dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

ur. 24 maja 1972
zm.
Zespół Szkół w Bolewicach - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera

Spis publikacji- artykuły
Spis publikacji – książki
Zdjęć: 5
Dokumentów: 2

Biogram dr hab. Małgorzty Rutkiewicz – Hanczewskiej

Pochodzenie

Urodziła się 24 maja 1972 roku w Nowym Tomyślu jako córka Marianny z Szoferów i Józefa Rutkiewiczów. Dom rodzinny znajduje się w Bolewicach. Ojciec pochodził z Lucynowa w powiecie słupeckim i pracował jako kierowca w Rejonie Dróg w Nowym Tomyślu, matka (rodowita bolewiczanka) zajmowała się domem. Rodzeństwo: Piotr (21.01.1964 r.), Alina (ur.1965 – zm. 18.05.1971 r.), Elżbieta (10.08.1974 r.).

Dzieciństwo

1 września 1979 roku jako uczennica pierwszej klasy rozpoczęła edukację w Szkole Podstawowej w Bolewicach, którą ukończyła z wyróżnieniem 12 czerwca 1987 roku. Tańczyła i śpiewała w szkolnym kółku wokalno – tanecznym prowadzonym przez Romanę Piechotę oraz Bogumiłę Furmaniak.

Rodzina

Męża Sławomira Hanczewskiego (ur. 2.08.1976 w Turku) poznała w czasach studenckich. 25 września 2004 r. zawarli oni związek małżeński w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bolewicach. Są rodzicami syna Witolda (ur. 9 lutego 2007 roku w Poznaniu).

Edukacja

1979 – 1987 Szkoła Podstawowa w Bolewicach

1987 – 1991 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

1991 – 1996 studia w Instytutucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, praca magisterska na temat „ Nazwy terenowe i miejscowe w gminie Miedzichowo” (opublikowana w 1997r.)

Dodatkowe wykształcenie

• 2000 r. – doktorat (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Leksykologii) na podstawie rozprawy „ Toponimia środkowo – zachodniej części woj. wielkopolskiego (gminy: Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica), opublikowanej w 2002 roku.

• uprawnienia lektora języka polskiego jako obcego, Kurs Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie (2000–2001),

• Certyfikat Zawodowy Nr 01033/15/163/2012 nadany przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy,

• Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004–2005), tytuł neurologopedy,

• 2014 r. nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Dr Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska brała udział w licznych konferencjach naukowych jako referentka nie tylko w kraju, ale także za granicą. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami, z dużym poświęceniem tworzy dla nich programy nauczania, zajęcia kierunkowe. Prowadzi seminaria licencjackie oraz magisterskie, sprawuje opiekę naukową nad studenckimi kołami naukowymi (językoznawczymi i onomastycznymi).

Zainteresowania

Zainteresowania dr hab. Małgorzaty Rutkiewicz – Hanczewskiej to nazwy własne, a szczególnie powiązania między kulturą a nazewnictwem. Zajmuje się także badaniami z zakresu neurolongwistyki, afazjologii, analizą procesów nazywania w zakresie nazw pospolitych i nazw własnych oraz ich neurobiologicznym podłożem.

Jest autorką kilku książek. Opublikowała szereg artykułów w pismach z zakresu językoznawstwa w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech oraz Słowacji. Jej publikacje były wielokrotnie nagradzane.

Towarzystwa naukowe

– członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1999 r.)
– członek (ICOS) International Council of Onomastic Sciences ( od 2001 r.)
– członek Stowarzyszenia “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 2002 r.)
– członek Polskiego Związku Logopedów (od 2003 r.)

Komisje naukowe

– członek Zespołu Onomastycznego przy Komisji Badań Regionalnych O/PAN w Poznaniu (od 2003 r.)

– Przewodnicząca Zespołu Onomastycznego (od 2011 roku)

– członek Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Krakowie (od 2004 r.)

Nagrody i wyróżnienia

• Dyplom Laureata Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich za zdobycie drugiej nagrody (26.02.1997 r.)

• Nagroda Rektora za pracę doktorską (2000 r.)

• Nagroda Rektora (zespołowa) drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe (za książkę “Nazewnictwo geograficzne Poznania”)

• Nagroda im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę o Poznaniu wydaną w 2008 roku (23 marca 2009 r.) za książkę “Nazewnictwo geograficzne Poznania” [współautorstwo]

• Award For the Best Article to Appear in NAMES: A Journal of Onomastics For the year 2010 przyznana przez American Name Society (Award Committee for Best Article published in NAMES: A Journal of Onomastics for 2010) (za artykuł: “Proper Names in the Polish Global Reality”)


Znaczenie postaci

Dr hab. Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska jest rodowitą bolewiczanką. Swoją pracą przybliżyła mieszkańcom Bolewic i okolic wiedzę na temat językowych zabytków dawnego i obecnego powiatu nowotomyskiego, za które uważa się historyczne nazwy własne: miast, wsi, ulic, placów, budowli, dróg, pól, łąk oraz jezior i rzek. Przekazała swoją wiedzę dotyczącą pochodzenia nazw oraz uświadomiła ich wartość historyczną i kulturową.

Swoją osobą prezentuje wybitne osiągnięcia naukowe. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i popularyzatorską za co uzyskała wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą. Jej wielka aktywność w świecie naukowym zasługuje na uznanie.Źródła:

wywiad: z p.Elżbietą Flieger, p. Anną Szymańską,

zdjęcia z albumu rodzinnego (siostry bohatera p. E. Flieger),

analiza kronik szkolnych – Zespołu Szkół w Bolewicach,

informacje dostępne na stronie:http://www.rutkiewicz.edu.pl/,

konsultacja z p. dr hab. Małgorzatą Rutkiewicz – Hanczewską,

wykaz literatury oraz zdjęcie profilowe otrzymane od p. dr hab. M.Rutkiewicz – Hanczewskiej

Kalendarium:

  • 1972 ― Narodziny bohatera
  • 1979 ― Szkoła Podstawowa
  • 1987 ― Liceum Ogólnokształcą...
  • 1991 ― Studia w Poznaniu
  • 2004 ― Ślub ze Sławomirem Ha...
  • 2014 ― Stopień doktora habil...

Zobacz też:

  • > Doktorat