Liga historyczna 2019/2020 #regulamin

Regulamin Przedmiotowej Ligi Historycznej 2019/2020

I. Zasady Ogólne

1. Organizatorem Ligi Historycznej (dalej: LH) jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
2. W LH w roku szkolnym 2019/2020 udział biorą 24 szkoły ponadpodstawowe z województwa wielkopolskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa i zostały zakwalifikowane do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.
3. LH jest turniejem i ma charakter pojedynku pomiędzy reprezentacjami szkół, które składają się z ośmiu osób, wytypowanych przez każdą szkołę.
W poszczególnych rundach LH uczestniczą trzyosobowe drużyny uczniowskie, wybrane do konkretnej rundy z w.w. reprezentacji szkolnych. O składzie drużyny w danym pojedynku decyduje opiekun drużyny.
4. Pojedynek jest przeprowadzany w formie teletransmisji poprzez sieć internetową i polega na zadawaniu drużynom uczniowskim (3 osobowym) poszczególnych szkół pytań przez trzyosobową komisję konkursową zlokalizowaną w ODN w Poznaniu.

II. Zasady przeprowadzania pojedynków

5. Liga składa się z 6 rund rozgrywanych co miesiąc od października 2019 do kwietnia 2020. Pytania w każdej z rund będą związane z konkretnym tematem, wskazanym wcześniej przez komisje konkursową.

1. Starożytność – polityka i wojny
2. Historia Polski do XV wieku – Średniowiecze

3. Historia powszechna czasów nowożytnych (od XVI–XVIII wieku)

4.
Historia Polski w XIX wieku (1795-1914)
5.
Druga wojna światowa 1939-1945
6.
Historia Polski po 1945 roku

6. W poszczególnych rundach szkoły rywalizują między sobą w grupach. Każda grupa liczy 6 szkół.
7. Na każdą rundę zostanie przygotowane 170 pytań. Na początku rundy każda z 6 drużyn ma przyznane po trzy szanse. Komisja kolejno kieruje pytania do poszczególnych szkół. Błędna odpowiedz lub jej brak w wyznaczonym czasie powoduje utratę szansy.
8. Szkoła, która jako pierwsza utraci wszystkie szanse zajmuje 6 miejsce w grupie. Kolejne szkoły, które utracą wszystkie szanse będą kolejno zajmować następne miejsca 5, 4, 3, 2, 1.
Punktacja rund wygląda następująco:
I miejsce – 12 punktów
II miejsce – 8 punktów
III miejsce – 6 punktów
IV miejsce – 4 punktów
V miejsce – 2 punkty
VI miejsce – 1 punkty
9. W przypadku utraty ostatniej szansy przez więcej niż jedną szkołę podczas danej tury pytań, drużyny szkolne zajmują miejsca ex aequo.
10. W przypadku wyczerpania się puli pytań i w sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna zachowałaby jakiekolwiek szanse, o zwycięstwie zadecyduje ilość zachowanych szans; gdy zastosowanie powyższej zasady nie przyniesie rezultatu, szkoły zajmują pierwsze miejsce ex aequo.
11. Mikrofony podczas konkursu powinny być włączane tylko na czas udzielania odpowiedzi.
12. Terminy rozgrywek poszczególnych rund zostaną podane na stronie internetowej i przesłane do opiekunów zespołów. W przypadku, gdy szkoła w podanym terminie nie będzie obecna, bez wcześniejszego powiadomienia organizatorów (np. o kłopotach technicznych). W takiej sytuacji drużyna otrzymuję w danej rundzie 0 punktów.
13. Zabronione jest korzystanie podczas konkursu z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Pomoc ze strony osób nie będących członkami drużyny, jest zabroniona, pod groźba dyskwalifikacji drużyny.
14. W sali, w której gra drużyna, obecni mogą być tylko uczniowie drużyny oraz trener.
15. Obraz przekazywany przez kamerę do wideokonferencji, oprócz członków drużyny, powinien obejmować ławkę, przy której drużyna pracuje.Zwycięzcą ligi zostaje szkoła, która w 8 rundach uzyska najwięcej punktów.
16. Zwycięzcą ligi zostaje szkoła, która w 8 rundach uzyska najwięcej punktów.

III. Zasady zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi.

17. Komitet Organizacyjny LH układa pytania w oparciu o podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
18. Pytania są tak sformułowane, że pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.
19. Pytania zadawane przez komisję są wyświetlane na monitorze ekranu i transmitowane do poszczególnych szkół. Drużyny uczniowskie od momentu zakończenia czytania pytania przez członka komisji mają 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Udzielanie odpowiedzi należy rozpocząć zanim zabrzmi gong.
20. Drużyny mogą przed udzieleniem odpowiedzi naradzać się, ale nie mogą pod sankcją dyskwalifikacji korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowo-dydaktycznych czy jakichkolwiek podpowiedzi.
21. Odpowiedzi muszą być udzielane pełnymi zdaniami (także w przypadku pytań zamkniętych).
22. Po udzieleniu odpowiedzi lub jej braku, na ekranie zostanie wyświetlona poprawna odpowiedź. Ostatecznie komisja prowadzona daną rundę decyduje, czy udzielona przez drużynę odpowiedź jest poprawna, czy błędna

IV. Postanowienia końcowe

23. Decyzja w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz rozstrzyganie wszelkich regulaminowych sporów oraz wątpliwości należy do przewodniczącego komisji konkursowej.