ks. prof. Bogumił Zygmunt Gacka MIC

ur. 06 marca 1955
zm.
Szkoła Podstawowa w Galewie

Nominacja profesorska
Wykłady gościnne ks. prof. Bogumiła Gacki
Zdjęć: 11
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Ks. prof. Bogumił Gacka urodził się 6.03.1955 r. w Kole. Jest synem Władysława i Klary z domu Pilarz. Ma dwóch braci: starszego Marka i młodszego Sławomira. Mieszkał w Bratuszynie (gmina Brudzew).

Edukacja

Szkołę podstawową ukończył w 1970 r. w Galewie (gmina Brudzew). W latach 1970-1974 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Po maturze w 1974 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Kapłaństwo

15 sierpnia 1980 r. złożył zakonne śluby wieczyste (Góra Kalwaria). 14.06.1981 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Pylaka (Lublin).
Od 1976 r. angażuje się w działania Drogi Neokatechumenalnej, od 1981 r. jako prezbiter i katechista prowadzi formację wiary dla wspólnot w katechumenacie pochrzcielnym.

Wykształcenie

1974-1981 – studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Seminarium Księży Marianów
1983-1987 – studia doktoranckie na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1997 – habilitacja z personalizmu amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1990-1993 – studia habilitacyjne w Catholic University of America, Washington, D.C., 1990 oraz Boston University i Harvard University w latach 1992-1993
2000 – stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w Radomiu UKSW w Warszawie
12.06.2012 r. – tytuł profesora zwyczajnego (nominacja profesorska z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, 9.10.2012 r.)

Działalność zawodowa i pełnione funkcje

– profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2013 –
– wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Marianów, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989 –
– kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym UKSW, 2001 –
– prezes Stowarzyszenia Naukowego Personalizm (Personalism Association); więcej informacji: www.personalizm.pl
– profesor nadzwyczajny teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UKSW, Zamiejscowy Instytut Teologiczny w Radomiu (2000 – 2003 Wydział Teologiczny UKSW w Radomiu), 2000 – 2013
– prowincjalny moderator pro Studiis Sacerdotum, 1989 – 1997
– prefekt kleryków, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin, 1989 – 1992, 1993 – 1996
– wicerektor w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin, 1990 – 1996
– wiceprzełożony Domu Zakonnego Księży Marianów w Lublinie
– członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
– członek Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich
– członek Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół Newmana
– członek Komisji Formacji Polskiej Prowincji Marianów
– cenzor Wydawnictwa Księży Marianów
– kapelan Kręgu Zdrowa Ziemia
– uczestnik Jubileuszu 25-lecia The Boston Theological Institute (1992) – konsorcjum dziewięciu wyższych uczelni różnych wyznań w USA
– współorganizator International Conference on Persons: Oxford, Anglia (1995); Praga, Czechy (1997); Santa Fe, NM, USA (1999); Gaming, Austria (2001); Memphis, TN, USA (2003); Warszawa, Polska (2005); Asheville, NC, USA (2007); University of Nottingham, Anglia (2009); Lund University, Szwecja (2013)
– wykłady dla Organizacji Zarządzania w Ochronie Zdrowia
– wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
wykłady gościnne

Dorobek naukowy

Kierunki badań

– teologia dogmatyczna
– personalizm amerykański
– personalizm chrześcijański
– personalizm europejski

Ks. prof. Bogumił Gacka jest autorem kilkunastu książek (monografii naukowych) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Dał się poznać jako aktywny uczestnik sympozjów, kongresów i konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Opracował również skrypty dla studentów. Jest autorem haseł w Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II oraz autorem licznych przekładów, a także recenzji naukowych, wydawniczych i magisterskich. Ponadto kiądz profesor był promotorem doktorantów i magistrów (wypromował kilku doktorów i 34 magistrów).

Publikacje naukowe

Monografie naukowe
1. Niepokalane Poczęcie według Aleksandra Lebiediewa. Elementy metody teologii prawosławnej, Lublin 1981.
2. Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana, Lublin 1989.
3. Bibliography of American Personalism, Lublin 1994.
4. American Personalism, Lublin 1995.
5. Personaliści amerykańscy, Lublin 1996.
6. Personalizm amerykański, Lublin 1996.
7. Inteview with Emeritus Dean Walter Muelder of Boston University, Timothy Flynn (ed.), Stockbridge, MA 1996.
8. Bibliography of „The Personalist”, Lublin 1999.
9. Wychowanie w duchu personalistycznym, Lublin-Turek 2001.
10. Ecclesiology, Warszawa 2008.
11. Znaczenie „osoby” w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Warszawa 2010.
12. Bóg i człowiek wobec splendoru natury, Warszawa 2011 (wyd. ang.: The relation of God and man to the splendor of nature, Warsaw 2011).
13. Personalizm w ekonomii, Warszawa 2012 (wyd. ang.: Personalism in economy, Warsaw 2012).
14. Pojęcie osoby w personalizmie europejskim, Warszawa 2012.
15. Personalizm europejski, Warszawa 2014.
16. European Personalism, Warsaw 2014 (wyd. polsko-angielskie).
17. Bibliography of European Personalism (w przygotowaniu do druku).
18. European Personalism (w przygotowaniu).

