Maria Stefaniak

ur. 05 listopada 1948
zm.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Zdjęć: 36

Pochodzenie

Maria Stefaniak z domu Doroszewska urodziła się 5 listopada 1948 roku w Gorzyniu. Jej rodzice to Stefania (z domu Ratajczak), która była krawcową, ojciec Józef z zawodu urzędnik państwowy. Wyszła za mąż za Henryka Stefaniaka 25 grudnia 1966 roku w Międzychodzie. Ma dwójkę synów: Sławomira i Wojciecha oraz trójkę wnucząt: Martę, Wojciecha i Huberta.

Edukacja

Maria Stefaniak ukończyła w 1962 roku Szkołę Podstawową nr 2, a cztery lata później Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie. Wybrała studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w 1970 roku otrzymała dyplom magistra ekonomii. W latach 1974 – 1977 uczęszczała do Technikum Rolniczego w Rokietnicy i uzyskała tytuł rolnika o specjalności: uprawa roślin i hodowla zwierząt w gospodarstwach rolnych. Cały czas się szkoliła, poszerzała swoje doświadczenie zawodowe, w wyniku czego w 1997 roku uzyskała dyplom ukończenia rocznego Podyplomowego Międzynarodowego Studium Zarządzania Przedsiębiorczością. Od 1996 roku doskonaliła znajomość języka francuskiego przebywając na 3 stażach we Francji na Université d’Eté.

Praca zawodowa

Pracę zawodową łączyła ze studiami. W okresie 1.07. 1966 – 30.04.1970 pracowała w poznańskiej firmie Cefarm jako księgowa. Natomiast od 1.02.1976 do 30.04.1979 pracowała w Dworzyskach w Centrum Badawczo – Rozwojowym jako specjalista od kadr, płac i spraw socjalnych. Rozszerzone obowiązki jako kierownik działu do spraw pracowników w śremskiej firmie PEKAES Auto Transport S.A. Śrem pełniła w okresie 1.05.1979 do 4.01.1992 roku. Zaraz po tym pełniła funkcję pełnomocnika burmistrza do spraw promocji i public relations w Urzędzie Miejskim w Śremie do 31 marca 1994 roku. Przez kolejne sześć lat, tj do 2 października 2000 roku była założycielem i dyrektorem Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości.

W 1993 r. z inicjatywy Burmistrza Śremu powstała Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, którą tworzyły gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Kórnik, Książ Wielkopolski i Śrem. Maria Stefaniak była jej prekursorem. Najważniejszymi celami planu strategicznego rozwoju Unii, którego realizatorem był Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości (ŚOWMP) była szeroko rozumiana promocja w kraju i za granicą, opracowanie systemu i klimatu dla powstania małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój turystyki i agroturystyki. Aby zrealizować dane zadania, Maria Stefaniak i cały zespół starał pozyskać pieniądze z różnych źródeł: grantów, ambasad, darowizn, fundacji itp. ŚOWMP organizował wspólnie z burmistrzem spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, informując ich o celach jego działalności. Startowanie w różnych konkursach zapoczątkowało prace nad strategią rozwoju turystyki w regionie. Pomocą służyli im wtedy dr Jacek Nowak i profesor Małgorzata Słodowska – Hełpa. Opracowano ścieżki rowerowe, wykorzystano rzekę Wartę dla turystyki, zainicjowano powstanie pierwszych gospodarstw agroturystycznych. ŚOWMP nawiązał współpracę z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami w Polsce, co procentowało kontaktami, wymianą doświadczeń, pomysłami, dzięki którym można było pozyskać środki na wiele zadań, czy przedsięwzięć.

Maria Stefaniak wystąpiła na posiedzeniu komisji rozwoju przedsiębiorczości w Sejmie. Podczas tego posiedzenia zaprezentowała swój autorski program szkolenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, który został przyjęty i wdrożony.

ŚOWMP nawiązał również współpracę międzynarodową. Dzięki kontaktom i wyjazdom studyjnym Marii Stefaniak udało się nawiązać współpracę i kontakty we Francji i w Czechach (Rożnov). Co roku następuje wymiana doświadczeń z przedstawicielami Stowarzyszenia Cauton de Guichen. Współpraca trwa do teraz.

Dzięki intensywnej pracy Marii Stefaniak i jej zespołu ośrodek stał się sławny w całej Polsce, nadal funkcjonuje i rozwija się już jako stowarzyszenie.

Działalność społeczna

W 2000 roku Maria Stefaniak ze względu na zły stan zdrowia przerwała pracę zawodową. Po półtorarocznej przerwie zaczęła udzielać się w Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Do jej zadań należało rozbudowanie i rozszerzenie działalności fundacji, poprzez innowacyjne pomysły, pozyskiwanie środków zewnętrznych, pisanie projektów do różnych instytucji. W związku ze zmianami gospodarczymi zachodzącymi w Polsce i dostosowaniem się do tworzących się organizacji pozarządowych Maria Stefaniak, aby nadążyć za obowiązującymi przepisami i stawianymi przed nią wymogami ukończyła wiele kursów, warsztatów i szkoleń.

