Przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie 1919-2022 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie wraz z opiekunem, nauczycielem języka polskiego p. Krystyną Popielec-Stürmer, wzięli udział w podprojekcie Klasy Akademickie, który stanowi jedną z części projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Podjęliśmy się historycznego zadania-analizowania przeszłości historycznej szkoły w konfrontacji z rzeczywistością, w której budujemy obecnie wizerunek szkoły. Wspólnie spotykaliśmy się w szkole oraz online na platformie cyfrowej, analizując różne etapy realizacji wyżej wymienionego tematu projektu. Sekcja tzw. szperaczy analizowała kroniki szkoły, odkrywając ciekawe zdjęcia i wydarzenia szkoły od 1919 roku. Grupa dziennikarska zajęła się prowadzeniem wywiadów, nie tylko z nauczycielami-emerytami, ale również z absolwentami szkoły po 2000 roku (p. Małgorzatą Nawrocką, p. Krzysztofem Chołodeckim, p. Wojciechem Ziółkowskim) oraz nauczycielami uczącymi obecnie, którzy są absolwentami ZSP w Witkowie. Grupa informatyków zarządzała kwestiami cyfrowymi. I tak w kooperacji powstał efekt końcowy projektu.

Przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie 1919-2022

Przeszłość

Dawno, dawno temu…

Jakim ponad 100-latkiem jest obecny Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie? Przebojowym? Otwartym na to, co przyniesie przyszłość? Niepoprawnym marzycielem? A może poważnym i nad wiek dojrzałym, skrywającym wiele tajemnic i wiele przeżyć, łączącym pokolenia, nie tylko witkowian? Te pytania skłoniły nas do podjęcia próby wskrzeszenia ducha czasu naszej szkoły.

W niniejszym artykule pragniemy ukazać obraz szkoły dawniej i dziś. To połączenie minionego, XX wieku, z obecnym XXI.

Dotychczasowa działalność jedynej w Witkowie szkoły średniej pozwala stwierdzić, że ma ona potencjał i możliwości dalszego rozwoju we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Główną siłą działania każdej instytucji są ludzie. I to oni, obok historii szkolnictwa, są bohaterami tej pracy

Z KART HISTORII SZKOLNICTWA ROLNICZEGO

Szkolnictwo rolnicze na terenie Witkowa ma swoją ponad 100-letnią historię. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, organizacją polskiego szkolnictwa rolniczego zajęła się Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu. Zaczątkiem jego rozwoju była Dwuzimowa Męska Szkoła Rolnicza z siedzibą przy ul. Wiejskiej. Szkoła ta funkcjonowała od 1919 do 1923 roku i była zorganizowana dla młodzieży, która miała pozostać w rodzinnym gospodarstwie. 1 października 1928 roku pierwszy rocznik dziewcząt rozpoczął zajęcia w Żeńskiej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego.

Zadaniem szkoły było w jak najkrótszym czasie przygotować dziewczęta do prowadzenia domu. Uczennice wywodziły się z różnych stron Polski i różnych środowisk.

Na kierownika szkoły Wielkopolska Izba Rzemieślnicza powołała panią Irenę Zakrzewską. Zajęcia odbywały się w cyklu 11-miesięcznym, od 1 września do 30 lipca, a program nauczania obejmował przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne w kuchni, szwalni, ogrodzie, a później w budynku gospodarczym z hodowli zwierząt.

W roku szkolnym 1930/31 został oddany do użytku – na potrzeby zajęć praktycznych – budynek gospodarczy, w którym hodowano krowy, świnie i kury. Na nowego kierownika szkoły została powołana pani Stanisława Rokicka. Od 1934 roku kierownictwo szkoły przejęła pani Ewelina Moczulska. W tym samym roku zmieniono nazwę na Szkoła Rolnicza Żeńska oraz czas trwania roku szkolnego – od 15 stycznia do 15 grudnia. Poza tym od 1936 roku szkoła prowadziła  3-miesięczne kursy zwane „Wędrowną Szkołą Żeńską”. Do 1939 roku kursy ukończyło 150 dziewcząt.

Od początku istnienia szkoły wprowadzono obowiązek noszenia przez uczennice mundurków. Był to strój marynarski i beret. W roku 1932 zmieniono go na granatowe plisowane spódniczki, białe bluzki z haftem kaszubskim oraz białe lub łowickie chusty na głowę. Do tradycji szkoły należała organizacja wycieczek krajoznawczych, kontakty ze szkołami męskimi oraz coroczne przygotowanie dożynek.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był 11 grudnia 1938 roku. Była to data nadania szkole sztandaru. Sztandar zachował się do dziś.  W okresie wojny i okupacji przechowywany był przez panią Antoninę Radecką, która 27 lutego 1945 roku złożyła sztandar na ręce pani Leontyny Runowskiej – ówczesnej kierowniczki szkoły.

HISTORIA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  W LATACH 1919-1939

1919 rok  – założenie Dwuzimowej Męskiej Szkoły Rolniczej

1923 rok  – przeniesienie szkoły z Witkowa do Wrześni

1923 rok  – ulokowanie w Witkowie przeniesionej z Inowrocławia Męskiej  

  Dwuzimowej Szkoły z językiem niemieckim wykładowym

1928-1934  – Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego

1934-1937  – Szkoła Rolnicza Żeńska

1937-1939  – Publiczna Szkoła Przysposobienia Gospodyń Wiejskich

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY ROLNICZEJ W WITKOWIE OD 1945 DO 2008 r.

Po II wojnie światowej szkolnictwo ponadpodstawowe w Witkowie przechodziło wiele  reorganizacji. Droga rozwoju szkoły rolniczej – od najniższej szkoły rolniczej w okresie 20-lecia międzywojennego i w początkowym okresie powojennym do obecnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – wiodła przez wiele reform. Do szkoły w Witkowie uczęszczała młodzież z ościennych powiatów i województw. 13 października 1961 roku szkołę wizytowała pani Maria Parasiuk, dyrektor Departamentu Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa, która zapoznała się z trudnymi warunkami lokalowymi, co zaowocowało podjęciem decyzji o budowie nowego gmachu do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Jednak na nowy budynek szkoły trzeba było jeszcze poczekać 10 lat. Starania dyrekcji szkoły o polepszenie warunków kształcenia zostały uwieńczone 24 października 1969 r. Wówczas uroczyście wmurowany został akt erekcyjny szkoły. Po dwóch latach, w styczniu 1972 roku, dwupiętrowy budynek z klasopracowniami, z zapleczem, kuchnią, stołówką i salą gimnastyczną został oddany do użytku. Został on zbudowany dla 8 oddziałów (ok.300 uczniów) Technikum Rachunkowości Rolnej. Sytuacja lokalowa nie wpłynęła na jakość działalności pozalekcyjnej w szkole. Prężnie działały kółka przedmiotowe, zespoły zainteresowań technicznych i artystycznych, SKS oraz PTTK. Młodzież mieszkająca w internacie uczestniczyła w Przeglądach Dorobku Kulturalnego Młodzieży Szkół Rolniczych województwa konińskiego.

Przedstawiając historię szkoły nie sposób pominąć funkcjonowania gospodarstwa szkolnego, które było jej integralną częścią. Funkcję kierownika gospodarstwa pełnili kolejno: Alaksander Kalicki, Czesław Bielicki, Józef Deskowski.

Istotnym obszarem działania szkoły była także działalność oświatowa w zakresie kierowania i sprawowania nadzoru nad oświatą dorosłych w formie pozaszkolnej, wieczorowej i zaocznej. Dyrekcja sprawowała także opiekę nad filiami w Kłecku, Kiszkowie, Skiereszewie, Żydowie, Ostrowitem, Kleczewie i Wilczynie. W 1985 roku, na mocy porozumienia dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Witkowie, powstały przy szkole klasy zamiejscowe liceum ogólnokształcącego, które funkcjonowały do 1999 r.

Nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru

 W 1987 roku, dzięki staraniom dyrekcji szkoły i panów: Henryka Knasta, Ludwika Czekały i Mikołaja Sabika, szkole nadano imię Dezyderego Chłapowskiego – żołnierza, patrioty, działacza gospodarczego, pioniera nowoczesnego rolnictwa i wzorowego gospodarza. Uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru odbyła się 23 maja 1987 roku.

