„Odkrywamy, utrwalamy, pamiętamy – kolejowy krajobraz Gniezna i okolic” – Zespól Szkól im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 20202 realizowany w naszej szkole, służyć miał podniesieniu kompetencji cyfrowych naszych uczniów, dzięki propagującemu korzystaniu z technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym.

Wspierał kompetencje kluczowe poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach podprojektu edukacyjnego Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, nastawionego na naukę poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Realizowany przez nas podprojekt Akademia Kształcenia Wyprzedzającego miał na celu dwa połączone zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, miało wprowadzić uczestniczący w projekcie zespół uczniów wraz z nauczycielem w zagadnienia strategii kształcenia wyprzedzającego i służyło wdrożeniu tej strategii do codziennej pracy szkolnej. Strategia taka, aktywuje posiadane informacje, pomaga je twórczo przetwarzać i na ich podstawie konstruować fundamenty nowych kompetencji kulturowych. Drugie z zadań  dotyczyło zapoznania się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Wspomniany krajobraz kulturowy, jest treścią merytoryczną tego podprojektu i zarazem zadaniem projektowym, które nasza grupa podjęła.

Zadania podejmowane w czasie trwania projektu, spełniły wiele funkcji. Przede wszystkim, umożliwiły podjęcie nowych wyzwań, które pojawiły się podczas wspólnej, pozalekcyjnej pracy projektowej. Ponad to, wyzwalały aktywność i chęć dobrowolnego działania uczestników projektu, zaktywizowały potencjał twórczy uczniów, mobilizowały do wspólnego organizowania czasu pracy a tym samym budowały bliskie relacje koleżeńskie i pozaszkolne relacje nauczyciel – uczeń, w końcu rozwijały umiejętności komunikacyjne w przestrzeni realnej i wirtualnej.

Grupa projektowa  III LO liczyła 9 osób. Byli to uczniowie dwóch pierwszych klas humanistycznych po szkole podstawowej i po gimnazjum. Skład: Alicja Kusz, Angela Grześkowiak, Zuzanna Tanaś, Miłosława Witaszczyk, Kajetan Majewski, Miłosz Pasek ,Szymon Więckowski + Olga Czerwińska pracująca w naszej grupie, ale poza oficjalną listą uczestników (zaproponowałam jej udział, skorzystała z zaproszenia już po utworzeniu zespołu). Pierwsze nasze spotkania, służyły wprowadzeniu do formuły pracy metodą projektu. Zastanawialiśmy się co uczynimy tematem naszych poszukiwań, rozmów, spotkań. Wśród wielu propozycji, zdecydowaliśmy się na temat związany początkowo z dziejami gnieźnieńskiej parowozowni, a następnie szerzej potraktowanej historii infrastruktury kolejowej miasta i okolic. Tym bardziej, że jak się wkrótce okazało, wokół tematyki kolei, można badać wiele wątków związanych z wybranym tematem np. wynalazki techniczne, zabytkowe linie i tabor kolejowy, ciekawi ludzie związani pracą i emocjami z koleją, podróżowanie dawniej i dziś… . Kolejne spotkania miały na celu podział pracy – przeszukiwania internetu w poszukiwaniu wątków związanych z historią kolei, szukania ludzi, pasjonatów, którzy o kolei mogli nam opowiedzieć, robieniu zdjęć obiektów kolejowych w naszym mieście; wszyscy poszukiwaliśmy materiałów o kolei w Wielkopolsce, starych map kolejowych, rozkładów jazdy, starych biletów, zdjęć, pocztówek z widokiem dworca, kolejowych atrakcji turystycznych. Naszym zadaniem miało być stworzenie „opowieści” o mało znanym fragmencie historii naszego miasta, urealnieniu jej i wpisaniu do krajobrazu kulturowego Gniezna. Ostatecznie temat naszego projektu brzmiał „ Odkrywamy, utrwalamy, pamiętamy – kolejowy krajobraz Gniezna i okolic”.

Na  działania trwających w okresie listopad – maj składały się :

  • Spotkanie organizacyjne : utworzenie grupy projektowej, omówienie założeń projektu i zapoznanie z celem pracy. Dyskusja  wokół rozumienia pojęcia krajobrazu kulturowego. Rozmowy dotyczące wyboru tematu będącego zagadnieniem badanej problematyki oraz metod pozyskiwania informacji.
  • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego. Stworzenie listy stron internetowych jako źródła pozyskiwania informacji i materiałów  potrzebnych do dalszej pracy. Skategoryzowanie materiałów na grupy tematyczne. Selekcja materiału na główno wątkowej i dodatkowe.
  • Przygotowania do przeprowadzenia wywiadów z pracownikami kolei (zakres poruszonej tematyki, lista pytań). Przeprowadzenie wywiadów,  rekonesans w zgromadzonym materiale źródłowym i dalsze wyszukiwanie informacji związanych z badanym tematem. Stworzenie bibliografii do projektu. Dyskusja nad układem i formą zgromadzonego materiału. Dalsze poszukiwania informacji w środowisku cyfrowym.
  • Zajęcia przeprowadzone do 6.marca odbyły się w szkole. Pozostałe, odbyto w trybie online. Ustalenie sposobu i terminów komunikacji w trybie zdalnym. Dalsze przeszukiwania zasobów internetowych związanych z opracowywaną tematyką. Selekcja informacji pod kątem przygotowań do scenariusza projektu.
  • Porządkowanie zgromadzonego materiału, przetwarzanie materiału techniką tworzenia e-portfolia, przygotowania do usystematyzowania w formie projektu; przygotowania do prezentacji fotorelacji.
  • Analiza materiałów związana z udziałem w konkursie Wielkopolski Dek@meron 2020; dobieranie materiałów konkursowych; przygotowanie ostatecznej wersji scenariusza projektu; podsumowanie pracy.

W ramach zadań realizowanych w projekcie, pięcioro uczestników wzięło też udział w konkursie Wielkopolski Dek@meron 2020. Drugie miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe zajęła Dominika Stachowiak za pracę „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…uroki przedwojennej kolei”.