Artykuły naukowe (wybrane)
1. The Congress of Europe’s Rectors, „Personalism” 10/2006.
2. Kościół w obronie godności osoby ludzkiej, w: Osoba ludzka i pokój, J. Kumala (red.), Licheń 2007.
3. Poczęcie i rodzenie dotyczy osoby, w: Mąż Boży. Szkice teologiczno-duszpasterskie o Ojcu Stanisławie Papczyńskim, A. Pakuła (red.), Warszawa 2007.
4. Poczęcie i rodzenie dotyczy osoby, w: Osoba i dzieło O. Stanisława Papczyńskiego, Rzym 2007.
5. Poczęcie i rodzenie dotyczy osoby, w: Księga Jubileuszowa Prof. Mariana Maciejewskiego, Lublin 2007.
6. Znaczenie „osoby” według Josepha Ratzingera, „Personalism” 12 (2007).
7. Personalistyczna eklezjologia Newmana, „Personalism” 13/2007.
8. Od Newmana do Ratzingera, „Personalism” 13/2007.
9. The Personalism of Cardinal Stefan Wyszyński, „The Pluralist” 4 (2009), no. 1 (Southern Illinois University, Carbondale, IL, USA).
10. System personalizmu uniwersalistycznego, w: In Persona Christi, red. K. Góźdź, Lublin 2009.
11. Słowo Boże „duszą” teologii, w: Słowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend, Warszawa 2009.
12. Godność osoby ludzkiej w rolnictwie, w: Etyka w nauce i gospodarowaniu, Materiały z Konferencji Naukowej we Wrocławiu, 18 listopada 2011, red. R. T. Sikorski, Wrocław 2012.
13. Personalizm chrześcijański kluczem Soboru Watykańskiego II, „Teologia w Polsce” 6,1 (2012).
14. Ekologia – problem moralny, w: „Uzdrowić Ziemię”, Warszawa 2012.
15. Mariologia Soboru Watykańskiego II w perspektywie personalistycznej, „Salvatoris Mater”, Licheń 2013.
16. Personalizm chrześcijański św. Jana Pawła II „Studia Theologica Varsaviensia” 52 (2014) nr 1.

Czasopisma naukowe
1. „Personalism” (w wersji polskiej i angielskiej), założyciel i redaktor prowadzący, 2001.
2. „Zeszyty Formacji Katechetów” (Radom, UKSW), członek redakcji.
3. „Teologia w Polsce” (Lublin), członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Pielgrzymki i Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day)

– Denver, Colorado, USA, sierpień 1993
– Paryż, Francja, sierpień 1997
– Ziemia Święta, marzec 2000; listopad 2003; listopad 2006; marzec 2014; listopad 2014
– Ateny, Grecja, maj 2001
– Toronto, Kanada, sierpień 2002
– Kolonia, Niemcy, sierpień 2005
– Sydney, Australia, lipiec 2008
– Madryt, Hiszpania, sierpień 2011
– Rio de Janeiro, Brazylia, lipiec 2013

Nagrody i wyróżnienia

• Srebrny Krzyż Zasługi, 2012
• Złoty Krzyż Zasługi, 2013

Znaczenie postaci

Ksiądz Bogumił Gacka jest pierwszą i jedyną osobą z gminy Brudzew, która uzyskała najwyższy tytuł naukowy.
Ksiądz profesor jest kierownikiem pierwszej na świecie katedry personalizmu chrześcijańskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prezesem Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, założycielem i redaktorem czasopisma „Personalizm” (edycja polska i angielska).
Ksiądz profesor pełni wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji, jego publikacje naukowe są znane i cenione nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mimo tak wielu ważnych osiągnięć, ksiądz Bogumił Gacka pozostał skromnym, życzliwym człowiekiem, pamiętającym o swoich galewskich korzeniach, a nade wszystko kapłanem prowadzącym wiernych do Boga. Podczas spotkania z uczniami powiedział, że dla niego wielkim i niedoścignionym wzorem do naśladowania jest Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

Kalendarium:

  • 1955 ― Narodziny bohatera
  • 1980 ― Zakonne śluby wieczys...
  • 1981 ― Święcenia kapłańskie...
  • 2012 ― Nominacja profesorska

Zobacz też: