Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Życie jest ciągłym poznawaniem”

Jadwiga Miluśka-Stasiak

ur. 16 lipca 1953
zm.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku

Artykuły w czasopiśmie „Opatowianin” napisane przez Jadwigę Miluśką – Stasiak
Biogramy opatowian napisane przez Jadwigę Miluśką – Stasiak
Zdjęć: 62
Filmów: 14
Nagrań: 14
Dokumentów: 16

Pochodzenie

Jadwiga Miluśka-Stasiak, regionalistka i bibliotekarka. Ur. 16 lipca 1953 r. w Opatówku (pow. kaliski) jako córka Zygmunta Miluśkiego i Henryki ze Spławskich. Jej przodkowie mieszkali w Opatówku od co najmniej 300 lat (najstarszy dokument rodzinny pochodzi z 1680 r.)

Rodzina

Pani Jadwiga wyszła dwukrotnie za mąż. Z pierwszego związku z Wacławem Bunclerem ma trzy córki: Annę (ur. 1980 r.) – doktora filologii fińskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Katarzynę (ur. 1981 r.) – właścicielkę szkoły języka angielskiego „Katesland” w Warszawie i Dorotę (ur. 1984 r.) – przedstawicielkę firmy Fragrance Resources GmbH w Polsce. W 2008 r. wyszła za mąż za Jana Stasiaka – Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Jej siostra – Barbara Sulwińska – jest bibliotekarką.

Edukacja

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Opatówku kontynuowała naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W roku 1972 rozpoczęła studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu– kierunek: Ekonomika Handlu Zagranicznego. Tytuł magistra ekonomii uzyskała w 1977 r. W roku 1989 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.

Praca

W 1977 r. rozpoczęła pracę jako specjalistka do spraw handlu w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych ,,Winiary”. Pracowała w tej branży przez 10 lat. Jej największym marzeniem była praca w bibliotece w rodzinnej miejscowości. Marzenie to spełniło się i w roku 1987 otrzymała posadę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku, a w 1988 r. została kierownikiem tej biblioteki. Od 1999 r. jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. W tym samym roku bibliotece w Opatówku powierzono zadania biblioteki powiatowej dla powiatu kaliskiego (ziemskiego).

Działalność regionalna

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak napisała wiele publikacji książkowych i artykułów na temat „małej ojczyzny”.

Popularyzuje wiedzę o regionie poprzez konkursy o tematyce regionalnej, konkursy genealogiczne, wystawy. Brała udział w realizacji amatorskich filmów o Opatówku. Uczestniczy w konferencjach regionalnych. Organizuje rajdy piesze i rowerowe po okolicy oraz spotkania z seniorami poświęcone historii Opatówka i okolic. Gromadzi materiały dotyczące dziejów swojej miejscowości i opatowian.

Działania na rzecz Opatówka

Jadwiga Miluśka-Stasiak jest osobą zasłużoną dla Opatówka. Dzięki jej interwencji poddano konserwacji bardzo cenną, zabytkową figurę św. Jana Nepomucena w Opatówku. W celu zdobywania informacji o Opatówku, opatowianach i informacji genealogicznych przeszukuje zbiory biblioteczne i archiwalne, utrzymuje kontakty z opatowianami i przyjaciółmi Opatówka w Polsce i na świecie. Od lat poszkuje informacji na temat Agatona i Stefana Gillerów. Znalazła historyczne dokumenty dotyczące tej rodziny. Popularyzuje postaci i twórczość tych wielkich opatowian poprzez wystawę dokumentów Gillerów w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w 1999 r. oraz publikacje na ich temat. Odwiedziła Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, którego jednym z założycieli był Agaton Giller, i zaangażowała się w ratowanie tegoż muzeum. Opublikowała reprinty książek autorstwa Agatona i Stefana Gillerów. Z jej inicjatywy jednej z ulic i bibliotece w Opatówku nadano imię Braci Gillerów. W 1999 r. zinwentaryzowała i przekazała do ambasady rosyjskiej znalezioną w Opatówku radziecką wojenną pocztę polową. Bardzo chętnie współpracuje z opatowianami i osobami pochodzącymi z Opatówka przy gromadzeniu materiałów, dokumentów i fotografii. Inwentaryzowała historyczne dokumenty znalezione w kościele parafialnym w Opatówku w 2007 r. W tutejszym parku ustawiła 8 tablic informacyjnych o historii Opatówka oraz 4 w holu biblioteki przedstawiające wybitnych opatowian.

