Scenariusze zajęć „Przedsiębiorcza Szkoła Wielkopolska

Autorzy:

Karolina Atraszkiewicz-Ruta – ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk2020”
Marcin Olszewski – ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk2020”

Przedstawiamy Państwu cykl zajęć poświęconych problematyce przedsiębiorczości. Scenariusze zostały opracowane z wykorzystaniem strategii kształcenia wyprzedzającego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 (podprojekt edukacyjny Akademia Kształcenia Wyprzedzającego).

Celem ogólnym cyklu zajęć jest rozbudzenie zainteresowania uczniów problematyką przedsiębiorczości, stymulowanie kreatywności i rozwoju intelektualnego ucznia oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Uwaga skupiona została na edukacji w zakresie przedsiębiorczości rozumianej jako kreowanie i testowanie pomysłów biznesowych w przedsięwzięciach typu start-up. Realizacja zajęć pozwala na rozwój szeroko rozumianych kompetencji kluczowych takich jak kreatywność, innowacyjność, zdolność krytycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.

Autorzy wychodzą z założenia, że najlepszym sposobem edukacji z zakresu przedsiębiorczości jest uczenie się na przykładach. Dlatego w toku zajęć uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców – analizują swoje otoczenie oraz trendy technologiczne, a na tej podstawie definiują problem biznesowy, który chcą rozwiązać. Następnie tworzą i testują prototyp rozwiązania. Takie podejście obejmuje więc nie tylko elementy edukacji o przedsiębiorczości, czy dla przedsiębiorczości, ale wpisuje się w najbardziej zaawansowaną formę tego typu kształcenia, czyli edukację poprzez przedsiębiorczość.

W odniesieniu do aktualnie obowiązujących treści programowych dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczość znacząco rozszerzono część poświęconą poszukiwaniu i walidacji pomysłów biznesowych. Pominięto zupełnie informacje ogólne dotyczące zasad funkcjonowania instytucji rynkowych i podstawowych praw ekonomicznych. W efekcie przedstawiony cykl ma charakter komplementarny w stosunku do aktualnych treści ponieważ wykracza poza obowiązujące ramy programu i jest jego istotnym uzupełnieniem. Jest także innowacyjny biorąc pod uwagę brak tak kompleksowej oferty zajęć skierowanych do młodzieży na temat rozpoczynania działalności w start-upach.

Scenariusze zostały już pomyślnie przetestowane. Na ich podstawie w latach 2020 – 2022 zrealizowane zostały zajęcia w kilku liceach w Poznaniu. Pozwoliło to na ich udoskonalenie pod względem merytoryczny oraz metodycznym. Bardzo pozytywna reakcja uczniów na treści zajęć i metody dydaktyczne pozwalają oczekiwać, że kolejne realizowane zajęcia wywołają przedsiębiorczy entuzjazm wśród uczniów.

Kariera założyciela start-upu nie jest dla wszystkich. Większość z nas, z różnych powodów nie wybierze tej trudnej, ale bardzo ważnej dla gospodarki i satysfakcjonującej dla przedsiębiorców, ścieżki zawodowej. Autorzy wyrażają jednak nadzieję, że niniejszy kurs pozwoli choć części z uczniów na poważnie rozważyć opcję zostania przedsiębiorcą w innowacyjnym start-upie.