Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt pozakonkursowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma służyć podniesieniu kompetencji cyfrowych tysięcy uczniów i nauczycieli w całej Wielkopolsce dzięki swojemu wyjątkowemu charakterowi propagującemu korzystanie z technologii informatycznych w procesie dydaktycznym.

Projekt wspiera rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie to realizowane jest poprzez zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach podprojektów edukacyjnych nastawionych na naukę poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W tej przygodzie z innowacyjnymi metodami i narzędziami dydaktycznymi niezbędną pomocą dla nauczyciela jest publikacja przygotowana przez opiekuna naukowego podprojektu edukacyjnego. Nauczyciele znajdą w niej zasady pracy z uczniem, zgodnie z którymi osiągnięte zostają cele w rozwoju kompetencji kluczowych, w tym przede wszystkim dotyczące kompetencji informatycznych ucznia na każdym etapie edukacji zapisanych w przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020” oraz ważnych dokumentach krajowych i regionalnych jak Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 i Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020. Lektura Poradnika przeprowadzi przez cały rok fascynującej pracy z uczniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się i częstego korzystania z Poradnika, nie tylko w czasie trwania projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, ale i po jego zakończeniu, gdyż stworzona w ramach projektu infrastruktura szerokopasmowego Internetu oraz specjalistyczny sprzęt wraz z technologią informatyczną pozostaną w szkołach i mam nadzieję będą wykorzystywane w kolejnych latach dla rozwoju wielkopolskiej młodzieży.