Zrobiła także wiele dla biblioteki, której jest dyrektorem. W 1997 r. rozpoczęła komputeryzację biblioteki w Opatówku. Była to pierwsza skomputeryzowana biblioteka publiczna w powiecie kaliskim. Szczególnym wyróżnieniem dla tej książnicy jest fakt, że jest jedyną w Polsce biblioteką gminy wiejskiej, która od 15 lat prowadzi zadania biblioteki powiatowej. W okresie przedakcesyjnym w 2003 r. pani Jadwiga uzyskała grant z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na projekt „Biblioteka jako okno na Europę”. Otrzymała dotację z Fundacji Polsko-Amerykańskiej dla Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Opracowała 7 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, z czego na 3 otrzymała dofinansowanie. Współpracuje z władzami samorządowymi i wieloma instytucjami na terenie Opatówka w celu aktywizacji i promocji własnej miejscowości.

Działalność społeczna

W 1990 r. Jadwiga Miluśka-Stasiak była współzałożycielką Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Pełni w nim funkcję wiceprezesa Zarządu. Wspólnie z grupą opatowian działa na rzecz Opatówka i gminy. Organizuje różnego rodzaju spotkania z działaczami kultury i pisarzami oraz imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne. Jej celem jest rozbudzenie wśród mieszkańców Opatówka zainteresowania historią i pięknem naszej „małej ojczyzny”.

Zainicjowała w 1990 r. wydawanie lokalnego czasopisma „Opatowianin” i była jego współredaktorem. Od 1996 r. pełniła funkcję redaktora naczelnego. Czasopismo to wychodziło do 2007 r., ukazały się 132 numery. Wszelkie prace redakcyjne – skład, powielanie i kolportaż – odbywały się w bibliotece. W czasopiśmie umieszczane były ciekawe informacje o Opatówku i jego mieszkańcach oraz utwory literackie twórców związanych z Opatówkiem.

Od 1989 r. należy do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Początkowo była członkiem tego towarzystwa, od 2000 do 2008 r. pełniła funkcję członka Zarządu KTPN, a od 2012 r. jest skarbnikiem. Jadwiga Miluśka-Stasiak jest również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Bierze udział w konferencjach organizowanych przez towarzystwa, przygotowuje referaty i prelekcje. Jest także członkiem: Klubu Turystyki Górskiej „Watra” przy Oddziale PTTK WSK PZL Kalisz, Komitetu Gminnego Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Komisji Stypendialnej przy Urzędzie Gminy w Opatówku.

Zainteresowania

Jadwiga Miluśka – Stasiak interesuje się historią, szczególnie regionalną. Pragnie przybliżyć dzieje Opatówka, które są bardzo ciekawe. Zainteresowanie genealogią, dziejami rodziny zaszczepił w niej wujek, pisarz Eligiusz Kor-Walczak. Zajmuje się również biografistyką. Napisała kilka biogramów znanych i zasłużonych ludzi z Opatówka. Chciałaby, aby hasła poświęcone opatowianom znalazły się w słownikach biograficznych i pamięć o tych osobach nie zaginęła. Interesuje się także muzyką klasyczną, uprawia turystykę pieszą i rowerową, lubi podróżować i zwiedzać Polskę i inne kraje.

Publikacje

1. Artykuły w czasopiśmie „Opatowianin” i w innych czasopismach, takich jak: „Kalisia Nowa”, „Filatelista”, „Asnykowiec”, „Przegląd Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski”.

2. Współpraca przy wydaniu teki rysunków Opatówka Władysława Kościelniaka– „Gmina Opatówek w rysunkach Władysława Kościelniaka” – 1997 r.

3. Publikacje w „Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, w „Roczniku Kaliskim”.

4. Biogramy opatowian w „Słowniku Biograficznym Wielkopolski Południowo – Wschodniej”, w „Szkole Kaliskiej”.

5. 1994 r. – „Gmina Opatówek 1993-1994. Informator”.

6. 1999 r.- współautorka publikacji „W stronę Miasteczka Róży Wiatrów” (w 50. rocznicę utworzenia biblioteki gminnej w Opatówku).

7. 2001 r. – „Nieznana korespondencja rodziny Gillerów” (opracowanie i publikacja listów rodziny Gillerów znalezionych w ich domu rodzinnym).

8. 2002 r. – udział w wydaniu tomu wierszy Stefana Gillera – „Dwie chwile”.

9. 2002 r. – „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku”.

10. 2004 r. – „Tożsamość lokalna w społeczeństwie europejskim” (wydawnictwo z materiałami pokonferencyjnymi , w tym własny artykuł).

11. 2005 r.- „Rejestr ekslibrisów Władysława Kościelniaka 1964-2004”.

