiwania nauczycieli – szkolnych opiekunów grup projektowych w stosunku do pełnionej roli, zespół doradców wykorzystując własne doświadczenie przygotował materiały, które pomogą przyswoić i zrozumieć problemy dotyczące metodologii pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych mają bieżący dostęp do poszczególnych doradców. Dane kontaktowe do doradców znajdują się w zakładce Kontakt.

Zadania doradcy metodycznego

1. Diagnozowanie potrzeb  nauczycieli objętych wsparciem i planowanie na tej podstawie własnej pracy. Doradca:

 • rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i doskonalenia z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • planuje pracę w oparciu o wyniki diagnozy.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami. Doradca:

 • prezentuje własne rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • prowadzi konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli w zakresie przygotowania i korzystania z technologii cyfrowych,
 • gromadzi i przekazuje nauczycielom informacje niezbędne do pracy nauczycieli,
 • obserwuje zajęcia nauczycieli oraz udziela informacji zwrotnej efektywnego korzystania z różnych narzędzi cyfrowych,
 • bierze udział w tworzeniu materiałów metodycznych do wykorzystania przez nauczycieli,
 • pomaga nauczycielom w wykorzystywaniu w pracy technologii informacyjno – komunikacyjnych.

3. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych z zastosowaniem TIK. Doradca:

 • wspiera nauczycieli w wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych w procesie edukacyjnym,
 • prezentuje nauczycielom sposoby monitorowania efektów pracy,
 • przedstawia przykłady dobrych praktyk stosowania różnorodnych narzędzi w pracy z uczniami.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Doradca:

 • ustawicznie doskonali swój warsztat w obszarze przedmiotowym Projektu, uczestnicząc w ofercie zaplanowanych szkoleń,
 • angażuje się do prac zespołu doradców,
 • współpracuje z pracodawcą,
 • doskonali swoje posługiwania się technologia cyfrową umiejętności poprzez samokształcenie.

5. Współpraca ze szkołami objętymi doradztwem. Doradca:

 • tworzy system komunikacji z nauczycielami szkół objętych wsparciem,
 • systematycznie kontaktuje się z wyznaczonymi do opieki szkołami,
 • realizuje opracowany przez siebie harmonogram spotkań z nauczycielami szkół,
 • udziela wsparcia w rozwiązywaniu doraźnych problemów.

Narzędzia TIK

Poradnik Learningapps

Learning Apps to darmowa, prosta w obsłudze platforma do tworzenia narzędzi, gier i zabawy edukacyjnych.

Podstawy platformy Moodle

Opis podstawowych funkcji platformy Moodle.

Narzędzia do zbierania informacji

Wykaz narzędzi do zbierania informacji

Narzędzia TIK w realizacji podprojektow CSW2020

Wykaz narzędzi TIK w realizacji podprojektow CSW@2020

Wybór narzędzi TIK do pracy zdalnej

Wykaz rekomendowanych narzędzi TIK (szczególnie do pracy zdalnej zq uczniem)


Jak sobie radzić z problemami psychologiczno-pedagogicznymi

Jak motywować ucznia do aktywności

Motywacja to problem pojawiający się na każdym etapie pracy nauczyciela z uczniem. Rozbudzić motywację to jedno, ale jak podtrzymać gotowość ucznia do działania, rozbudzić jego zainteresowanie to wyzwanie nauczyciela które musi podjąć.

Poniżej znajdują się linki do filmów, które nauczyciel może wykorzystać zarówno w samokształceniu, jaki i w pracy z uczniami.

 1. Motywacja:     https://tiny.pl/76x7z
 2. „Jak motywować uczniów do nauki”: https://tiny.pl/76xwc
Motywacja jako trampolina do działania

Wprowadzenie do zagadnienia motywacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i sposoby pracy z uczniem. Nie wystarczą same zdolności ucznia dopiero połączenie z gotowością do aktywności daje pożądane wyniki pracy. Opisane zostały typy inteligencji, ponieważ jest wiedza nauczyciela, że zespół uczniowski to zbiór różnych możliwości intelektualnych i odpowiednio do nich należy dobierać warunki pracy. Tu nauczyciel znajdzie podpowiedzi, jak wykorzystać elementy procesu motywacji
w realizacji projektu. Przedstawione zostały także trudności pracy zdalnej w realizacji projektu,
z którymi boryka się nauczyciel i jaki to ma wpływ na motywację uczniów do podtrzymania aktywności. Wiedza nauczyciela z zakresu uwarunkowań gotowości ucznia do pracy i współpracy jest ważnym składnikiem procesu edukacyjnego. Materiał pomoże zrozumieć nauczycielowi różne sytuacje, które niesie za sobą praca z uczniem i podjąć odpowiednie działania w podtrzymywaniu aktywności w realizowanych wspólnie projektach.

Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?

Ciekawy sposób bliskich i dalekich rozważań wokół procesu zaangażowania, budzenia potencjału i podtrzymywania gotowości uczniów do pracy. W opracowaniu znajdują się podpowiedzi, jak zaciekawić, zachęcić i zmotywować uczniów do samodzielnej i zespołowej aktywności.  Nauczyciel znajdzie tu ćwiczenia do rozbudzania zainteresowania uczniów pracą nad projektem. Są także rozważania dotyczące zaangażowania uczniów, skuteczności działań edukacyjnych i znaczenia zaciekawienia ucznia pracą. W sposób przystępny i interesujący przedstawiony jest proces udzielania wzmocnień i konstruktywnej informacji zwrotnej.


Metoda projektu

(1) Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Zawiera wskazówki, jak tworzyć zespoły projektowe (s.36), jak planować działania i określać cele projektów (s. 41),  jak przebiega realizacja projektu; opisuje pracę i pomoc nauczyciela, dokumentowanie pracy ucznia, prezentowanie efektów pracy (s. 49), przykładowe rozwiązania organizacyjne (s. 55).

(2) Metoda projektów w gimnazjum

Opisuje metodę projektu krok po kroku, omówione zostały etapy działań, wiele uwag  i rozwiązań praktycznych jak motywować uczniów w działaniach projektowych (s. 26-30), uczeń i nauczyciel w projekcie; zasady postępowania i współpracy, jak budować i motywować zespół projektowy (s. 87-91).

(3) Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów

Przedstawia rozważania dlaczego motywacja w szkole jest ważna, czym w utrzymaniu gotowości do aktywności jest poczucie znaczenia wykonywanej przez siebie prac. Zwraca uwagę, że efekty pracy powinny być potrzebne  i atrakcyjne dla ucznia.  Uczeń  powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań, aktywnościom powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmowanych działań,  powinien on mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni nabytych kompetencji. Zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia przez ucznia.

(4) Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego

Znajdujemy tu omówienie rodzajów motywacji, sposobów motywowania różnych typów uczniów, przykłady gier rozwijających  poczucie własnej wartości.

(5) Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej

Zawiera wskazówki jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć, jakie pytania w praktyce nauczycielskiej są dobre, a które złe, jak uniknąć pytań ograniczających myślenie ucznia, przykłady narzędzi TIK  pomocnych w osiąganiu sukcesu przez grupę, scenariusze zajęć.

(6) Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

Omówione jest zjawisko wykluczenia i tolerancji w zespołach uczniowskich, znaczenie efektywnej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, sposoby kierowania grupą i budowania zespołów uczniowskich, przykłady metod i technik aktywizacji uczniów (s. 69-94).