Do dziś sztandar jest chlubą i znakiem rozpoznawczym szkoły. Najwłaściwiej określają to słowa:

„Strzeżcie i brońcie jego honoru. Być godnym sztandaru, więcej znaczy niż posiadać”.

W drugą rocznicę nadania szkole imienia Dezyderego Chłapowskiego, 25 maja 1989 roku, uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, a zaszczyt ten przypadł absolwentce z 1931 roku pani Anieli Woźniak. Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów absolwentom oraz zasłużonym pracownikom.

W 1991 roku utworzona została w ZSR w Witkowie nowa jednostka kształcenia. Było to Liceum Zawodowe, w którym poza wiedzą z przedmiotów ogólnokształcących, młodzież zdobywała wiedzę z podstaw żywienia, szycia, urządzania gospodarstwa domowego czy higieny. Oprócz zajęć dydaktycznych, program obejmował również zajęcia praktyczne. Utworzenie tego typu szkoły było zwrotem ku przeszłości, nawiązywało do tradycji Żeńskiej Szkoły Gospodarczej. W 1999 roku Liceum Zawodowe  przekształcone zostało w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Od 1992 roku młodzież mogła kontynuować naukę w Policealnym Studium Ekonomicznym, w którym zdobywało nowe kwalifikacje wielu absolwentów Technikum Rolniczego i Liceum Zawodowego.

Od 1945 roku nadzór nad szkołą sprawowało Ministerstwo Rolnictwa, a organem prowadzącym był Wydział Oświaty Rolniczej w Koninie. W 1999 roku, w wyniku reformy administracyjno-samorządowej, nadzór nad szkołą przejął Wielkopolski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Na mocy aktu przekształcenia szkoła otrzymała nazwę:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

Dziś szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie środowiska lokalnego, poza kierunkami technikum i liceum kończącymi się maturą, utworzono w 2002 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową – wielozawodową, w której prowadzony był 2- i 3-letni cykl kształcenia, w zależności od zawodu. W związku z rosnącym zainteresowaniem techniką komputerową, 5 lat później, w 2007 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły mgr Joanny Czekały, utworzone zostało 4-letnie Technikum Informatyczne, które kształci już od lat techników informatyków. Absolwenci Technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach.

Gospodarstwo szkolne

Integralną częścią szkoły było gospodarstwo położone w odległości 500m od szkoły. Gospodarstwo było rentowne, corocznie wypracowywało zysk, a za swoje osiągnięcia produkcyjne otrzymywało dyplomy oraz wyróżnienia przyznane przez władze terenowe i Ministerstwo Rolnictwa. Spełniało ono rolę zaplecza dydaktycznego – to w nim uczniowie odbywali zajęcia praktyczne. Gospodarstwo szkolne istniało 37 lat, a jego kierownikami byli kolejno:
p.Aleksander Kalicki od 1950-1956 roku,

p.Czesław Bielicki od 1956-1969 roku,

p.Józef Deskowski od 1969-1987 roku.

Szkoły filialne i oświata dorosłych

Pod koniec 1974 roku szkoła przyjmuje działalność oświatową będącą dotychczas w rękach Powiatowych Wydziałów Rolnictwa i Leśnictwa. Zostaje utworzony etat drugiego zastępcy dyrektora, który zajmuje się szkołami filialnymi, oświatą dorosłych w formie pozaszkolnej, wieczorowej i zaocznej oraz organizacją kursów.

W okresie działalności PS-CKR szkoła swym nadzorem obejmowała szkoły filialne w Kłecku, Kiszkowie, Skiereszewie, Żydowie. Łącznie uczęszczało do nich 220 uczniów. Wszystkie szkoły w 1975 r. – w wyniku dokonanego podziału administracyjnego – pozostały w woj. poznańskim, natomiast szkoła witkowska przeszła pod zarząd nowo utworzonego woj. konińskiego.