12. 2005 r. – „Bliskie piękno. Gmina Opatówek” (tekst folderu Gminy Opatówek).

13. 2009 r. – „Krótki zarys dziejów księgozbiorów i bibliotek w Opatówku w 60-lecie istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej”.

14. 2010 r. – „90 lat temu… Z dziejów opatowskiego harcerstwa”.

15. 2012r. – „W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś”.

16. 2012 r. – „Z dziejów parafii w Opatówku(w setną rocznicę konsekracji obecnego kościoła).

17. Publikacje na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl

Odznaczenia i nagrody:

1. 1992 r. – nagroda Wojewody Kaliskiego z okazji inauguracji roku kulturalno-oświatowego za całokształt pracy.

2. 1999 r. – odznaka Ministra Kultury i Sztuki RP „Zasłużony Działacz Kultury”.

3. 2001 r. – WBPiCAK w Poznaniu – tytuł – „Osobowość – Bibliotekarz – Regionalista”.

4. 2001 r. – nagroda Starosty Kaliskiego za zasługi na rzecz krzewienia kultury wręczona z okazji inauguracji roku kulturalnego w powiecie kaliskim.

5. 2002 r. – odznaczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

6. 2004 r.- Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku instytucją „Wielce Zasłużoną dla Kultury” – odznaczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

7. 2005 r.- wyróżnienie za ogromną pasję i zaangażowanie w badaniu i dokumentowaniu historii własnego regionu oraz za podejmowane różnorodne działania wspomagające budowę i utrwalanie świadomości regionalnej, tożsamości i poczucia więzi z własną „małą ojczyzną”.

8. 2005 r. – Medal „Za Zasługi dla Powiatu Kaliskiego”.

9. 2005 r. – Srebrny Krzyż Zasługi.

10. 2005 r. – Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

11. 2005 r. – Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej.

Znaczenie postaci

Jadwiga Miluśka-Stasiak jest osobą zasłużoną dla naszej gminy, skarbnicą wiedzy o Opatówku i okolicy. Dzięki niej mieszkańcy i następne pokolenia odziedziczą ogromną wiedzę o historii naszej miejscowości i o ludziach, którzy żyli i działali na rzecz naszego regionu. Za sprawą tej regionalistki dowiadujemy się o ciekawych dziejach Opatówka, poznajemy piękno naszej miejscowości. Pani Jadwiga jest przykładem patriotyzmu i całkowitego oddania się swojej „małej ojczyźnie” i jej mieszkańcom. To wzór do naśladowania i inspiracja do poszukiwań informacji o regionie, pogłębiania wiedzy. Jadwiga Miluśka – Stasiak rozbudza ciekawość i mobilizuje do działania. Chętnie pomaga ludziom, którzy tak jak ona kochają swoją miejscowość. Jej działalność regionalna sprawia, że historia Opatówka jest znana przez coraz większą rzeszę Polaków.

Źródła

Życiorys napisany przez Jadwigę Miluśką-Stasiak;

Archiwum własne i dokumenty prywatne Jadwigi Miluśkiej-Stasiak;

Publikacje w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów;

Czasopismo „Opatowianin” z lat 1990-2007;

Wywiad z Jadwigą Miluśką-Stasiak;

Wywiad z Barbarą Sulwińską-siostrą Jadwigi Miluśkiej-Stasiak;

Księga parafialna w Opatówku;

http://www.biblioteka.opatowek.pl/biblioteka/kontakt.html

Kalendarium:

 • 1953 ― Narodziny bohatera
 • 1977 ― otrzymała tytuł magis...
 • 1977 ― specjalistka do spraw...
 • 1988 ― kierownik Gminnej Bib...
 • 1989 ― ukończyła studia pody...
 • 1999 ― dyrektor Gminnej Bibl...
 • 2012 ― publikacja „ Z dziejó...

Źródła:

Cytaty:

 • „Życie jest ciągłym poz...”

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • > Asnykowiec
 • > Filatelista
 • > Kalisia Nowa
 • > Kronika Wielkopolski
 • > Nieznana korespondencj...
 • > Opatowianin
 • > Przegląd Wielkopolski
 • > Rocznik Kaliski
 • > Szkoła Kaliska
 • > Słownik Biograficzny W...
 • > Z dziejów parafii w Op...
 • > Zeszyty Naukowe Kalisk...
 • > Bracia Gillerowie
 • > Eligiusz Kor-Walczak
 • > Władysław Kościelniak
 • > Kaliskie Towarzystwo P...
 • > Towarzystwa Przyjaciół...
 • > Towarzystwo Przyjaciół...