W 2005 roku założyła Lokalne Centrum Wolontariatu, a rok później otrzymała tytuł Koordynatora Centrum Wolontariatu oraz Trenera Sieci Centrów Wolontariatu. W tym samym roku założyła Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W październiku 2006 roku Marii Stefaniak udało się powołać koło „Smoki” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Do głównych celów tego koła należy wspieranie rodzin, a przede wszystkim wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i przysposabianie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym. Dlatego też rok później Maria Stefaniak utworzyła świetlicę socjoterapeutyczną pod nazwą Centrum Edukacji, Sportu i Kultury „ISKRA ” w Psarskiem, gdzie realizowany jest wieloletni program dla dzieci i młodzieży „Mój Kolorowy Świat”. Program składa się z kilku bloków tematycznych. Zajęcia prowadzone w ramach programu mają charakter integracyjny. Przez cały rok w świetlicy odbywają się następujące zajęcia: kompensacyjno – korekcyjne; plastyczne; nauka gry w szachy; terapeutyczne;.klub radiofalowca;

W każdym roku realizowane są inne bloki tematyczne:

• Ferie w formie półkolonii lub kolonii z motywem przewodnim „Bajki uczą”.

• Różne formy aktywności – nauki pływania na basenie,

• Wypoczynek letni w różnych zakątkach Polski: Szklarska Poręba, Białowieża, Ustka, Wrocław, Ciechocinek,

• Od 2013 realizowany jest program „Słowicze Trele” – są to zajęcia muzyczno – ruchowe, podczas których uczestnicy nauczą się: grać na instrumentach muzycznych, śpiewać, tańczyć. Uwieńczeniem tego projektu jest co roku nagranie płyty z kolędami i piosenkami regionalnymi.

Maria Stefaniak w świetlicy organizuje dwa razy do roku spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej z ich rodzicami w formie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka oraz „Jesienny piknik – z pożegnaniem lata”.

Co roku jest podsumowanie i zaprezentowanie zdobytych umiejętności przez uczestników podczas uroczystego spotkania wigilijnego.

Największymi przedsięwzięciami są Majówki pt. „Świat Bajkolandii” dla 250 uczestników niepełnosprawnych i Międzypokoleniowa Olimpiada dla 300 uczestników.

W 2011 roku Lokalne Centrum Wolontariatu otrzymało nagrodę Śremskie Żyrafy za pracę w: domach pomocy społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, przedszkolach, szkołach niższego szczebla, rodzinnych domach dziecka, bibliotekach, domach kultury, z dziećmi niepełnosprawnymi w kole “Smoki”, gdzie realizują program “Starsza siostra, starszy brat” oraz podczas imprez organizowanych przez samorządy lokalne i inne organizacje.

Co roku na początku grudnia odbywa się Gala Wolontariatu dla 300 osób, podczas której ogłaszane są wyniki realizowanych przez cały rok 3 konkursów: Wolontariusza Roku – dwuetapowy, Kreatywny Klub Wolontariatu oraz Przyjaciel Wolontariatu.

Jako przewodnicząca Fundacji 19.04.2012 r. podpisała wraz z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim, prezesem zarządu Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Jackiem Nowaczyńskim oraz dziekanem ks. Marianem Bruckim akt erekcyjny Domu Samotnej Matki w Śremie, który oddano do użytku 30 lipca 2013 roku.

8 lutego 2013 roku Maria Stefaniak otrzymała nagrodę organiczną im. Piotra Wawrzyniaka za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej w 2012 roku.

Nagrody i oznaczenia

1. Srebrny i brązowy medal pamiątkowy za szczególne zasługi dla Rozwoju Fundacji.

2. Żyrafy Śremskie 2011 dla Lokalnego Centrum Wolontariatu za pracę w rożnych instytucjach.

3. Śremska Nagroda Pracy Organicznej za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej w 2012 r.

źródła

1. Curriculum vitae Marii Stefaniak
2. Artykuł z gazety “welcome to Poznan&Wielkopolska” 3-4/55-56 March/April 1997
3. Dodatek do gazety “Tydzień Ziemi Śremskiej”
4. http://www.fundacja.srem.info/
5. http://www.tydzien.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&artykul=5496&akcja=artykul
6. http://srem.naszemiasto.pl/artykul/srem-buduja-dom-dla-samotnych-matek,1369471,artgal,t,id,tm.html
7. http://tvrelax.pl/informacje/kategoria/wiadomosci/6545-koncertowali-w-hotelu.html
8. http://tvrelax.pl/informacje/kategoria/wiadomosci/6448-dzieci-wziely-udzial-w-nagraniach-klipow.html
9. http://tvrelax.pl/informacje/kategoria/wiadomosci/6414-muzyka-i-taniec-to-dla-nich-terapia.html
10. http://www.fundacja.srem.info/2014/12/slowicze-trele-2/

Źródła:

  • Cele koła “Smoki...
  • słowicze trele

Zobacz też: