Liga matematyczna 2019/2020 #regulamin

Regulamin Przedmiotowej Ligi Matematycznej 2019/2020

I. Zasady Ogólne

1. Organizatorem przedmiotowej Lig Matematycznej (LM) jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
2. W LM roku szkolnym 2019/2020 udział bierze 24 szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa i zostały zakwalifikowane do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.
3. LM jest turniejem i ma charakter pojedynku pomiędzy reprezentacjami szkół, które składają się z ośmiu osób, wytypowanych przez każdą szkołę.
4. W poszczególnych rundach LM uczestniczą trzyosobowe drużyny uczniowskie, wybrane do konkretnej rundy z w.w. reprezentacji szkolnych. O składzie drużyny w danym pojedynku decyduje opiekun drużyny.
5. Pojedynek jest przeprowadzany w formie teletransmisji poprzez sieć internetową i polega na zadawaniu drużynom uczniowskim (3 osobowym) z poszczególnych szkół pytań przez komisje. Reprezentacja szkoły może liczyć od 6 do 8 osób. O składzie drużyny w danym pojedynku decyduje opiekun drużyny

II. Zasady przeprowadzania pojedynków

6. Liga składa się z 6 tematycznych rund rozgrywanych co miesiąc od października 2019 do kwietnia 2020. Pytania w każdej z rund będą związane z konkretnym tematem, wskazanym wcześniej przez komisje konkursową.

1. Liczby, zbiory
2. Funkcje, wyrażenia algebraiczne, ciągi

3. Równania i nierówności, układy równań

4.
Geometria analityczna i rachunek wektorów
5.
Geometria na płaszczyźnie i w przestrzeni
6.
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka

7. W poszczególnych rundach szkoły rywalizują miedzy sobą w grupach. Każda grupa liczy 6 szkół.
8. Komisja przeprowadzająca rundę układa pytania w oparciu o podstawę programowa dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym (zadania łatwiejsze, za 1 punkt) oraz na poziomie wyższym, uwzględniającym fakty użyteczne na Olimpiadzie Matematycznej lub dotyczące ogólnej kultury matematycznej (za 3 punkty).
9. Każda drużyna ma do swojej dyspozycji czyste kartki papieru oraz przybory do pisania. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Pomoc ze strony osób nie będących członkami drużyny, jest zabroniona pod groźba dyskwalifikacji drużyny.
10. Obraz przekazywany przez kamerę z wideokonferencji, oprócz członków drużyny, powinien obejmować ławkę, przy której drużyna pracuje.
11. Komisja dokłada starań, aby pytania pozwalały na jednoznaczną ocenę, czy podana przez członków drużyny odpowiedź jest poprawna.
12. Za zajęte miejsce w poszczególnych rundach szkoła otrzymuje odpowiednią liczbę punktów:
I miejsce – 12 punktów
II miejsce – 8 punktów
III miejsce – 6 punktów
IV miejsce – 4 punktów
V miejsce – 2 punkty
VI miejsce – 1 punkty
13. Ligę wygrywa szkoła, która w sześciu rundach uzyskała największą liczbę punktów.
14. Terminy rozgrywek poszczególnych rund zostaną podane na stronie internetowej i przesłane do opiekunów zespołów. W przypadku, gdy szkoła w podanym terminie nie będzie obecna, bez wcześniejszego powiadomienia organizatorów (np. o kłopotach technicznych). W takiej sytuacji drużyna otrzymuję w danej rundzie 0 punktów.

III. Przebieg meczu

15. Każda runda (mecz) składa się z 8 kolejek pytań. Każda z 6 drużyn ma przyznane trzy szanse.
16. Pytania zadaje Komisja znajdująca się w Poznaniu i kieruje do poszczególnych drużyn. Każde pytanie jest czytane na głos i pojawia się na ekranie. Drużyny biorące udział w meczu mają przypisane przez Komisję w sposób losowy kolejne liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6,
17. Oprócz pierwszej tury pytań szkoła ma możliwość wyboru pytania za 1 lub 3 punkty.
18. Podczas pierwszej kolejki pytań każda z drużyn uzyskuje 1 punkt za poprawną odpowiedź, natomiast nie ma żadnego punktu i traci jedną szansę za błędną odpowiedź, lub jej brak.
19. Począwszy od drugiej kolejki pytań, drużyna odpowiadająca musi zadeklarować, czy chciałaby odpowiadać na pytanie za 1 punkt, czy 3 punkty. Wyboru nie ma, jeżeli zostanie wyczerpana pula pytań za 1 punkt i pozostaną jedynie pytania za 3 punkty, lub na odwrót.
20. Drużyna uzyskuje odpowiednią liczbę punktów (1 lub 3) za poprawną odpowiedź, natomiast nie ma żadnych punktów i traci jedną szansę za błędną odpowiedź, lub jej brak.
21. Na udzielenie odpowiedzi na pytanie za 1 punkt drużyna ma 45 sekund, w przypadku pytania za 3 punkty – minutę i 30 sekund. Czas mierzy się od momentu zakończenia czytania pytania.
22. Drużyna powinna wyraźnie zaznaczyć moment, w którym rozpoczyna udzielanie odpowiedzi.
23. Odpowiadać należy pełnym zdaniem. Odpowiedz musi się rozpocząć przed upływem czasu.
24. Po udzieleniu odpowiedzi lub jej braku na ekranie zostanie wyświetlona poprawna odpowiedź. Ostatecznie komisja prowadząca daną rundę decyduje, czy udzielona przez drużynę odpowiedź jest poprawna, czy błędna.
25. Po utracie trzech szans drużyna przestaje odpowiadać i jest omijana w następnych turach pytań danego etapu meczu.
26. Mecz kończy się w momencie, gdy wszystkie drużyny biorące w nim udział utracą swoje trzy szanse, lub zostaną zadane pytania ze wszystkich 8 kolejek.
27. Na zakończenie meczu (po ostatniej kolejce pytań) za każdą zachowaną szansę drużyna otrzymuje dodatkowy 1 punkt.
28. Mecz wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów.
29. Kolejne miejsca zajmują szkoły, które uzyskały odpowiednią największą ilość punktów.
30. Kolejność drużyn jest ustalana po zakończeniu meczu.
31. Jeżeli jakieś drużyny uzyskały tę samą ilość punktów w danym etapie, zajmują dane miejsce ex aequo i wszystkie otrzymują równą liczbę punktów odpowiadającą zajętemu miejscu, natomiast jedno lub więcej kolejnych miejsc pozostaje nieobsadzonych.
32. W połowie meczu, przewidziana jest krótka rozmowa komisji z uczestnikami meczu.
33. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do członków komisji przeprowadzającej mecz. Komisja ma decydujący głos w sprawach spornych lub nieobjętych regulaminem.