Liga geograficzna 2019/2020 #regulamin

Regulamin Przedmiotowej Ligi Geograficznej 2019/2020

I. Zasady Ogólne

1. Organizatorem Ligi Przedmiotowej geograficznej (dalej: LG) jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
2. W LG w roku szkolnym 2019/2020 udział biorą 24 szkoły ponadpodstawowe z województwa wielkopolskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa i zostały zakwalifikowane do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.
3. LG jest turniejem i ma charakter pojedynku pomiędzy reprezentacjami szkół, które tworzą ośmioosobowe drużyny uczniowskie, ustalane przez każdą szkołę. W każdej rundzie szkoła wystawia trzech dowolnych uczestników spośród 8 osobowej drużyny szkolnej. O składzie drużyny w danym pojedynku decyduje opiekun drużyny.
4. Pojedynek jest przeprowadzany w formie teletransmisji poprzez sieć internetową i polega na zadawaniu drużynom uczniowskim poszczególnych szkół pytań przez komisję znajdująca się w siedzibie ODN w Poznaniu.

II. Zasady przeprowadzania pojedynków

5. Liga składa się z 6 tematycznych rund rozgrywanych co miesiąc od października 2019 do kwietnia 2020. Pytania w każdej z rund będą związane z konkretnym tematem, wskazanym wcześniej przez komisje konkursową.

1. Geografia fizyczna
2. Środowisko przyrodnicze Polski

3. Geografia społęczno-ekonomiczna

4.
Społeczeństwo i gospodarka Polski
5.
Relacja człowiek – środowisko geograficzne
6.
Turystyka

6. W poszczególnych rundach szkoły rywalizują miedzy sobą w grupach. Każda grupa liczy 6 szkół.
7. Na każdą rundę zostanie przygotowane 170 pytań. Na początku rundy każda z 6 drużyn ma przyznane po trzy szanse. Komisja kolejno kieruje pytania do poszczególnych szkół. Błędna odpowiedz lub jej brak w wyznaczonym czasie powoduje utratę szansy.
8. Szkoła, która jako pierwsza utraci wszystkie szanse zajmuje 6 miejsce w grupie. Kolejne szkoły, które utracą wszystkie szanse będą kolejno zajmować następne miejsca 5, 4, 3, 2, 1.
I miejsce – 12 punktów
II miejsce – 8 punktów
III miejsce – 6 punktów
IV miejsce – 4 punktów
V miejsce – 2 punkty
VI miejsce – 1 punkty
9. W przypadku utraty ostatniej szansy przez więcej niż jedną szkołę podczas danej tury pytań, drużyny szkolne zajmują miejsca ex aequo.
10. W przypadku wyczerpania się puli pytań i w sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna zachowałaby jakiekolwiek szanse, o zwycięstwie zadecyduje ilość zachowanych szans; gdy zastosowanie powyższej zasady nie przyniesie rezultatu, szkoły zajmują pierwsze miejsce ex aequo.
11. Zwycięzcą ligi zostaje szkoła, która w 6 rundach uzyska najwięcej punktów.
12. W sali, w której gra drużyna, obecni mogą być tylko uczniowie drużyny oraz trener.
13. Obraz przekazywany przez kamerę do wideokonferencji powinien obejmować oprócz członków drużyny także ławkę, przy której drużyna pracuje.

III. Przebieg meczu

14. Komitet Organizacyjny LG układa pytania w oparciu o podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
15. Pytania są tak sformułowane, że pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.
16. Pytania zadawane przez Komisję są wyświetlane na monitorze ekranu i transmitowane do poszczególnych szkół. Drużyny uczniowskie od momentu zakończenia czytania pytania przez członka komisji mają 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Udzielanie odpowiedzi należy rozpocząć zanim zabrzmi gong.
17. Członkowie drużyny mogą naradzać się przed udzieleniem odpowiedzi.
18. Odpowiedzi muszą być udzielane pełnymi zdaniami (także w przypadku pytań zamkniętych).
19. Po udzieleniu odpowiedzi lub jej braku na ekranie zostanie wyświetlona poprawna odpowiedź. Ostatecznie komisja prowadząca daną rundę decyduje, czy udzielona przez drużynę odpowiedź jest poprawna czy błędna.
20. Mikrofony powinny być włączane tylko na czas udzielania odpowiedzi.
21. Terminy rozgrywek poszczególnych rund zostaną podane na stronie internetowej i przesłane do opiekunów zespołów. W przypadku, gdy szkoła w podanym terminie nie będzie obecna, bez wcześniejszego powiadomienia organizatorów (np. o kłopotach technicznych), jej reprezentacja otrzymuje w danej rundzie 0 punktów.
22. Zabronione jest korzystanie podczas konkursu z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Pomoc ze strony osób niebędących członkami drużyny, jest zabroniona, pod groźba dyskwalifikacji drużyny.

IV. Postanowienia końcowe

23. Decyzja w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz rozstrzyganie wszelkich regulaminowych sporów oraz wątpliwości należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej LG.