Władze oświatowe woj. konińskiego powierzyły witkowskiej placówce nadzór nad następującymi szkołami filialnymi:

  • Zasadniczą Szkołą Rolniczą w Ostrowitem, która zlikwidowana została w 1977 r. z powodu braku kandydatów;
  • Liceum Rolniczym w Kleczewie, zorganizowanym przy tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym. W 1985 r. zotsało ono zlikwidowane z powodu braku zapotrzebowania środowiska na absolwentów liceum rolniczego;
  • Zasadniczą Szkoła Rolniczą w Wilczynie, utworzoną w 1959 r. W 1980 r. szkołę tę przeniesiono do budynku po byłej bibliotece, jednak nie było tam odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dlatego w 1984 r., z inicjatywy dyrekcji oraz władz Gminy Wilczyn, rozpoczęto budowę nowej szkoły rolniczej, której otwarcie nastąpiło w 1987 roku. Szkoła filialna w Wilczynie, przynależna do ZSR w Witkowie, istniała do września 1999 r. Kierownikiem filialnym był mgr inż. Bolesław Stanowski.

Rolnicze kształcenie pracujących systemem zaocznym i wieczorowym

Pierwszy nabór do 3-letniego Zaocznego Technikum Rolniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej został przeprowadzony w 1975 roku. Zgłosiło się wówczas 65. kandydatów, dlatego konieczna była weryfikacja dokumentów, po której naukę 1.09.1975r. w technikum zaocznym rozpoczęło 36 słuchaczy. Organizacją tej formy kształcenia zajmował się zastępca dyrektora. Do niego, z upoważnienia dyrektora szkoły, należał dobór kadry nauczycielskiej oraz  nadzór pedagogiczny. Ponieważ większość słuchaczy pochodziła z pobliskich miejscowości, zajęcia w zaocznym technikum odbywały się dwa dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.   

W latach 1979-1984 funkcjonowało również 3-letnie, wieczorowe Technikum Rolnicze.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych pracujących w rolnictwie

W okresie działalności Powiatowej Szkoły – Centrum Kształcenia Rolniczego, terytorialnie obejmowaliśmy 9 gmin powiatu gnieźnieńskiego: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Witkowo, Żydowo. W tym czasie 607 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe.

Przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Kościelcu organizowane były również kursy traktorzystów i kombajnistów.

Historię kierunków kształcenia i  zmian organizacyjnych stanowi poniższe zestawienie:

1945-1948  – Żeńska Szkoła Gospodarcza 11-miesięczna

1947-1949  – 2-letnie Gimnazjum Żeńskie

1948-1949 – 4-letnie Koedukacyjne Liceum Rolniczo-Gospodarcze przemianowane

 w 1949r. na Technikum Rolnicze

1949-1957  – 4-letnie Technikum Rolnicze

1957-1969  – 5-letnie Technikum Rolnicze

1965-1971  – 5-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej

1966-1989  – 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej

1971-1983  – 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1971-1985  – 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie ZSR

1974-1985  – 3-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej

1974-1977   – Powiatowa Szkoła-Centrum Kształcenia  Rolniczego. Przejęcie pod   

   nadzór Zasadniczych Szkół Rolniczych terenie powiatu  

   gnieźnieńskiego

1974-1984  – 3-letnie Technikum Rolnicze Wieczorowe

1975-1983  – 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne

1977-1999  –  Zespół Szkół Rolniczych

1982-1984  –  3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza

1982-2001  –  5-letnie Technikum Rolnicze

1985-1999  –  Liceum Ogólnokształcące – filia LO w Słupcy, powstaje na mocy porozumienia dyrektora ZSR w Witkowie dyrektorem   LO w Słupcy, w 1999r. przemianowne na liceum macierzyste

1991- 1999  –  4-letnie Liceum Zawodowe przemianowane na Technikum Żywienia i  Gospodarstwa Domowego

1992-2004   –  2-letnie Policealne Studium Zawodowe

1993-2005   –  5-letnie Liceum Ekonomiczne

1999-31.08.2019 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego

2002-    –  3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 4-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (obecnie Technikum Żywienia Gastronomicznych), 4-letnie Technikum  Ekonomiczne, 2-letnia i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2007-    –  4-letnie Technikum Informatyczne

od 1.09.2019 – Zespól Szkół Ponadpodstawowych…

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Ostatnie dziesięciolecie – nowe oddziały

2015 – 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym

2018 – 4-letnie Technikum Logistyczne

2019 – w wyniku reformy powstają od 1 września oddziały 5-letniego

   technikum, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 3-letniej Szkoły 

   Branżowej, do 2022 roku uczniowie klas ponadgimnazjalnych

   kontunuują 3-letnią edukację w liceum i szkole branżowej,

   4-letnią edukację w technikum

DYREKTORZY SZKOŁY W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM

1945-1947  Leontyna Runowska

1947-1950  Anna Gomolińska

1950-1952  inż. Wanda Stysiak

1952-1956  mgr inż. Marian Klimkiewicz

1956-1961  mgr inż. Kazimierz Namyślak

1961-1961  mgr inż. Juliusz Zywert

1961-1980  mgr inż. Zdzisław Skobejko

1980-1982  mgr Hieronim Podemski

1982-1983  mgr inż. Zbigniew Idzikowski (p.o.)

1983-1999  mgr inż. Telesfor Gościniak

1999-2011  mgr Joanna Czekała

2011-2016  mgr Magdalena Gawęda

2016-   mgr inż. Anna Malendowicz-Kotera

Nauka

Od poziomu kształcenia zależy wybór dalszej drogi życiowej, możliwość kontynuowania nauki i podnoszenia własnych kwalifikacji. Świetnie zdają sobie z tego sprawę nauczyciele, którzy w czasie praktyki pedagogicznej nie tylko uczą, ale próbują dostrzec różnego rodzaju zainteresowania, uzdolnienia uczniów. W związku z tym zachęcają nas do kontynuowania i pogłębiania pasji, brania udziału w konkursach, olimpiadach i imprezach kulturalnych.

Nasza szkoła posiada zróżnicowaną ofertę edukacyjną wychodzącą naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego.

Obecnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych są następujące typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym

Technikum Ekonomiczne

Technikum Informatyczne

Technikum Logistyczne

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Branżowa Szkoła Zawodowa

Jesteśmy jedyną placówką ponadpodstawową na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Szkoła kształtuje postawy patriotyczne poprzez organizowanie apeli związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi – w hołdzie Cichociemnym – Adamowi Borysowi i Tadeuszowi Jaworskiemu, pochodzącym z Witkowa, a także apele z okazji  Święta Niepodległości czy Konstytucji 3 Maja. Nauczyciel historii corocznie organizuje wystawę okolicznościową związaną z rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego, a także wystawę poświęconą ofiarom Katynia czy z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim. W tym  ostatnim przypadku  wystawie towarzyszy dzień z żonkilem jako upamiętnienie dramatu 1943 roku.

Na froncie budynku szkoły 10 września 2016 r. została uroczyście odsłonięta przez Starostę Gnieźnieńskiego panią Beatę Tarczyńską i prof. Huberta Borysa tablica pamiątkowa witkowskich cichociemnych-kpt. Adama Borysa ps.”Pług” i ppor. Tadeusza Jaworskiego ps.”Gont”. Jej celem było wskrzeszenie pamięci poległych o wolność i niepodległość kraju w 30. rocznicę śmierci Adama Borysa. Na terenie szkoły odbyła się uroczystość upamiętniająca tych dwóch bohaterów II wojny światowej. Jednocześnie temu doniosłemu wydarzeniu towarzyszyła ceremonia odznaczenia patch name (emblematem okolicznościowym „Pług”, „Gont”, „Parasol” oraz znakiem cichociemnych) uczniów Liceum Mundurowego w ZSP w Witkowie. Dokonał tego płk Wiesław Kukuła. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Starosta Gnieźnieński – pani Beata Tarczyńska, płk Mirosław Krupa – dowódca Jednostki Wojskowej NIL (absolwent Technikum Rolniczego w Witkowie), senator RP Paweł Gaweł, poseł RP Krzysztof Ostrowski, radni Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, burmistrz Witkowa Marian Gadziński, dowódca Jednostki Wojskowej AGAT, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, rodzina płk. A.Borysa.

Corocznie 27 grudnia młodzież liceum mundurowego uczestniczy w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, oddając hołd poległym powstańcom z okolic i miasta Witkowa. Postawę patriotyczną kształtujemy również poprzez dbałość o groby powstańców wielkopolskich.

Szkolny wolontariat

Udział w akcjach charytatywnych orgaznizowany jest przez szkolny wolontariat i Klub Ośmiu (paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, udział w akcji „Szlachetna paczka”, zbieranie nakrętek plastikowych i puszek dla dzieci niepełnosprawnych – zbiórka puszek prowadzona jest w ramach akcji „PUSZKA DLA MALUSZKA” Fundacji Redemptoris Missio). Środki pozyskane ze sprzedaży puszek w postaci surowca wtórnego przekazujemy na pomoc dla afrykańskich noworodków. Oprócz wymienionych akcji przyłączamy się corocznie do „Opatrunek na ratunek”, „Kup Pan Szczotkę”. Choć wolontariusze mają świadomość, że obdarowane dzieci nigdy nie poznają swoich darczyńców, to pozostaje ogromna radość i satysfakcja z możliwości pomocy. Ponadto wolontariusze, wraz z opiekunami, organizują zbiórkę żywności i artykułów chemicznych dla bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także dla osób pracujących, których nie stać na przedświąteczny zakup żywności. Po agresji Rosji na Ukrainę zorganizowaliśmy pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Uczniowie i nauczyciele włączyli się do akcji pomocy dla uchodźców mieszkających w ośrodku Figa, prowadzonym przez p. E. Kubiak w Skorzęcinie, a także akcji prowadzonej przez OSP Strzyżewo Smykowe – „Strażacy Ukrainie”. Dwoje uczniów wzięło udział w koncercie „Mobilizacja serc dla Ukrainy”, który odbył się w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie.

Modelowanie właściwego zachowania  dokonuje się w codziennych sytuacjach szkolnych i różnorodnych wydarzeniach społecznych, takich jak:

– wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru, zakładów pracy…

– dbałość o kulturę języka ,

– udział w przedstawieniach historycznych, występach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Witkowie, przedstawieniach rocznicowych, wieczornicach, spotkaniach z uczestnikami wydarzeń o charakterze historycznym,

– uczestnictwo w imprezach integracyjnych.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski integruje społeczność szkoły podczas organizowanych imprez i w trakcie różnych uroczystości. Są to cykliczne apele, Dzień Patrona, Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopca, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny. Bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach, np w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” czy gminnej inicjatywie „Pomóżmy zwierzakom” (zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Gnieźnie i Radlinie a także dla kotów wolnożyjących z terenu gminy Witkowo).

Corocznie uczestniczymy w akcjach charytatywnych i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Trudno jest zamknąć tak obszerny temat w tak krótkiej formie, ale w dalszym ciągu tworzymy historię tej ponad stuletniej placówki i zapisujemy się na kartach jej historii…

Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyliśmy w wykładach, włączając się do dyskusji online zaaranżowanej przez p. dr. Mariusza Menza. O ich treści rozmawialiśmy  podczas spotkań projektowych, wyjaśnialiśmy niezrozumiałe kwestie.

Na koniec, konkludując, nauczyliśmy się podczas realizacji projektu przede wszystkim korzystania z wielu narzędzi cyfrowych. Poznaliśmy sposoby zarządzania podgrupami projektowymi. Doskonaliliśmy umiejętność współpracy, przeprowadzania wywiadów, debatowania oraz radzenia sobie ze stresem. 

 Na koniec zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która jest zwieńczeniem naszej pracy.

Uczniowie klasy III technikum informatycznego i technikum logistycznego wraz z opiekunem.

 

Przeszłość i teraźniejszość ZSP w Witkowie prezentacja

Projekt przygotowała grupa w składzie: Anna Ambrożak, Miłosz Bala, Cyprian Barabasz, Dorian Bełdzikowski, Alan Chojnacki, Kacper Kamiński, Trojan Kiełczewski, Mikołaj Kokott, Paweł Kozłowski, Paweł Lewandowski, Adam Matczak, Dominik Mortek, Szymon Nowak, Wiktoria Nowak, Nikola Pajdałą, Justyna Przychodzka, Kacper Rewers, Eliza Skieresz, Oskar Stawikowski, Julita Zawierucha, Miłosz Zieliński, Aleksandra Śliwecka. Opiekun grupy- Krystyna Popielec-Sturmer.